EBC podniósł stopy procentowe

EBC podniósł stopy procentowe
Fot. stock.adobe.com/cineberg
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb, podał bank. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,25%, 4,5% oraz 3,75%, ze skutkiem od 2 sierpnia 2023. Rada Prezesów zdecydowała, że oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie wynosić 0%.

Rada oceniła, że inflacja do końca roku będzie spadać, lecz przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 25 pb.

„Inflacja w dalszym ciągu się obniża, ale według przewidywań nadal zbyt długo będzie za wysoka. Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych” – czytamy w komunikacie.

Inflacja bazowa na wysokim poziomie

EBC podał, że chociaż część wskaźników wykazuje oznaki osłabienia, inflacja bazowa w ujęciu łącznym pozostaje wysoka. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż mocno oddziałują na gospodarkę: warunki finansowania, które ponownie się zacieśniły, coraz bardziej osłabiają popyt, a przez to istotnie przyczyniają się do sprowadzania inflacji do docelowego poziomu.

„Rada Prezesów zdecydowała także, że oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie wynosić 0%. Ta decyzja zabezpieczy skuteczną transmisję polityki pieniężnej przez utrzymanie obecnego stopnia kontroli nad nastawieniem polityki pieniężnej oraz zapewnienie pełnego oddziaływania decyzji w sprawie stóp procentowych na rynki pieniężne. Jednocześnie poprawi się efektywność polityki pieniężnej, ponieważ zmniejszą się łączne odsetki z tytułu rezerw płacone w ramach realizacji odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – czytamy dalej.

Programy APP i PEPP

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

„Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – napisano także.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Christine Lagarde: EBC będzie kierować się danymi przy podejmowaniu następnych decyzji

„EBC był na tym posiedzeniu bardzo skupiony na danych, (…) dlatego podnieśliśmy stopy proc. o 25 pb. Na następnych posiedzeniach będziemy całkowicie zależni od danych przy podejmowaniu decyzji.

Możemy podnieść stopy procentowe we wrześniu lub się wstrzymać z podwyżką” – powiedziała podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde.

„Na kolejnych posiedzeniach możemy podnieść stopy procentowe, lub zdecydować się na pauzę. Na pewno nie będziemy obniżać stóp procentowych w najbliższym czasie” – dodała.

Według prezes EBC, krótkoterminowe perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro pogorszyły się.

„Krótkoterminowe perspektywy gospodarcze dla strefy euro pogorszyły się, głównie z powodu słabszego popytu krajowego. Wysoka inflacja i trudniejsze warunki finansowania ograniczają wydatki. Odbija się to szczególnie na produkcji przemysłowej, która jest również hamowana przez słaby popyt zewnętrzny. Inwestycje mieszkaniowe i biznesowe również wykazują oznaki słabości.

Usługi pozostają bardziej odporne, zwłaszcza w podsektorach wymagających kontaktu, takich jak turystyka. Jednak dynamika w sektorze usług spowalnia. Oczekuje się, że w krótkim okresie gospodarka pozostanie słaba. Z biegiem czasu spadająca inflacja, rosnące dochody i poprawiające się warunki podaży powinny wspierać ożywienie” – powiedziała Lagarde.

„W miarę zanikania kryzysu energetycznego rządy powinny szybko i w sposób skoordynowany wycofać związane z nim środki wsparcia. Jest to niezbędne, aby uniknąć wzrostu średnioterminowej presji inflacyjnej, która w przeciwnym razie wymagałaby silniejszej reakcji polityki pieniężnej.

Z zadowoleniem przyjmujemy niedawne oświadczenie Eurogrupy w sprawie kursu polityki fiskalnej w strefie euro, które jest zgodne z tą oceną. Polityka fiskalna powinna mieć na celu zwiększenie produktywności naszej gospodarki i stopniowe obniżanie wysokiego długu publicznego” – dodała.

Prezeska podkreśliła, że rynek pracy pozostaje solidny, a stopa bezrobocia utrzymała się w maju na historycznie niskim poziomie 6,5 proc.

Przewodnicząca Rady Prezesów EBC powiedziała, że inflacja pozostanie zbyt wysoka przez zbyt długi czas.

„Inflacja spada, ale przewiduje się, że pozostanie zbyt wysoka przez zbyt długi czas. W związku z tym Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podniesieniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych, mając na uwadze naszą determinację, aby zapewnić terminowy powrót inflacji do naszego średniookresowego celu na poziomie 2 proc.” – powiedziała Christine Lagarde.

„Nasze przyszłe decyzje zapewnią, że kluczowe stopy procentowe EBC zostaną podniesione do poziomów wystarczająco restrykcyjnych, aby osiągnąć terminowy powrót inflacji do naszego dwuprocentowego celu średnioterminowego i zostaną utrzymane na tych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne.

Będziemy nadal stosować podejście zależne od danych, przy określaniu odpowiedniego poziomu i czasu trwania restrykcji. W szczególności nasze decyzje dotyczące stóp procentowych będą nadal opierać się na naszej ocenie perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej” – dodała.

Prezes EBC powiedziała, że EBC jest gotowy dostosować wszystkie instrumenty w ramach swojej jurysdykcji, aby zapewnić powrót inflacji do średniookresowego celu EBC i zachować płynne funkcjonowanie transmisji polityki pieniężnej.

Według przewodniczącej Rady Prezesów, banki strefy euro mają silną pozycję kapitałową i płynnościową.

„Zaostrzone warunki finansowania zwiększają koszty finansowania banków i ryzyko kredytowe niespłaconych kredytów. W połączeniu z ostatnimi napięciami w amerykańskim systemie bankowym czynniki te mogą w krótkim okresie doprowadzić do napięć systemowych i spowolnić wzrost gospodarczy” – powiedziała.

„Kolejnym czynnikiem wpływającym na odporność sektora finansowego jest dekoniunktura na rynkach nieruchomości, która może zostać wzmocniona przez wyższe koszty finansowania zewnętrznego i wzrost bezrobocia.

Jednocześnie banki strefy euro mają silną pozycję kapitałową i płynnościową, co ogranicza ryzyko dla stabilności finansowej. Polityka makroostrożnościowa pozostaje pierwszą linią obrony przed narastaniem słabości na rynkach finansowych” – dodała.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES