bank.2014.06.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2014):

  • Ranking "50 największych banków w Polsce 2014"
  • Czy odpływ kapitału zniszczy Rosję?

BANK 2014/06

BANK 2014/06

Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2014

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Nasza gospodarka urosła w pierwszym kwartale 2014 r. o 3,3 proc.; deficyt budżetu państwa po czterech miesiącach tego roku sięgnął 21,3 mld zł. To prawie 45 proc. dopuszczalnego deficytu na cały rok. Nowe prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego dla Polski i krajów naszego regionu podał Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Według nich średni wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku 1,4 proc., czyli spadnie z 2,3 proc. w 2013 r. To drastyczne obniżenie prognoz, bo jeszcze w styczniu przewidywano, że gospodarka przyspieszy do 2,7 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

Rynek finansowy: Instytucje finansowe pod (nie) specjalnym nadzorem

bank.2014.06.foto.013.400xObserwując toczące się prace legislacyjne nad przepisami regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego, dostrzec można pewną zaskakującą tendencję. Instytucjom, których funkcjonowanie już dziś podlega wyśrubowanym normom – takim jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe – narzuca się kolejne restrykcyjne wymogi, nie zawsze wynikające z dostosowania prawa do norm unijnych czy niezbędne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Po drugiej stronie barykady znajdują się podmioty, których funkcjonowanie faktycznie wzbudza wiele zastrzeżeń. Odpowiedzią władz oraz regulatorów rynku w takich sytuacjach coraz częściej staje się… dalsza liberalizacja przepisów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Bankowa witalność

bank.2014.06.foto.022.400xRok 2013 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla banków. Znowu osiągnięte zostały rekordowe wyniki – tym razem przy spadających przychodami Banki kolejny raz udowodniły, że są bardzo dobrze przygotowane na stojące przed nimi wyzwania. Racjonalizacja kosztów i restrukturyzacja, która jest już stałym elementem krajobrazu bankowego przynosi pozytywne efekty i pokazuje witalność sektora w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Kolejna edycja rankingu największych banków „Miesięcznika Finansowego BANK” obejmuje wyniki 24 instytucji, które przekazały nam swoje dane za 2012 i 2013 r. Obecnie większość banków komercyjnych pokazuje je według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (w tabelach z wynikami odznaczone jako MSR), pozostałe prezentują w dotychczasowym układzie PSR (polskie standardy rachunkowości). Obydwa układy nie są w pełni porównywalne – my dla potrzeb naszego rankingu przyjęliśmy wiele założeń upraszczających i agregujących poszczególne pozycje bilansu i rachunku wyników tak, aby były one w maksymalnym stopniu porównywalne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Ranking banków oferujących kredyty konsumenckie

Umiarkowanie, ale do góry

Tym razem 9 banków, które wypełniły ankietę w części dotyczącej kredytów konsumenckich, może mówić o niezłym roku. Wartość należności od osób fizycznych wzrosła w tych instytucjach o 6,6 proc., przed rokiem odnotowano wzrost 4,5-procentowy. Co jest bardzo ważne – tendencje wzrostowe zaobserwowano w większości uczestniczących banków, a nie silny wzrost w niektórych i spadki w innych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Ranking banków hipotecznych

Mieszkaniówka łapie drugi oddech

W 2013 r. nastąpiło wreszcie ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, które owocuje zwiększeniem wolumenu sprzedawanych mieszkań oraz najpierw zahamowaniem trendu spadkowego cen nieruchomości, a następnie ich powolnym wzrostem. Lepsza koniunktura dla deweloperów zaczęła się również przekładać na wyższą akcję kredytową związaną z finansowaniem zakupu nieruchomości przez osoby fizyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Ranking banków – sprawność działania

Jutro będzie lepiej

Ranking sprawności działania bierze pod uwagę najwięcej czynników wśród wszystkich naszych podrankingów. Oprócz oceny przychodów, wskaźnika kosztów do dochodu (C/I) i zwrotu na kapitale oceniamy także zwrot na aktywach oraz miary zmiany poziomu odpisów aktualizacyjnych. Taki zestaw elementów podlegających ocenie wymaga od banków bardzo dużej wszechstronności, a przy takiej konstrukcji wskaźników trudno o przypadkowość przy zajęciu najwyższych pozycji w rankingu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Mechaniczna likwidacja

W drugiej połowie maja przedstawiciele 26 krajów Unii Europejskiej podpisali umowę międzyrządową, która wytycza zasady działania wspólnego funduszu likwidacyjnego. Tym samym proces tworzenia ram prawnych unii bankowej został zakończony. Jak przekonuje komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier, to najbardziej ambitny unijny projekt od czasów wprowadzenia euro. Rozmach tego projektu najwidoczniej nie przekonał Szwecji i Wielkiej Brytanii, które się z niego wyłamały.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Żonglowanie gwarancjami

Konsekwencjąprzyjętej w dyrektywie 94/19/WE zasady minimalnej harmonizacji były ogromne różnice na terenie Unii Europejskiej w poziomach gwarancji. Gdy nastąpiło zaostrzenie kryzysu finansowego, niektórzy deponenci zaczęli przenosić środki z banków w krajach o niskich gwarancjach do państw, które zapewniały ochronę depozytówna wyższym poziomie. Skutkiem takich różnic mogą byćpoważne zakłócenia – zwraca uwagę Komisja Europejska.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wszystkie banki albo żaden

Większość komentatorów od chwili rozpoczęcia prac nad unią bankową podkreśla, że została ona skrojona na miarę i potrzeby jednego kraju – Niemiec. Tuż po zawarciu grudniowego porozumienia w sprawie utworzenia europejskiego nadzoru bankowego,,,zalążka unii bankowej”-jakktoś to wówczas ujął, przez europejską prasę przetoczyła się dyskusja na temat roli w unii bankowej najsilniejszego gracza na unijnym rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/06

50 Największych Banków w Polsce – 2014: Wzrasta zaufanie do polskich banków

Według na jnowszego badania zrealizowanego przez TNS Polska dla ZBP na przełomie marca i kwietnia, w ciągu minionego roku wzrosły zarówno reputacja sektora bankowego, jaki deklarowane przez Polaków zaufanie do banków. 60proc. dorosłych respondentów pytanych o to, czymają zaufanie do swojego banku, odpowiada twierdząco. Takiego samego zdania jest także 95proc. Ankietowanych przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3