ZUS przejmie obsługę 500 plus: 3,1 mld zł oszczędności w 10 lat

ZUS przejmie obsługę 500 plus: 3,1 mld zł oszczędności w 10 lat
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Planowane przejęcie wypłaty świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) da w latach 2022-2032 łącznie 3,1 mld zł oszczędności, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zawierającego te rozwiązania planowane jest na II kw.

Obecnie z programu Rodzina 500+ korzysta ponad 6,5 mln dzieci. Od momentu uruchomienia na program wydatkowano ponad 134 mld złotych (stan na grudzień 2020 r.). Łączne koszty obsługi świadczenia 500+ w latach 2016-2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły przeszło 1,6 mld zł. Mając na względzie ogromną skalę programu oraz ponoszone na niego nakłady finansowe zasadnym jest weryfikacja i optymalizacja procesu przyznawania i obsługi świadczenia 500+” – czytamy w wykazie. 

Czytaj także: 5 lat Programu Rodzina 500 plus w budżetach domowych >>>

Usprawnienie wypłat i obniżka kosztów

Planowana jest zmiana jednostki obsługującej program „Rodzina 500+ na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co ma usprawnić proces wypłaty i obniżyć koszty. Obecnie koszty obsługi świadczenia wychowawczego określone są ustawowo, jako procent od kwoty wypłaconych świadczeń. Proponowane jest określenie kosztów obsługi jako 0,1% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. 

„W okresie 2022-2032 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 427 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat. Wzrost wydatków na świadczenia wychowawcze związany z przyznawaniem świadczeń w pełnej wysokości w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyniesie ok. 174 mln zł w okresie 2022-2032” – czytamy także. 

Stopniowe przejęcie obsługi świadczeń przez ZUS

Projektowana ustawa zakłada stopniowe przejęcie obsługi świadczeń przez ZUS, tj.:
– sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Organy te będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń-maj 2022 r.,
– od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r.,
– w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych przysługujących z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przewiduje się ich docelowe wejście w życie począwszy od świadczeń należnych za kolejny okres, rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r. 

Do 31 maja 2022 r. obsługą świadczeń wychowawczych podlegających koordynacji będzie zajmować się wojewoda, a organy samorządowe będą te świadczenia nadal wypłacać, do zakończenia okresu, na jaki zostały przyznane.

W nowej regulacji planowane jest ponadto m.in. odejście od corocznego składania wniosków (począwszy od 2023 r.), a także wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej.

Źródło: ISBnews