Horyzonty Bankowości 2013: Finansowy alert

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.03.foto.030.150xMyliłby się ten, kto uznałby 13 grudnia 2011 r. za datę oznaczającą koniec przyspieszonych prac w Unii Europejskiej nad poprawą zarządzania, nadzoru i koordynacji polityki gospodarczej w państwach członkowskich. Rzeczywiście, dzień ten to data wejścia w życie pakietu legislacyjnego zaproponowanego przez Komisję Europejską we wrześniu 2010 r., tzw. sześciopaku.

Jolanta Zombirt

Od tego jednak momentu prace prowadzone są w zupełnie innym wymiarze. Od sześciopaku zaczyna się bowiem, jak mi się wydaje, stopniowe odchodzenie od frazesów na rzecz rzeczywistej pracy u podstaw, bliżej związanej z gospodarczymi realiami poszczególnych państw członkowskich. „Sześciopak”, przypomnijmy, to należący do unijnego prawa wtórnego zbiór pięciu rozporządzeń i jednej dyrektywy:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania
 5. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu
 6. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.

Sześciopak zawiera przepisy obowiązujące, pod groźbą sankcji, wszystkie kraje strefy euro oraz bez sankcji – wszystkie inne kraje UE. Celami sześciopaku są:

 • Lepsze działanie prewencyjne poprzez wzmocniony pakt stabilności i wzrostu (większa przejrzystość, bardziej rygorystyczne zasady, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów);
 • Skuteczniejsze działanie korygujące poprzez wzmocniony pakt stabilności i wzrostu;
 • Zmniejszenie nierównowagi makroekonomicznej i różnic w zakresie konkurencyjności.

Jak łatwo zauważyć, temu ostatniemu celowi poświęcone są przepisy rozporządzeń wymienionych powyżej w punktach 2 i 4. Jest to niewątpliwie najważniejsza nowość wprowadzona do unijnego prawa wtórnego. O ile bowiem wszystkie inne akty prawne w ramach sześciopaku (poza rozporządzeniem wymienionym w powyższym punkcie 3) dotyczą w zasadzie dobrze znanych kwestii związanych z deficytem budżetowym czy – od niedawna – zadłużeniem finansów publicznych, o tyle rozporządzenia wymienione w punktach 2 i 4 po raz pierwszy przenoszą na tak wysoki szczebel (jakim są rozporządzenia) problematykę dotąd dosyć nieśmiało opisywaną w strategii lizbońskiej i nieco mocniej w strategii Europa 2020 – utrzymanie konkurencyjności gospodarki poszczególnych państw członkowskich przez szybkie wychwytywanie wszelkich objawów jej słabnięcia.

Można więc wskazać, że nowe zasady nadzorowania zarządzania gospodarką w UE opierają się na trzech filarach:

 • Na postawie strategii 2020 i wskazanych w niej pięciu celów i siedmiu inicjatyw przewodnich na rok 2020 określanie działań priorytetowych na 18 miesięcy, bazujących na sporządzanym przez Komisję Europejską Annual Growth Survey (któremu towarzyszą dwa raporty, tj. Alert Mechanism Report oraz State of the Single Market Integration)
 • Lepszy nadzór nad polityką gospodarczą i budżetową (w ramach tego nadzoru przewiduje się wzmocnienie działań prewencyjnych w zakresie Paktu stabilności i wzrostu oraz niżej opisanych SCP, wzmocnienie działań korygujących oraz niwelowanie nierównowag makroekonomicznych i luk w zakresie konkurencyjności);
 • Europejski okres oceny – w którym w pierwszym półroczu każdego roku będą zapadały decyzje w zakresie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI