BGK uruchamia bezpłatne gwarancje spłaty kredytu

BGK uruchamia bezpłatne gwarancje spłaty kredytu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia gwarancje kredytowe, które pozwolą na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,75 mld zł. Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski. Fundusz Gwarancyjny działa dzięki środkom unijnym z programu Inteligentny Rozwój.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają 7 na 10 polskich pracowników i generują prawie połowę polskiego PKB. Dlatego tak ważne i potrzebne jest wsparcie, które umożliwi przedsiębiorstwom rozwój i inwestycje. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia właśnie bezpłatne gwarancje kredytowe, które będą dostępne w placówkach 10 największych banków w całej Polsce.

29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami umowy o współpracy (umowy portfelowe) rozdysponowując środki przekazane BGK. Na mocy tych umów banki z całej Polski będą udzielać kredytów dla innowacyjnych MŚP z gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego. Pula środków jakimi dysponuje BGK (525 mln zł) pozwoli docelowo na udzielenie  gwarancji o wartości 1,4 mld zł. Fundusz Gwarancyjny działa dzięki środkom unijnym z programu Inteligentny Rozwój.

Nowe gwarancje ułatwią mikro-, małym i średnim firmom dostęp do finansowania działalności, zwiększając tym samym ich potencjał innowacyjności. – Wdrażając gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorców wspólnie z kolegami z 10 banków podejmujemy bardzo trudne wyzwanie. Z jednej strony będziemy finansować obszar obarczony większym ryzykiem strat. Z drugiej strony bardzo nam zależy, aby na bazie środków unijnych zbudować kapitał dla przyszłego finansowania programu gwarancji de minimis, który stał się powszechnym instrumentem wspierania rozwoju MŚP. Świadczą o tym liczby – program ma ponad 120 tysięcy beneficjentów i blisko 70 mld zł udzielonych kredytów. Liczę, że do tego projektu dołączą wkrótce kolejne banki – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

 Minister Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju dodał: Kredyt bankowy to wciąż najważniejsze zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstw. Uruchamiając Fundusz Gwarancyjny w ramach Programu Inteligentny Rozwój chcemy ułatwić innowacyjnym firmom dostęp do tej formy finansowania. Doświadczenia z realizacji programu gwarancji de minimis oraz gwarancji oferowanych w Programie Innowacyjna Gospodarka wskazują, że jest duże zapotrzebowanie na taki produkt finansowy. Liczymy na to, że również oferta nowego Funduszu odpowie na potrzeby rynku i przyczyni się do realizacji wielu innowacyjnych przedsięwzięć.

Cieszymy się, że polski rynek gwarancji rozwija się. Dzięki włączeniu nowego instrumentu gwarancyjnego do oferty finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorców zarówno klienci banków, jak i same banki otrzymają nowe możliwości. Po ubiegłorocznym pilotażu produktu  gwarancyjnego polskie banki udostępniać będą finansowanie dla innowatorów, którego spłata zabezpieczona zostanie środkami unijnymi. Będzie to także sprzyjać rozwojowi kompetencji i infrastruktury bankowej na rzecz finansowania innowacji – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija system poręczeń i gwarancji mający na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O GWARANCJACH KREDYTOWYCH FG POIR

Jakie są warunki gwarancji?

Gwarancje dla innowacyjnych firm są bezpłatne – banki nie będą pobierały prowizji za udzielenie gwarancji a jednocześnie mogą zabezpieczyć aż do 80% kapitału kredytu. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln euro przeliczonej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji. Okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat.

Wśród innych zalet tych gwarancji należy wymienić możliwość zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na finansowanie:

kosztów w kwotach brutto,

innych niż polegające na wdrożeniu wyników prac B+R projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny,

kosztów, które towarzyszą kosztom inwestycyjnym (do 20%),

kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30%),

wybranych kosztów przygotowawczych poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji (do 10%).

Gwarancje te będą stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o gwarancje w trybie ciągłym, a banki kredytujące i BGK będą wspierać przedsiębiorców fachowym doradztwem w zakresie możliwości ubiegania się o gwarancję FG POIR.

Kto może ubiegać się o gwarancje?

O gwarancje kredytowe mogą ubiegać się innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wnioskując o kredyt:

planują zrealizować projekt inwestycyjny polegający na wdrożeniu wyników prac B+R,

albo

spełniają 1 z 15 kryteriów podmiotowych, jak np.:

zgłosili do ochrony lub posiadają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową,

są lokatorami parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną,

posiadają status centrum badawczo-rozwojowego,

w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

posiadają funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,

w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.

Gdzie będą dostępne gwarancje?

Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz banki zrzeszone, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A. oraz banki zrzeszone.

BGK