bank.2013.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2013)

  • RAPORT: Horyzonty Bankowości 2013
  • Opinie Janusza Piechocińskiego o bankach
  • EMIR2 po polsku... czyli?
  • Inwestycje banków centralnych w złoto
  • Abdykacja Benedykta XVI i finanse Watykanu
  • Co zmieni nowelizacja Rekomendacji S?
  • Euroazjatycka Unia Gospodarcza
  • Modele nadzoru finansowego: USA, Chiny, Wielka Brytania, UE

BANK 2013/03

BANK 2013/03

Horyzonty Bankowości 2013: Lodowaty podmuch

bank.2013.03.foto.020.150xJeśli styczeń miał być zwiastunem tego, co czeka sektor bankowy w tym roku, to warto zwrócić uwagę na dwa wydarzenia, które nabierają znaczenia symbolicznego dla kształtowania się warunków gry w jakich on funkcjonuje. W pierwszy dzień roboczy 2013 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a pierwszy tydzień stycznia zamknęła informacja o finalizacji fuzji BZ WBK z Kredyt Bankiem. Jeśli dodamy do tego mocny start kampanii reklamowej z udziałem Justyny Kowalczyk, która wraz z Polbankiem trafiła pod wspólny dach Raiffeisen Polbanku, to możemy mówić o nabierających tempa zmianach strukturalnych w sektorze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/03

Horyzonty Bankowości 2013: Gospodarka polska w 2013 r.

Rok 2012 przyniósł silne spowolnienie aktywności gospodarki krajowej, która wrosła realnie o 2 proc. wobec 4,3 proc. wzrostu PKB w 2011 r. W 2012 r. tempo wzrostu PKB obniżało się z kwartału na kwartał, osiągając pod koniec roku około 1 proc., jednocześnie istotnie pogarszała się struktura wzrostu PKB, z szacowanym realnym spadkiem konsumpcji prywatnej w skali roku w IV kw. Wyzwoliło to spekulacje, że proces spowolnienia krajowej gospodarki nasili się na początku bieżącego roku z ujemnym lub bliskim zera tempem wzrostu PKB i bardzo słabymi wynikami gospodarki w kolejnych kwartałach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/03

Horyzonty Bankowości 2013: Azjatyckie zmagania

Tradycyjny model biznesowy azjatyckich instytucji finansowych jest oparty na finansowaniu kredytów z depozytów krajowych. Mniejsza podatność na ich nagłe spadki, a także znikome zaangażowanie w obrót tymi samymi papierami wartościowymi na potrzeby wielu transakcji międzybankowych niewątpliwie uchroniły kraje Azji Południowo-Wschodniej przed dotkliwymi skutkami kryzysu subprime – tak dotkliwego w Ameryce i Europie. Jak widać, wcześniejszy azjatycki kryzys finansowy z 1990 r. zmotywował kraje tego regionu do przeprowadzenia szeroko zakrojonych reform.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/03

Horyzonty Bankowości 2013: Prekluzja dowodowa a dyskrecjonalna władza sędziego w procesie z udziałem przedsiębiorców

Prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu jest w Rzeczypospolitej Polskiej fundamentalnym, gwarantowanym przez Konstytucję prawem każdej osoby. Rzetelność postępowania sądowego jest nie tylko jedną z gwarancji praworządności państwa, ale także ochrony wszelkich praw i wolności jednostki. Konstytucja naszego kraju stanowi także, iż wszyscy wobec prawa są równi, czego naturalną konsekwencją winna być równość praw stron w procesie przed sądem. Stronom procesu sądowego powinny zatem przysługiwać takie same prawa, niezależnie od ich cech osobistych czy wykonywanego zawodu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/03

Horyzonty Bankowości 2013: Cena dobrego kontaktu

W języku polskim trudno o znalezienie dobrego odpowiednika dla sformułowania customer experience. Najłatwiej je zdefiniować jako spójny zespół procesów, narzędzi oraz mechanizmów zarządzania jakością do marketingu, sprzedaży i obsługi w każdym możliwym kanale kontaktu klienta z bankiem. Znacznie trudniej nadać znaczenie temu pojęciu, patrząc z perspektywy klienta, gdzie wszystkie wymienione komponenty razem składają się na coś ulotnego, coś co sprawia, że jeden bank z chęcią polecimy swoim znajomym, a nawet odczuwamy rodzaj dumy z bycia jego klientem, z innym zaś czujemy się związani wyłącznie poprzez umowę kredytu hipotecznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/03

Horyzonty Bankowości 2013: Nowy ekosystem informacji – źródła i metody wykorzystania w banku Zarys koncepcji SAS Institute

bank.2013.03.foto.087.a.250xNowy ekosystem informacji to przede wszystkim baza i platforma środowiska Big Data, pozwalająca na pozyskiwanie danych o klientach i prospektach ze źródeł zewnętrznych, niestrukturalnych, szybkozmiennych, o dużym wolumenie i różnorodności (paradygmat 3V w Big Data – Volume/Velocity/Variety). Kluczowym elementem tego ekosystemu jest technologia i funkcjonalność pozwalająca na szybkie, efektywne i wiarygodne przetworzenie strumienia pozyskiwanych informacji w wiedzę biznesową o kliencie/prospekcie i powiązanie jej z danymi przetwarzanymi przez organizację

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2