Bazylea III: banki będą bardziej odporne na wstrząsy gospodarcze

Bazylea III: banki będą bardziej odporne na wstrząsy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przyjęła nowelizację unijnych przepisów bankowych: rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, dzięki którym banki mają stać się bardziej odporne na potencjalne przyszłe wstrząsy gospodarcze, a jednocześnie - przyczynić się do odbudowy Europy po pandemii COVID-19 i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, poinformowała Komisja.

„Przedstawiony dziś pakiet wieńczy proces wdrażania porozumienia Bazylea III w UE. Porozumienie to zostało osiągnięte przez UE i jej partnerów z grupy G-20 skupionych w Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego, aby zwiększyć odporność banków na ewentualne wstrząsy gospodarcze. Przyjęte dziś wnioski ustawodawcze stanowią ostatni etap reformy przepisów bankowych” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Komisja Europejska proponuje: Bazylea III od 2025 roku >>>

Pakiet następujące akty ustawodawcze:

  • wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (dyrektywa 2013/36/UE)
  • wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (rozporządzenie (UE) nr 575/2013)
  • odrębny wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych w obszarze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Pakiet wiernie wdraża porozumienie Bazylea III przy uwzględnieniu specyfiki unijnego sektora bankowego

Pakiet wiernie wdraża międzynarodowe porozumienie Bazylea III przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki unijnego sektora bankowego, m.in. w w kwestii kredytów hipotecznych niskiego ryzyka. Wniosek ustawodawczy ma zagwarantować, że „wewnętrzne modele” stosowane przez banki do obliczania ich wymogów kapitałowych nie będą skutkowały niedoszacowaniem ryzyka, dzięki czemu kapitał wymagany do jego pokrycia będzie na wystarczającym poziomie. To z kolei ułatwi porównywanie współczynników kapitałowych między bankami, co pozwoli odbudować zaufanie do tych współczynników i przywróci stabilność całego sektora, podano także.

Czytaj także: Bazylea III: prezes NBP podpisał list z poparciem pełnego przyjęcia w UE zapisów pakietu >>>

W ocenie Komisji, nowe regulacje pozwolą ograniczyć do niezbędnego minimum ogólny wpływ, jaki nowe przepisy wywrą na poziom wymogów kapitałowych, a tym samym utrzymać konkurencyjność unijnego sektora bankowego. Wspomniany pakiet dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia kosztów przestrzegania przepisów, zwłaszcza w przypadku mniejszych banków, bez łagodzenia norm ostrożnościowych.

Regulacje ostrożnościowe

Zasadnicze znaczenie ma poprawa sposobu, w jaki banki dokonują pomiaru ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego i zarządzanie nim, podobnie jak zapewnienie, by rynki mogły monitorować podejmowane przez banki działania. Kluczową rolę w tym względzie mają do odegrania regulacje ostrożnościowe.

W przyjętym dziś wniosku zobowiązano banki do systematycznego identyfikowania i ujawniania ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego oraz zarządzania nim w ramach procesu zarządzania ryzykiem, wskazała Komisja.

Regularne testy warunków skrajnych

Obejmuje to regularne testy warunków skrajnych związanych z klimatem przeprowadzane zarówno przez organy nadzoru, jak i banki. Organy nadzoru będą musiały oceniać ryzyko środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego w ramach regularnych przeglądów nadzorczych. Wszystkie banki będą również musiały ujawniać stopień narażenia na to ryzyko. Aby uniknąć nadmiernych obciążeń administracyjnych dla mniejszych banków, przepisy dotyczące ujawniania informacji będą proporcjonalne.

Skuteczniejsze narzędzia na potrzeby nadzoru nad bankami w UE

W pakiecie przewidziano dla organów nadzoru skuteczniejsze narzędzia na potrzeby nadzoru nad bankami w UE. Ustanowiono w nim jasny, solidny i wyważony zbiór przepisów dotyczących kompetencji i reputacji, w oparciu o które organy nadzoru będą oceniać, czy kadra kierownicza wyższego szczebla posiada umiejętności i wiedzę wymagane do zarządzania bankiem, podkreślono w materiale.

Ponadto w reakcji na aferę Wirecard organy nadzoru otrzymają teraz skuteczniejsze narzędzia na potrzeby nadzoru nad grupami skupiającymi spółki z branży technologii finansowych (FinTech), w tym nad jednostkami zależnymi banków. Ten zestaw udoskonalonych narzędzi zapewni prawidłowe i ostrożne zarządzanie unijnymi bankami.

Kwestia zakładania w UE oddziałów banków z państw trzecich

W przyjętych znowelizowanych przepisach uregulowano również – w sposób proporcjonalny – kwestię zakładania w UE oddziałów banków z państw trzecich. Obecnie oddziały te podlegają głównie przepisom krajowym, które zharmonizowano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Wspomniany pakiet harmonizuje przepisy UE w tej dziedzinie, co umożliwi organom nadzoru lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z tymi podmiotami, które w ostatnich latach znacznie zintensyfikowały swoją działalność w UE.

Nad pakietem legislacyjnym będą teraz debatować Parlament Europejski i Rada.

Źródło: ISBnews