Altus TFI przenosi zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

Altus TFI przenosi zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi i podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszy do Rockbridge, podał Altus.

#AltusTFI zawarł z #RockbridgeTFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi #TFI #fundusze

„W ocenie zarządu Altus TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy oraz tym samym powinny wpłynąć na poziomy odkupień certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI” – czytamy w komunikacie.

Planuje się, że w odniesieniu do poszczególnych funduszy przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI,

2) Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem oraz strony internetowej www.rockbridge.pl jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu funduszu, podano także.

Umowy w sprawie przenoszenia funduszy

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, iż nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zostaną podpisane umowy w sprawie przenoszenia funduszy, nie później niż do dnia 18 października 2018 r. zwołane zostaną na dzień 9 listopada 2018 r. Zgromadzenia inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zarządzania funduszami i zmiany ich statutów. Natomiast wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania funduszami powinno nastąpić z dniem 14 grudnia 2018 r. Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI, czytamy dalej.

Towarzystwo obecnie nie podjęło żadnych decyzji odnośnie do ewentualnego przenoszenia zarządzania pozostałymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. W przypadku podjęcia decyzji w niniejszym zakresie, zostanie ona niezwłocznie zakomunikowana w formie odrębnego raportu, zaznaczono także.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystw.

Jakich funduszy dotyczy umowa?

Fundusze, których dotyczy umowa to:

1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 487, z wydzielonymi subfunduszami:

– Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,

– Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,

2) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 757,

3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 837,

4) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1441,

5) Altus Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1521,

6) Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1541.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews