Centrum AMRON dla bankowości spółdzielczej

Centrum AMRON dla bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Organizowane przez Związek Banków Polskich, we współpracy z bankami zrzeszającymi, doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest dobrą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących oceny aktywności banków spółdzielczych w Systemie AMRON. Jesteśmy do państwa dyspozycji w jego trakcie, wystarczy odwiedzić stoisko informacyjne Centrum AMRON.

Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
Agnieszka Gołębiowska, dyrektor Centrum AMRON

Zdecydowana część banków repre­zentowanych na Forum – co oczy­wiste, biorąc pod uwagę nazwę spotkania – uczestniczy już w Systemie AMRON i korzysta z niego:

 • w procesie obsługi potencjalnych kredy­tobiorców, gdzie dzięki prostym rapor­tom typu A i B, zawierającym informacje dotyczące zarówno transakcji sprzedaży nieruchomości, jak i samej nieruchomo­ści, dla dostępnych w AMRON nierucho­mości podobnych, mogą zweryfikować wartość kredytowanej nieruchomości i określić dzięki temu bezpieczny dla ban­ku poziom zaangażowania kredytowego;
 • w procesie obsługi i monitorowania hipotecznych zabezpieczeń wierzytel­ności, gdzie dzięki raportom statystycz­nym (typu C) oraz analitycznym (typu D – raport trendu) mogą monitorować zmiany wartości nieruchomości dla dowolnie, samodzielnie definiowanych jednorodnych portfeli kredytowych;
 • w procesie zarządzania ryzykiem kre­dytowym, gdzie dzięki raportowi typu E (predykcji wartości nieruchomości) mogą precyzyjnie określać bieżący po­ziom wskaźnika LtV dla poszczególnych zaangażowań kredytowych;
 • w procesach raportowania, gdzie dzięki wykorzystaniu funkcjonalności „bazy własnej” w AMRON mogą generować różnego typu zestawienia i raporty zarówno dla potrzeb organów zarząd­czych banku spółdzielczego, banku zrzeszającego, jak również dla nadzoru finansowego.

Uczestnictwo w Systemie AMRON, czyli zasilanie bazy danych oraz korzysta­nie z dostępnych w systemie raportów po­zwala bankom w 100% wypełnić wymogi Rekomendacji J. Podjęta po jej nowelizacji współpraca z grupą ponad 230 lokalnych rzeczoznawców majątkowych skutkuje systematycznym zasilaniem bazy AMRON informacjami o transakcjach nieruchomo­ściami na rynkach lokalnych. Funkcjonu­jąca przed kilku laty – nawet wówczas nieuzasadniona – opinia, że AMRON jest bazą danych dla banków komercyjnych, dziś nie znajduje potwierdzenia w strukturze da­nych zgromadzonych w AMRON, również za sprawą wysokiej aktywności banków spółdzielczych!

Dziś w Systemie AMRON uczestniczy:

 • 149 banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB (74% zrzeszenia)
 • 187 banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS (53% zrzeszenia)
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Informacje gromadzone w Systemie AMRON potwierdzają systematyczny wzrost udziału sektora banków spółdzielczych w finansowaniu rynku nierucho­mości. Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost aktywności banków spółdzielczych w tym obszarze, co przekłada się zarówno na wzrost liczby danych wprowadzanych do AMRON, jak również na wzrost liczby po­bieranych przez te banki raportów.

Obydwa zrzeszenia systematycznie plasują się w pierwszej piątce najaktyw­niejszych banków w AMRON, wyprzedzając duże banki komercyjne zarówno pod względem zasilania bazy, jak i generowania raportów. Tylko w tym roku w rankingu banków najaktywniej zasilających bazę da­nych Systemu AMRON, prezentowanych w naszych comiesięcznych Biuletynach In­formacyjnych, zrzeszenia wymieniane były co miesiąc:

 • w styczniu Grupa BPS uplasowała się na 4. miejscu pod względem liczby wprowadzonych danych, na 3. miejscu pod względem pobierania raportów informacyjnych oraz na 1. miejscu pod względem liczby wygenerowanych raportów analitycznych i statystycznych, a drugie miejsce w tej samej kategorii zajęła w styczniu Spółdzielcza Grupa Bankowa;
 • w lutym: Grupa BPS znalazła się na 2. miejscu pod względem liczby wpro­wadzonych danych oraz na 1. miejscu w obu kategoriach dotyczących genero­wania raportów; w tym samym czasie SGB uplasowała się na 4. miejscu pod względem zasilania bazy danych, na 5. miejscu pod względem pobierania raportów informacyjnych oraz na 2. miejscu pod względem liczby wygenero­wanych raportów analitycznych i staty­stycznych;
 • w marcu: w rankingu banków najaktyw­niej zasilających bazę danych Grupa BPS uplasowała się na 4. miejscu, a Spół­dzielcza Grupa Bankowa – na 5. miejscu, pod względem liczby wygenerowanych raportów informacyjnych Grupa BPS zajęła 2. miejsce, a SGB – 4., natomiast w kategorii liczby wygenerowanych ra­portów analitycznych i statystycznych BPS uplasował się na 1. miejscu, a SGB – na miejscu 2;
 • w kwietniu Grupa BPS zajęła czwar­te, a SGB – piąte miejsce w rankingu banków zasilających bazę danych AMRON, w obszarze pobierania raportów informacyjnych Grupa BPS była druga, a Spółdzielcza Grupa Bankowa – trzecia, natomiast w obszarze generowania raportów analitycznych i statystycznych SGB zajęła pierwsze miejsce, a Grupa BPS – drugie;
 • w maju Grupa BPS uplasowała się na 5. miejscu pod względem liczby wpro­wadzonych danych oraz na 1. miejscu pod względem liczby wygenerowanych raportów (zarówno informacyjnych, jak i statystycznych i analitycznych), nato­miast SGB zajęła 4. miejsce pod wzglę­dem pobranych raportów informacyj­nych oraz 2. miejsce pod względem pobranych raportów statystycznych i analitycznych;
 • w czerwcu z punktu widzenia zarówno zasilania bazy AMRON, jak i genero­wania raportów informacyjnych Grupa BPS zajęła 2. miejsce, a SGB – 4., nato­miast w rankingu banków najaktywniej­szych w obszarze pobierania raportów statystycznych i analitycznych Grupa BPS znalazła się na pierwszym miejscu, a Spółdzielcza Grupa Bankowa – na dru­gim;
 • w lipcu w rankingu banków najaktyw­niejszych w obszarze wprowadzania danych Grupa BPS zajęła 3. miejsce, a SGB – 5., natomiast w obu katego­riach raportów Grupa BPS była liderem, a Spółdzielcza Grupa Bankowa zajęła 3. i 2. miejsce.

Od początku bieżącego roku banki spół­dzielcze zasiliły bazę AMRON liczbą 9521 rekordów, w tym:

 • Grupa SGB – 1990 rekordów
 • Grupa BPS – 7136 rekordów
 • Krakowski Bank Spółdzielczy – 271 re­kordów
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy – 124 re­kordów

Od początku przystąpienia do Systemu AMRON zrzeszenia wprowadziły łącznie 84.162 rekordy, w tym:

 • Grupa SGB – 21.228 rekordów
 • Grupa BPS – 57.333 rekordy
 • Krakowski Bank Spółdzielczy – 3066 re­kordów
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy – 2535 rekordów

Ranking aktywności banków spółdziel­czych i banków zrzeszających w Systemie AMRON uwzględnia zasilanie bazy danych AMRON, liczbę pobranych raportów oraz liczbę użytkowników.

W pierwszej trzydziestce rankingu ak­tywności banków spółdzielczych i banków zrzeszających w Systemie AMRON znalazło się – prócz banków zrzeszających – dziewięć banków zrzeszonych w Spółdzielczej Gru­pie Bankowej, 17 banków z Grupy BPS oraz obydwa banki uczestniczące w AMRON na mocy indywidualnych umów. Wysoka pozycja banków zrzeszających w rankingu nie dziwi, ale bardzo pozytywnym zasko­czeniem jest drugie miejsce Krakowskiego Banku Spółdzielczego – liczba wprowa­dzonych rekordów uzasadniona jest skalą akcji kredytowej, natomiast bardzo wysoki poziom korzystania z raportów (najwyższy ze wszystkich banków ujętych w rankin­gu) świadczy o zrozumieniu roli Systemu AMRON w prowadzeniu działalności przez ten bank i aktywnym wykorzystywaniu do­stępnych funkcjonalności w procesach zwią­zanych z zarządzaniem ryzykiem w nim.

Uznanie budzi również fakt, że trzy bar­dzo aktywne banki spółdzielcze: Krakow­ski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oraz Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli, uzyskały więcej punktów niż SGB-Bank S.A. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie to drugi bank w rankingu, po Banku BPS S.A., o największej liczbie danych własnych w AM­RON, natomiast Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli zajmuje trzecie miejsce (po Banku BPS S.A. i Krakowskim Banku Spółdzielczym) pod względem korzystania z dostępnych raportów, co zadziwia tym bardziej, że ma on w Systemie zaledwie sze­ściu aktywnych użytkowników.

Analiza rankingu pozwala poznać różne strategie związane z korzystaniem z syste­mu realizowane przez poszczególne ban­ki – zrewidowaliśmy m.in. pogląd, że tym bank aktywniejszy, im ma więcej aktywnych użytkowników. Z drugiej jednak strony, są też takie banki (nie prezentujemy ich w ta­beli), które mają kilkunastu aktywnych użytkowników i nie wprowadziły ani jedne­go rekordu do bazy. W sumie w łącznej licz­bie banków spółdzielczych korzystających z AMRON 82 banki nie wprowadziły ani jednego rekordu, 52 banki nie pobrały z sys­temu ani jednego raportu, 37 banków nie ma ani jednego aktywnego użytkownika, a 26 banków nie przejawia żadnej aktywno­ści (tzn. nie ma aktywnych użytkowników, nie zasila bazy oraz nie pobiera raportów). Być może liczby te to efekt braku umiejętno­ści korzystania z systemu – jeśli tak, chętnie pomożemy. Zapraszamy na szkolenia or­ganizowane w siedzibie Centrum AMRON, możemy też zorganizować dedykowane szkolenie i nauczyć pracowników banków systemu od podstaw.

System AMRON to nie tylko dane o transakcjach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych czy komercyjnych. To również dane o ponad 694 tys. transakcji gruntami rolnymi oraz 152 tys. transakcji gruntami pod zabudowę, wprowadzanymi do AMRON m.in. przez Agencję Nierucho­mości Rolnych. To szczególnie ważna infor­macja zwłaszcza dla banków spółdzielczych – raporty AMRON oparte na danych z ANR stają się atrakcyjną alternatywą dla wyko­rzystywanych dotychczas raportów GUS­-owskich. Raporty z AMRON mogą okazać się świetnym narzędziem w coraz popular­niejszym doradztwie finansowo-kredyto­wym oferowanym przez banki spółdzielcze swoim klientom. Analiza aktywności sek­tora spółdzielczego w AMRON potwierdza przydatność tych raportów w codziennej działalności operacyjnej banków.

Ważną wiadomością z punktu widzenia lokalnego charakteru działalności banków spółdzielczych jest nowy model pozyski­wania danych od rzeczoznawców majątko­wych – od połowy br. wprowadzają oni do bazy AMRON wyłącznie zamówione przez nas dane, przy czym zamówienie dotyczy lo­kalizacji (do poziomu powiatu), typu nieru­chomości i zakresu czasowego (co do zasady pozyskujemy transakcje nie starsze niż 12, a w wyjątkowych przypadkach – 24 miesią­ce). Jeśli więc w bazie AMRON brakuje da­nych dotyczących rynku, na którym działa bank – czekamy na informację, uwzględni­my państwa potrzeby w kolejnych zamówie­niach.

Zachęcamy do uczestnictwa w Systemie AMRON – możliwe są dwa warianty współ­pracy: indywidualnie (jak robi to od lat Kra­kowski Bank Spółdzielczy oraz od niedawna Bank Spółdzielczy w Brodnicy) lub za po­średnictwem zrzeszeń. Wszelkich informa­cji dotyczących zasad współpracy za pośred­nictwem zrzeszeń oraz formalności z tym związanych udzielą państwu koordynatorzy w każdym banku zrzeszającym: Katarzyna Dobrowolska w Banku BPS S.A. (e-mail: katarzyna.dobrowolska@bankbps.pl, tel. 22/ 539 54 68) oraz Marta Wołyniec-Ku­dła w SGB-Banku S.A. (e-mail: marta.woly­niec-kudla@sgb.pl, tel. 61/ 856 27 06).

Centrum AMRON działa na rynku mię­dzybankowej wymiany informacji od 13 lat. Jesteśmy ośrodkiem analityczno-ba­dawczym, świadczącym usługi w zakresie monitorowania i analiz rynku obrotu nie­ruchomościami. Nasze doświadczenie oraz satysfakcja naszych klientów potwierdzają nasze kompetencje zarówno w administro­waniu i obsłudze bazy danych i Systemu AMRON, ale również w obszarze analiz ryn­ku nieruchomości, również w kontekście ryzyk związanych z zabezpieczeniami na nieruchomościach.

Tematyka finansowania nieruchomości oraz monitorowania wartości nieruchomo­ści i aktualizacji wartości zabezpieczeń hi­potecznych była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających Związku Banków Polskich 12 lipca 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Systemów Ochro­ny Instytucjonalnej (IPS) obu zrzeszeń. Pre­zes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, odnosząc się do zgłasza­nych przez banki spółdzielcze problemów zarekomendował aktywniejsze uczestnic­two w Systemie AMRON. Z dużym zainte­resowaniem uczestników posiedzenia spo­tkała się prezentacja poświęcona usługom świadczonym przez Centrum AMRON na rzecz sektora bankowego – w tym również spółdzielczego.

Od października 2013 r. Centrum AMRON rozwija działalność w obszarze kompleksowej obsługi procesu wyceny nieruchomości na rzecz banków – od zlecenia wyceny rzeczoznawcy majątko­wemu współpracującemu z nami na mocy odrębnej umowy, poprzez kontrolę jako­ści wykonanego operatu szacunkowego, weryfikację wartości oraz kontrolę wiary­godności i rzetelności założeń parametrów rynkowych przyjętych przez rzeczoznawcę, a także certyfikowanie operatu w oparciu ma określonych rygorach merytorycznych. Zlecenia przekazywane współpracującym z nami rzeczoznawcom dotyczą zarówno nieruchomości mieszkaniowych, jak i ko­mercyjnych.

Od początku działalności Działu Wy­cen Nieruchomości, obsłużyliśmy ponad 51 tys. wycen z terenu całej Polski. Aktualnie Centrum AMRON, na mocy umów i poro­zumień, współpracuje z siecią 234 rzeczo­znawców majątkowych. Liczę na zaintere­sowanie banków szczególnie tym obszarem naszej działalności.

Współpraca w obszarze wycen nieru­chomości może dotyczyć zarówno obsługi bieżącej akcji kredytowej, jak też pakie­towych zleceń rewyceny zabezpieczeń w ramach monitorowania wartości za­bezpieczeń w trakcie trwania kredytu. Informacje o nieruchomościach wycenia­nych na mocy umowy, wraz z informacją o wartości określonej w operacie szacun­kowym, wprowadzane są przez Centrum AMRON do Systemu AMRON jako dane własne banku.

Z usług obsługi wycen nieruchomo­ści korzystają dziś cztery banki spół­dzielcze: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi, Bank Spółdzielczy w Mala­nowie, Poznański Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.

Dział Badań i Analiz Rynku Nierucho­mości Centrum AMRON zajmuje się m.in. aktualizacją wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych metodami sta­tystycznymi. Aktualizacja wartości doko­nywana jest przy wykorzystaniu statystycz­nej analizy trendu wartości nieruchomości poszczególnych typów. Nasza efektywność w tym zakresie została już pozytywnie we­ryfikowana w trakcie inspekcji KNF w kilku bankach, które skorzystały z naszej usługi w tym obszarze. Koszt aktualizacji wartości pojedynczej nieruchomości nie przekracza w tym przypadku rzędu 30 złotych za nie­ruchomość.

Z usług raportów cen średnich nie­ruchomości korzysta dotychczas jeden bank spółdzielczy – Pobiedzisko-Go­śliński Bank Spółdzielczy.

W ramach Centrum AMRON rozpo­czynamy operacyjne działanie projektu Bankowej Platformy Nieruchomości, który realizowany jest pod patronatem Związku Banków Polskich. Projekt zakłada wsparcie klientów w procesie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w porozumie­niu z bankiem. Jego wdrożenie pozwoli na przyspieszenie i zwiększenie skuteczności odzyskiwania należności poprzez aktyw­ną współpracę z kredytobiorcą i szybką sprzedaż nieruchomości. Projekt adreso­wany jest do kredytobiorców posiadają­cych kłopoty w spłacie zobowiązań, którzy przewidują w krótkim okresie pogorszenie swojej sytuacji finansowej oraz dla których sprzedaż nieruchomości jest jedyną formą rozwiązania problemów z zadłużeniem, a także w przyszłości do kredytobiorców chcących skorzystać z prawa do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy o kredycie hipotecznym.

Dzięki Projektowi Bankowej Platformy Nieruchomości wzrośnie w banku efek­tywność odzyskiwania należności z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipotecznie, poprawie ulegnie również wi­zerunek banku w procesie windykacji. Liczę na zainteresowanie banków tym obszarem działalności Centrum AMRON.

System SARFiN funkcjonuje przy Związku Banków Polskich od 2001 r., a dzię­ki udziałowi banków posiadających ponad 90% portfela kredytów hipotecznych posia­da ugruntowaną pozycję w środowisku ban­kowym jako referencyjna baza danych akcji i portfela kredytów hipotecznych.

System SARFiN stanowi cenne źródło informacji o rynku kredytów hipotecznych w Polsce, dzięki któremu możliwa jest we­ryfikacja tendencji na rynku finansowania nieruchomości, a także ocena i szacowanie potencjału rynku kredytowania nierucho­mości oraz tworzenie tzw. map ryzyka dla poszczególnych regionów. Przy rosnących zasobach, SARFIN stanowi efektywne na­rzędzie do monitoringu i sprawdzania efek­tywności procesu zarządzania ryzykiem. Obecnie w systemie uczestniczy 16 ban­ków komercyjnych, a Centrum AMRON planuje stworzyć w ramach SARFiN odrębną platformę dedykowaną wy­łącznie bankom spółdzielczym. W tym miejscu chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w tych pracach – jesteśmy przekonani, że udział w nich przedstawi­cieli banków zrzeszających oraz zaintere­sowanych banków spółdzielczych pozwoli stworzyć optymalne rozwiązanie, w pełni dostosowane do potrzeb i skali działalności banków spółdzielczych.

Liczymy na to, że przedstawione ob­szary działalności Centrum AMRON za­interesują zarówno te banki, które jeszcze nie korzystają z AMRON, i zachęcą je do przystąpienia do tego systemu, jak rów­nież te, które już korzystają z niego, ale nie współpracowały z nami w pozostałych obszarach naszej aktywności. Zachęcamy do kontaktu z Centrum AMRON, by dowie­dzieć się w czym jeszcze możemy wesprzeć bank w obszarze zarządzania portfelem kredytów hipotecznych oraz zabezpiecze­niami hipotecznymi innych wierzytelności. Zespół Centrum AMRON jest do państwa dyspozycji w trakcie trwania Forum Lide­rów Banków Spółdzielczych. Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska – postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania do­tyczące naszej oferty.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu mailowego z Agnieszką Gołębiow­ską, dyrektor Centrum AMRON (e-mail: agnieszka.golebiowska@amron.pl, tel. 22 463 47 57 lub kom. +48 723 723 786).