Banki będą mogły wypłacić dywidendy w II półroczu 2021 roku, ale po spełnieniu warunków KNF

Banki będą mogły wypłacić dywidendy w II półroczu 2021 roku, ale po spełnieniu warunków KNF
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, odnoszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, a także pandemią Covid-19.

Stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku Komisja przyjęła po analizie sytuacji finansowej i otoczenia sektora bankowego w pierwszym półroczu 2021 roku.

W grudniu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku. Zapowiedziało też wtedy przedstawienie stanowiska w sprawie polityki dywidendowej za drugie półrocze tego roku.

Czytaj także: Bank Pekao: walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję; warunkiem zgoda KNF >>>

Dywidenda do wysokości 50 proc. z zysku

Zgodnie ze stanowiskiem KNF, w drugim półroczu 2021 roku dywidendę do wysokości 50 proc. zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank:

1) nierealizujący programu naprawczego (programu postępowania naprawczego lub planu naprawy);

2) posiadający ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5;

3) wykazujący poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.;

4) posiadający współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum:

4,5 proc. + 56 proc.*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.;

5) posiadający współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum:

6 proc. + 75 proc.*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.;

6) posiadający łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum:

8 proc. + add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.

Czytaj także: GPW: dywidendę w 2021 r. planuje więcej spółek niż przed rokiem, wypłacić mogą łącznie 25,4 mld zł; banki czekają na ruch KNF >>>

Powyższe kryteria bank powinien spełniać łącznie. Ze względu na założenia i cele polityki dywidendowej wymóg połączonego bufora, o którym mowa w podpunktach 4)-6), uwzględnia bufor ryzyka systemowego na poziomie 3 proc.

Dywidenda do wysokości 75 proc. z zysku

Dywidendę do wysokości 75 proc. zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, mierzonego przy pomocy wyników stress testów nadzorczych.

Poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

Dywidenda do wysokości 100 proc. z zysku

3. Dywidendę do wysokości 100 proc. zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym.

Bank posiadający w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5 proc.-owy udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, maksymalną stopę dywidendy dodatkowo koryguje zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) kryterium 1 – udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

a) udział powyżej 5 proc. – korekta stopy dywidendy o 20 p.p.,

b) udział powyżej 10 proc. – korekta stopy dywidendy o 40 p.p.,

c) udział powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 60 p.p.,

d) udział powyżej 30 proc. – korekta stopy dywidendy o 100 p.p.,

2) kryterium 2 – udział kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych:

a) udział powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 30 p.p.,

b) udział powyżej 50 proc. – korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

– przy czym łączna wartość korekty (maksymalnie 100 proc.) jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Kryteria bank powinien spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

„Komisja Nadzoru Finansowego uznaje ponadto za niezbędne niepodejmowanie bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych” – napisano w komunikacie KNF.

„Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo uzależniona od wyniku konsultacji z organem nadzoru” – dodano.

Stanowisko KNF ws. dywidend banków negatywne m.in. dla PKO BP i Santandera

Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej banków jest negatywne dla PKO BP, Santandera, mBanku, Millennium i BNP Paribas, a pozytywne dla Pekao i Banku Handlowego – ocenia Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

„KNF zaostrzył kryterium K1 dla banków frankowych, obniżając próg istotności udziału kredytów CHF w portfelu do 5 proc. i podnosząc dwukrotnie korekty wynikające z tego kryterium do 20pp/40pp/60pp/100pp odpowiednio dla 5 proc./10 proc./20 proc./30 proc. Do tej pory było to 20pp/30pp/50pp dla 10 proc./20 proc./30 proc. KNF prawdopodobnie chce w ten sposób zmusić banki do ugód” – poinformował analityk Trigon DM.

Jak podał, jeżeli taki kształt kryterium K1 zostanie na dłużej, maksymalna dywidenda w bankach frankowych będzie wynosiła: 50 proc. w PKO BP i BNP Paribas, 30 proc. w Santanderze oraz 10 proc. w mBanku i Millennium.

Analityk ocenił, że stanowisko KNF jest z kolei pozytywne dla Pekao i Banku Handlowego.

„Banki na pewno wypłacą w tym roku założone przez siebie dywidendy z zysków za 2020: 75 proc. (3,21 zł na akcję) w Pekao oraz 100 proc. (1,20 zł na akcję) w Handlowym. Dodatkowo mogą starać się o wypłatę dywidendy z zysków niepodzielonych” – poinformował Marcinowski.

Wskazał też, że stanowisko urzędu ws. dywidend jest neutralne dla ING Banku Śląskiego.

„Bank pozostawił na WZA zysk za 2020 niepodzielonym, więc ewentualną zgodę na wypłatę dywidendy z zysków niepodzielonych będzie musiał uzyskać od KNF indywidualnie” – poinformował analityk Trigon DM.

Źródło: PAP BIZNES