Dywidenda banków i innych instytucji finansowych z zysku za 2021 rok: są wytyczne KNF

Dywidenda banków i innych instytucji finansowych z zysku za 2021 rok: są wytyczne KNF
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2021 roku i utrzymała próg wypłaty do 75 proc. i do 50 proc. Komisja określiła dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi - podała KNF w wytycznych dywidendowych dla banków komercyjnych.

Komisja podała, że wyznaczając zasady polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2022 roku brała pod uwagę solidną bazę kapitałową banków pomimo okresu pandemii, niewielki wpływ stosowanych okresów przejściowych, m.in. łagodzących wpływ pandemii, na pozycję kapitałową banków, niewielki udział pozostających w bankach aktywnych moratoriów oraz utrzymującą się niepewność w zakresie rozwoju sytuacji pandemicznej, ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych (dynamiczny wzrost liczby postępowań sądowych i wartości przedmiotu sporu) oraz ryzyko kredytowe związane ze wzrostem stóp procentowych.

„Komisja uznaje za niezbędne niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru” – napisano w wytycznych.

KNF podała, że dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo poprzedzona konsultacją z organem nadzoru.

Komisja podała, że kwotę do wysokości 50 proc. zysku z 2021 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

– nierealizujące programu naprawczego;

– pozytywnie oceniane w ramach procesu Badania i Oceny Nadzorczej (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5);

– wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.;

– posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum:4,5 proc. + 56%*wymóg P2R3 + wymóg połączonego bufora. W polityce dywidendowej bufor ryzyka systemowego uwzględniany jest w wysokości 3 proc.;

– posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6 proc. + 75%*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora;

– posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8 proc. + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora.

Czytaj takżE Santander Bank Polska wypłaci 2,16 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. >>>

Kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2021 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Z kolei kwotę do wysokości 100 proc. zysku z 2021 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na specyficzny, niekorzystny scenariusz makroekonomiczny dotyczący wzrostu stóp procentowych i jego wpływu na ryzyko kredytowe.

KNF podała, że dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować zgodnie z dwoma kryteriami. Banki te KNF definiuje jako instytucje posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5 proc. udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Kryterium pierwsze bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

– banki z udziałem powyżej 5 proc. – korekta stopy dywidendy o 20 p.p.

– banki z udziałem powyżej 10 proc. – korekta stopy dywidendy o 40 p.p.

– banki z udziałem powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 60 p.p.

– banki z udziałem powyżej 30 proc. – korekta stopy dywidendy o 100 p.p.

Kryterium drugie bazuje natomiast na udziale kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych:

– banki z udziałem powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 30 p.p.

– banki z udziałem powyżej 50 proc. – korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

W grudniu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

W czerwcu 2021 roku KNF przedstawiła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w drugim półroczu 2021 roku. Dopuściła wówczas możliwość wypłaty dywidend przez banki w II półroczu 2021 roku po spełnieniu warunków.

KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli do 50 proc. zysku z 2021 r. na dywidendę

KNF dopuściła możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. zysku za 2020 r. oraz 50 proc. zysku za 2021 r. – podała także KNF w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, by dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

– otrzymały w ramach BION za 2020 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą;

– w poszczególnych kwartałach 2021 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR));

– w 2021 roku nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

– według stanu na 31 grudnia 2021 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

KNF podało, że zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, zakładu ubezpieczeń i reasekuracji. 

KNF dopuszcza wypłaty do 75%, 100% i ponad 100% zysku TFI za 2021 na dywidendę

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) spełniające wyznaczone przez KNF kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej odpowiednio: do 75%, do 100% lub 100% wielkości zysku wypracowanego w roku 2021, podała Komisja.

„Komisja uznaje za konieczne, aby przyjąć następujące zasady polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2022 roku:

A.  Kwotę w wysokości nie wyższej niż 75% zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

I.   towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2021 roku oraz w okresie od początku 2022 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za 2021 rok nie naruszyło ustawowych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych,

II.   towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2,

III.  podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie spowodują zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego. Przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,

IV.  podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego” – czytamy w stanowisku.

Kwotę w wysokości nie wyższej niż 100% zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

I. towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryteria I – III wymienione w literze A,

II.  podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego, podano także.

„C.  Kwotę w wysokości powyżej 100% zysku netto za 2021 r. uwzględniającą niewypłaconą część zysku netto mogą wypłacić jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

I.  towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryterium I wymienione w literze B,

II.  towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1,

III.  podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

Dodatkowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości wypłaty powinny uwzględniać:

• dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, tak, aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach,

•  wysokość wyniku finansowego z bieżącego roku,

• zgłoszone w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi” – czytamy dalej.

KNF dopuszcza wypłaty do 75%, 100%, ponad 100% zysku domów maklererskich na dywidendę

Domy maklerskie spełniające wyznaczone przez KNF kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej odpowiednio: do 75%, do 100% lub 100% wielkości zysku wypracowanego w roku 2020, podała Komisja.

„Komisja uznaje za konieczne, aby przyjąć następujące zasady polityki dywidendowej domów maklerskich w 2022 roku:

A.  Kwotę w wysokości nie wyższej niż 75% zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić domy maklerskie, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

I.  dla domów maklerskich podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019 r., z późn. zm., zwanym dalej: rozporządzeniem 2019/2033), na dzień 31 grudnia 2021 r.:

a)  współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 75%;

b)  współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 112,5%;

c)  współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 175%.

Podmioty stosujące przepisy przejściowe, o których mowa w części dziewiątej rozporządzenia 2019/2033 na potrzeby polityki dywidendowej ustalają powyższe współczynniki bez zastosowania tych przepisów przejściowych.

II.  dom maklerski otrzymał ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2;

III.  dom maklerski w 2021 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2021 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., z późn. zm., zwanym dalej: rozporządzeniem 575/2013) i rozporządzeniu 2019/2033 oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1595 z późn. zm.) oraz przepisów dot. wymogów w zakresie płynności zawartych w rozporządzeniu 2019/2033″ – czytamy w stanowisku.

Kwotę w wysokości nie wyższej niż 100% zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić domy maklerskie, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

I.  dom maklerski spełnia kryteria wymienione w literze A, z tym że kryteria wymienione w lit. A pkt I spełniał również na koniec 2 i 3 kwartału 2021 r.

II.  dla domów maklerskich podlegającym normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 marca 2021 r.:

a)  współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;

b)  współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;

c)   łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;

III.  dla domów maklerskich niepodlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 marca 2021 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosił co najmniej 50%, podano także.

„C.  Kwotę w wysokości przekraczającej zysk netto za 2021 r. mogą wypłacić domy maklerskie, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

I.  dom maklerski spełnia kryteria wymienione w literze A pkt I i III oraz osiągnął zysk netto za 2021 r.;

II.  ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1;

III.  dla domów maklerskich, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy

a)  współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 150%;

b)  współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 187,5%;

c) współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 250%.

Podmioty stosujące przepisy przejściowe, o których mowa w części dziewiątej rozporządzenia 2019/2033 na potrzeby polityki dywidendowej ustalają powyższe współczynniki bez zastosowania tych przepisów przejściowych” – czytamy dalej.

Spełnienie warunków, o których mowa w warunku C jest wymagane również w przypadku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na skup akcji własnych, wskazała Komisja.

Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać:

•   dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2021 rok, w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego;

•   konieczność powiększenia współczynników, o których mowa w lit. A pkt I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych, w przypadku domów maklerskich zobowiązanych do utrzymywania takich wymogów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu nadzoru, wymieniono także w stanowisku.

KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet ponad 100% zysków PTE za 2021 rok

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) spełniające wyznaczone przez KNF kryteria mogą przeznaczyć na dywidendy do 100% lub nawet ponad 100% zysku za 2021 r., podała KNF.

„Komisja uznaje za konieczne, aby przyjąć następujące zasady polityki dywidendowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2022 roku:

A.   Kwotę w wysokości nie wyższej niż 100% zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić jedynie powszechne towarzystwa emerytalne spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

I.  powszechne towarzystwo emerytalne otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 lub 2,

II.  w 2021 r. oraz w okresie od początku 2022 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez powszechne towarzystwo emerytalne ustawowych wymogów kapitałowych,

III.  według stanu na 31 grudnia 2021 r. wartość kapitałów własnych powszechnego towarzystwa emerytalnego, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła nie mniej niż 1% wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo,

IV.  według stanu na 31 grudnia 2021 r. wartość płynnych aktywów  powszechnego towarzystwa emerytalnego, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła nie mniej niż 1% wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo.

B.  Kwotę w wysokości wyższej niż 100% zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić jedynie powszechne towarzystwa emerytalne spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

I.  powszechne towarzystwo emerytalne otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 (dobrą),

II.  powszechne towarzystwo emerytalne spełnia kryteria II – IV wymienione w literze A,

III.  kwota wypłaty nie może powodować, aby w 2022 r. wartość płynnych aktywów powszechnego towarzystwa emerytalnego, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła mniej niż 1,75% wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo” – czytamy w stanowisku.

Dodatkowo KNF uwzględnia kryteria nieliczbowe:

•  wypłata dywidendy nie może powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV w literze A na dzień wypłaty dywidendy oraz w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., z zastrzeżeniem kryterium III w literze B.

•   przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych.

•  przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić zgłoszone w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku roszczenia uczestników funduszy emerytalnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami emerytalnymi, wymieniono w dokumencie.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews