FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Rynek finansowania nieruchomosci: Spotkanie w Senacie RP

fn.2013.k3.foto.004.a.250x„Kasy oszczędnościowo- -budowlane filarem długoterminowej polityki mieszkaniowej państwa” – to temat spotkania seminaryjnego, które zostało zorganizowane przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP oraz Związek Banków Polskich w dniu 10 lipca 2013 roku. Idea powołania w Polsce kas oszczędnościowo- -budowlanych po raz kolejny powróciła na forum naszego parlamentu, stąd szczególnie ożywiona dyskusja i zainteresowanie tą tematyką wielu środowisk związanych z budownictwem mieszkaniowym i bankowością.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Rynek finansowania nieruchomości: Rozwój kredytów mieszkaniowych w Polsce Mortgage Loans Development in Poland

W ciągu ostatnich 10 lat kredyty mieszkaniowe były najszybciej rosnącą pozycją aktywów banków. Od grudnia 2002 r. do końca 2012 r. udział kredytów mieszkaniowych w aktywach banków wzrósł ponad pięć razy, a w należnościach od sektora niefinansowego zwiększył się czterokrotnie. W latach 2005-2010 kredyty mieszkaniowe zdominowały strukturę bilansu sektora bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Rynek finansowania nieruchomosci: Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, sektora bankowego i gospodarki narodowej The Importance of Savings for Households, Banking Sector and the National Economy

fn.2013.k3.foto.014.943xW debacie na temat kas oszczędnościowo-budowlanych powinniśmy ograniczyć się do rozważenia przede wszystkim kwestii oszczędności gromadzonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które to dwa sektory w każdej gospodarce rynkowej stanowią główne sektory gospodarcze.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Rynek finansowania nieruchomosci: Informacja o pracach legislacyjnych dotyczących kas oszczędnościowo- -budowlanych Information on the Legislative Work on Building Societies Scheme

fn.2013.k3.foto.021.150xProblematyka kas oszczędnościowo-budowlanych po raz pierwszy została podjęta przez Sejm drugiej kadencji już 23 maja 1995 r. Grupa posłów wniosła wówczas do Sejmu projekt ustawy o kasach budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Rynek finansowania nieruchomosci: Ewolucja ryzyka finansowania nieruchomości w Polsce Evolution of the Property Funding Risk on Polish Market

fn.2013.k3.foto.028.500xOcena ryzyka przedsiębiorstw w szeroko pojętej branży budowlanej należy do kluczowych czynników wpływających na podaż i popyt źródeł finansowania oraz ich ceny. Różnorodność instytucji zaangażowanych w proces finansowania nieruchomości oraz produkcji budowalnej pozwala na tworzenie informacji o ryzyku kredytowym1 z perspektywy dużej liczby podmiotów, a nie tylko z perspektywy banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Rynek finansowania nieruchomości: Warunki zabudowy dla urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych Conditions of enclosing for energy producing equipment from renewable sources

fn.2013.k3.foto.061.150xZgodnie z treścią art. 59 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) (w skrócie u.o.p.z.p.), zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 u.o.p.z.p., wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Prawo: Plan czy decyzja – czyli o problemach lokalizacji jednostek wytwórczych energii ze źródeł odnawialnych

fn.2013.k3.foto.069.150xSpotkałem się z poglądem, iż lokalizacja jednostki wytwórczej energii elektrycznej ze źródła odnawialnego powyżej 100 kW obligatoryjnie wymaga uchwalenia planu miejscowego. Organy administracji odmawiają przedsiębiorcom ustalenia warunków zabudowy dla takich inwestycji lub też zawieszają postępowania do czasu uchwalenia planu. Powołują się przy tym na brzmienie art. 10 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst. jedn. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) (w skrócie u.o.p.z.p.).

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Raport: Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON-SARFiN II kwartał 2013 r.

fn.2013.k3.foto.075.150xO raporcie

Szanowni Państwo!

W kolejnej, szesnastej edycji Raportu AMRON-SARFiN analizujemy zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych i zmiany cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych w drugim kwartale 2013 roku. Raport publikowany jest przez Związek Banków Polskich, a opracowany przez Centrum AMRON w oparciu o dane gromadzone w Systemach AMRON i SARFiN. Pozostajemy otwarci na Państwa oceny i propozycje w zakresie doskonalenia treści Raportu AMRON-SARFiN. Przypomnę tylko, że zainteresowanym oferujemy rozszerzoną (odpłatną) wersję Raportu – również w języku angielskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Raport: Komentarz do Raportu – Wejście Smoka

fn.2013.k3.foto.086.150xSektor mieszkaniowy ma na całym świecie dwie bolączki, które prowadzą do problemów i nawet kryzysów gospodarczych. Pierwszą jest sztywna w krótkim okresie podaż, co sprawia, że wahania popytu przekładają się na wahania cen, które mogą przejść w samonapędzającą się spiralę. Mieliśmy z tym do czynienia niedawno także w Polsce, choć na szczęście obyło się bez poważnych konsekwencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1