Co zmieni nowelizacja tarczy antykryzysowej w sytuacji cudzoziemców pracujących w Polsce?

Co zmieni nowelizacja tarczy antykryzysowej w sytuacji cudzoziemców pracujących w Polsce?
Źródło: Kancelaria Chałas i Wspólnicy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy nowelizujący pakiet ustaw nazwanych tarczą antykryzysową. Projekt obejmuje szeroki zakres zmian, natomiast za najważniejsze należy uznać te, które mają na celu wsparcie procesu odmrażania gospodarki. Rozwiązania omawia mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

#TarczaAntykryzysowa: Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności wydania nowego zezwolenia #Koronawirus #OdmrażanieGospodarki @CHALAS_LAW

Po pierwsze, w przedstawionym projekcie rozszerzono zakres podmiotów, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, jeżeli opłacają składki na własne ubezpieczenia.

Ze zwolnienia będą mogły skorzystać osoby, które prowadziły działalność i uzyskały przychód wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 000 zł.

Po drugie, projekt zakłada znaczne dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu – bowiem aż w kwocie 900 milionów złotych. Środki te mają zostać przekazane dla przedsiębiorców w celu finansowania m.in. zawieranych przez przedsiębiorców z ARP pożyczek obrotowych oraz leasingów operacyjnych.

Dofinansowanie transportu

Mając na względzie drastyczny spadek popytu na usługi transportowe, w projekcie przewidziano również możliwość finansowania przez ministra właściwego do spraw transportu wydatków poniesionych przez operatorów świadczących usługi kolejowych pasażerskich przewozów, w związku z uruchomieniem zastępczej komunikacji środkami transportu drogowego.

Okres dofinansowania obejmuje miesiące zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano któryś z powyższych stanów.

Projekt wydłuża także obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień. Wydłużenie ma na celu przeciwdziałać naruszeniu łańcucha dostaw oraz ciągłości działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów czy też zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Elastyczne zatrudnianie cudzoziemców

Nowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców mającym usprawnić funkcjonowanie zakładów pracy, jest wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności wydania nowego zezwolenia lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

‒ Proponowane rozwiązanie należy ocenić jako trafne i korzystne. Pozwoli ono zapewnić ciągłość w funkcjonowaniu przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy większość swojej kadry pracowniczej opierają na cudzoziemcach np. z branży budowniczej, rolniczej czy też przetwórstwa przemysłowego – komentuje mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Wsparcie Lasów Państwowych

Nowelizacja wprowadza również rozwiązania dla zachowania ciągłości funkcjonowania sektora wykorzystującego drewno oraz Lasów Państwowych. Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna, nie przysługują, odsetki, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz co najważniejsze, kary umowne za nierealizowane przez nabywcę harmonogramu sprzedaży, w części której nabywca do 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

ePUAP w sądach

Stopniowo „odmrożone” mają zostać również sądy. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,  możliwe będzie wnoszenie pism do sądów za pośrednictwem ePUAP. Odpisy pism dla pozostałych uczestników postępowania będą przygotowywane przez sąd. Jeżeli uczestnik postępowania wyrazi na to zgodę, sąd doręczy pismo za pośrednictwem ePUAP, za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych lub na adres poczty elektronicznej.

W projekcie ustawy umożliwiono również pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

Warto jednak zwrócić uwagę, że za powyższą pracę nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Mecenas Adam Ziębicki,

Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Źródło: aleBank.pl