Czy warto inwestować w domy seniora?

Czy warto inwestować w domy seniora?
AdobeStock, artistbea
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Domy seniora to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów, atrakcyjny zarówno dla małych, jak i większych inwestorów, pisze w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK Artur Król. Przedstawiamy wybrane fragmenty tego artykułu.

Inwestycje w domy seniora mogą przybierać różne formy, od bezpośredniego zakupu obiektów i zarządzania nimi, po fundusze nieruchomościowe czy specjalistyczne spółki działające w branży. Rynek ten jest solidnie ugruntowany w wielu krajach.

W Europie, zgodnie z raportem Savills z września 2021 r., rynek domów seniora i domów opieki osiągnął w pierwszej połowie ówczesnego roku rekordowy poziom inwestycji, przekraczający 4 mld euro, co było wynikiem o 38% wyższym niż średnia z poprzednich pięciu lat.

Pomimo pandemii rynek wykazywał – i nadal wykazuje – rosnącą płynność i odporność, a zainteresowanie inwestorów nie tylko nie osłabło, ale wręcz wzrosło, do czego przyczyniła się konieczność adaptacji i modernizacji wielu obiektów.

Sytuacja w Polsce

Również i w Polsce zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę długoterminową dla seniorów. Szacunki GUS wskazują, że do 2050 r. aż 40% społeczeństwa stanowić będzie grupa osób powyżej 60. roku życia, z czego ok. 68% może wymagać opieki długoterminowej.

Obecnie w kraju istnieje 827 domów pomocy społecznej oraz ponad 600 zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, oferujących łącznie około 125 tys. miejsc. Mimo to wciąż brakuje odpowiedniej liczby placówek, aby zaspokoić rosnące potrzeby seniorów.

Sektor prywatny odgrywa znaczącą rolę, z ponad 800 domami seniora oferującymi około 30 tys. miejsc. Ponadto istnieje ok. 70 niepublicznych domów pomocy społecznej, które przyjmują pacjentów na podstawie skierowania z ośrodków pomocy społecznej.

Atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji w domy opieki i assisted living

W przypadku Polski istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój projektów typu assisted living jest nastawienie osób starszych do zmiany miejsca zamieszkania. Polscy seniorzy, w większości, najlepiej czują się w swoich domach, nawet jeśli nie mają w nich zapewnionej profesjonalnej opieki.

Z uwagi na tę zmieniającą się mentalność społeczeństwa, wydłużający się wiek czy wzrost zamożności segment ten ma duży potencjał rozwojowy. Wraz z rozszerzaniem oferty oraz wzrostem zapotrzebowania budownictwo senioralne jako podsegment najmu instytucjonalnego ma szanse stać się w przyszłości alternatywnym produktem inwestycyjnym.

Zyski z tradycyjnych nieruchomości mieszkalnych są niskie, tymczasem inwestycje w domy opieki i assisted living oferują atrakcyjne stopy zwrotu. Nie może zatem dziwić, że rynek ten staje się coraz bardziej popularny

W związku z rosnącym odsetkiem populacji w wieku poprodukcyjnym potencjał tego segmentu rynku jest ogromny – stanowią go nie tylko polscy seniorzy, ale również Niemcy czy Skandynawowie, dla których Polska jest krajem zdecydowanie tańszym, a przy tym zapewnia wysoki poziom opieki.

Pełna treść artykułu w lutowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK

Źródło: BANK.pl