Będziemy mieli profil osobisty – rząd przygotował projekty zmian w szeregu ustaw

Będziemy mieli profil osobisty – rząd przygotował projekty zmian w szeregu ustaw
Fot. stock.adobe.com/rangizzz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 2 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (numer z wykazu UD203). Projekt został skierowany do opiniowania z terminem zgłaszania uwag do 23 kwietnia 2021 r.

Celem projektu jest przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym w sposób określony w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Usługi te przyczynią się do przyspieszenia załatwiania spraw, zmniejszą obciążenie obowiązkami pracowników urzędów, przyspieszą czas realizacji usług, jak też zredukują ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzonej dotychczas w formie papierowej. Usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl stanowiącej podstawowe i dostępne źródło wiedzy dla obywateli w zakresie załatwiania konkretnych spraw urzędowych.

Warunkiem koniecznym do skorzystania  będzie posiadanie środka identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym), pozwalającego na uwierzytelnienie zainteresowanego w usłudze elektronicznej.

Celem projektu jest przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym

Proponowane w Projekcie rozwiązania dotyczą możliwości realizacji przy pomocy usług:

1.    Z zakresu ustawy o dowodach osobistych:

–    zapewnienie możliwości wnioskowania o udostępnienie danych z RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych przy użyciu dedykowanej usługi oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek ustawowych do przyznania dostępu (przygotowanie dedykowanej usługi);

–    pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach danych osoby, przetwarzanych w rejestrze PESEL (a także jej dzieci) tj. podmiotach, którym udostępniono dane osoby;

Czytaj także: Druga cecha biometryczna w dowodach osobistych, projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

2.    Z zakresu ustawy o ewidencji ludności:

–    umożliwienie osobie fizycznej transakcyjnego zameldowania się w lokalu będącym jej własnością lub współwłasnością, o ile on widnieje w księdze wieczystej lub wskaże jej numer. Usługa umożliwi też zameldowanie osoby niepełnoletniej jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze PESEL rodzica dokonującego zameldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi zgłoszenia przez urzędnika;

–    umożliwienie transakcyjnego wymeldowania się lub  wymeldowania osoby niepełnoletniej, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze PESEL rodzica dokonującego czynności wymeldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi zgłoszenia przez urzędnika;

–    zgłoszenie  przez osobę której ono dotyczy, przy użyciu transakcyjnej usługi wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu oraz powrotu. W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu osoby niepełnoletniej czynności może dokonać rodzic jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego  widnieje informacja o numerze PESEL rodzica dokonującego wymeldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi zgłoszenia przez urzędnika;

–    umożliwienie wglądu, przy użyciu dedykowanej usługi, do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, a także jej niepełnoletnich dzieci pozostających pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka widnieje informacja o numerze PESEL rodzica;

–    umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL pobrania z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących jej osoby oraz jej dzieci przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej. Zaświadczenie jest opatrywane pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Umożliwia się pobranie z rejestru PESEL zaświadczeń dotyczących dzieci jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka widnieje informacja o numerze PESEL rodzica pobierającego zaświadczenie, a dziecko pozostaje pod jego władzą rodzicielską;

Czytaj także: Wniosku o dowód osobisty nie będzie można złożyć online, bo obywatel musi mieć pobrane odciski palców

–    umożliwienie nieodpłatnego pobrania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe osoby fizycznej lub dane osobowe jej dziecka zostały ujawnione. Rodzicowi umożliwia się pobranie informacji o odbiorcach, którym udostępniono z rejestru PESEL dane osobowe jego dziecka, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka widnieją informacja o numerze PESEL rodzica pobierającego informacje a dziecko pozostaje pod jego władzą rodzicielską. Usługa transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika;

–    umożliwienie złożenia przy użyciu dedykowanej usługi wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek ustawowych do przyznania dostępu (przygotowanie dedykowanej usługi);

Usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl stanowiącej podstawowe i dostępne źródło wiedzy dla obywateli w zakresie załatwiania konkretnych spraw urzędowych

3. Z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego:

–    umożliwienie osobie, której dane przetwarzane są w Rejestrze Stanu Cywilnego, jej małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom pobrania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego jest opatrywane pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Usługa transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika;

–    umożliwienie pobrania przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym,  opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. Usługa transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika.

Ustawa z pewnymi wyjątkami ma wejść w życie z dniem 14 stycznia 2022 r.

Katarzyna Urbańska, Dyrektor Zespołu Prawno-legislacyjnego;

Związek Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl