Co instytucje finansowe i ich klienci powinni wiedzieć o tym, jak brexit zmieni ich relacje?

Co instytucje finansowe i ich klienci powinni wiedzieć o tym, jak brexit zmieni ich relacje?
Fot. stock.adobe.com/Daniela Stärk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Brexit będzie miał bardzo poważne konsekwencje dla firm z Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaangażowanych w działalność transgraniczną między Wielką Brytanią a krajami EOG, pisze Sylwia Kowalczyk ze Związku Banków Polskich.

Choć do końca roku brakuje niewiele ponad miesiąc, nadal nie ma pewności co do zasad jakie będą obowiązywały usługi finansowe od 1 stycznia 2021 roku.

Brytyjskie firmy stracą europejski paszport

Na stronie rządowej UK można znaleźć informacje na temat konsekwencji jakie wywoła Brexit dla instytucji finansowych i należy się spodziewać,  że będą one miały zastosowanie po nowym roku.

Brexit będzie miał bardzo poważne konsekwencje dla firm z Wielkiej Brytanii i EOG zaangażowanych w działalność transgraniczną między Wielką Brytanią a krajami EOG. Firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii utracą dostęp do „paszportu” UE . 

Ale firma zarejestrowana w państwie członkowskim nadal może swobodnie świadczyć usługi finansowe poprzez otwarcie oddziału lub transgranicznie (bez otwierania oddziału) na terenie innych państw członkowskich.

W praktyce to brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, brak ograniczeń lub innego rodzaju utrudnień. Taka swoboda pozwala również tworzyć podmioty gospodarcze, np. spółki czy oddziały w innych państwach unijnych na takich samych zasadach, na jakich mogą je tworzyć obywatele i spółki zarejestrowane w danym kraju.

Instytucje finansowe nie muszą występować o oddzielne pozwolenia w każdym z krajów UE. Przepisy o funkcjonowaniu instytucji finansowych mówią że państwo, które uzyskało zezwolenie na prowadzenie swojej działalności w jednym z państw członkowskich nie musi występować ponownie w innych krajach członkowskich w których chce taką działalność prowadzić.

Inaczej sprawa wygląda jeżeli chodzi o instytucje finansowe zarejestrowane w Wielkiej Brytanii.

Czytaj także: Brexit: 1,8 mln Brytyjczyków w UE może mieć kłopot z obsługą bankową

Co Brexit oznacza dla instytucji finansowych zarejestrowanych w UK?

Od 1 stycznia podmioty działające w Wielkiej Brytanii na unijnym rynku finansowym będą miały już status podmiotów z kraju trzeciego.

Podmioty te chcąc nadal prowadzić swoją działalność na terytorium Polski, będą zobowiązane do uzyskania pozwolenia KNF poprzez przejście stosownego postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. Takie zmiany spowodują również nowe zasady dotyczące podatków, warunków prawnych oraz wpłyną na ponoszone koszty.

Wielka Brytania i Unia Europejska mimo, że poczyniła w ostatnim czasie pewne postępy w rozmowach w kontekście negocjacji Umowy o Partnerstwie (umowy handlowej),  nie wyklucza, że nie uda się zawrzeć porozumienia.

UKNF zwraca uwagę, że niezależnie od wyniku tych negocjacji i zakresu ewentualnej umowy handlowej, fakt prowadzenia negocjacji nie prowadzi do automatycznego przedłużenia działalności podmiotów brytyjskich w UE na dotychczasowych zasadach. Nie  oznacza to również braku konieczności uzyskania stosownych zezwoleń przewidzianych w prawie UE lub prawie polskim.

W związku z powyższym konieczne jest analizowanie na bieżąco przepisów związanych z prowadzoną działalnością i dostosowanie jej do funkcjonowania w nowych warunkach prawnych lub zakończenie świadczenia usług finansowych.

Co Brexit oznacza dla przedsiębiorstw, banków lub inwestorów unijnych, których działalność oparta jest na usługodawcach brytyjskich?

Muszą się oni przygotować na wszystkie możliwe scenariusze i być gotowi do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów brytyjskich.

Zarówno EBA jak i UKNF przypomina, że klienci mogą oczekiwać od podmiotów rynku finansowego szczegółowych informacji na temat skutków jakie wywoła Brexit w kontekście świadczonych przez nich usług

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przedłużenia równoważności brytyjskich kontrahentów centralnych do dnia 30 czerwca 2022 roku, unijni uczestnicy rozliczający u kontrahentów centralnych (CCP) w UK i ich klienci będą mogli korzystać z usług brytyjskich podmiotów do końca tego okresu.

Unijne i krajowe organy nadzoru i regulacji kontynuują rozmowy, które mają na celu zagwarantowanie osiągnięcia gotowości do końca tego roku.

Zarówno EBA jak i UKNF przypomina, że klienci mogą oczekiwać od podmiotów rynku finansowego szczegółowych informacji na temat skutków jakie wywoła Brexit w kontekście świadczonych przez nich usług.

Istnieje zatem konieczność przekazywania informacji dotychczasowym i potencjalnym klientom, dając im jednocześnie możliwość  komunikacji na potrzeby dalszych pytań.

eIDAS w relacjach Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po 31 grudnia 2020 roku

Certyfikaty eIDAS są wymagane aby TPP identyfikowali się z dostawcami kont i umożliwili firmom interakcję i udostępnianie informacji o kontach klientów online w sposób bezpieczny i zaufany.

Zgodnie z regulacyjnymi standardami technicznymi silnego uwierzytelniania klienta (SCA-RTS), są one jedynym akceptowanym standardem identyfikacji dozwolonym między dostawcami usług otwartej bankowości w UE.

W związku z informacją ogłoszoną w lipcu bieżącego roku przez EBA, że certyfikaty eIDAS brytyjskich TPP z końcem 2020 roku zostaną unieważnione, firmy będą musiały polegać na alternatywnym certyfikacie.

Będzie można go stosować dzięki ogłoszonej przez FCA zmianie w art. 34 ust. 1 UK-RTS w sprawie SCA. Bez niego dostawcy usług płatniczych nie byliby w stanie świadczyć klientom otwartej bankowości usług po Brexicie.

Dostawcy kont (np.,. Banki) będą musieli prawdopodobnie dokonać zmian technicznych w swoich systemach dla umożliwienia zaakceptowania alternatywnego certyfikatu.

Sylwia Kowalczyk
Źródło: ZBP

Źródło: aleBank.pl