ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem
Fot. /stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) złożył do Comarchu w zakresie Metryk Niezaliczonych ZUS oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w zakresie Metryk Powiązanych i Integratora, ZUS złożył oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu umowy, poinformował Comarch.

#ZUS złożył oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu umowy #Comarch

„Zarząd Comarch informuje o otrzymaniu w dniu 20 lutego 2019 r. oświadczenia ZUS informującego o definitywnym częściowym zakończeniu stosunku zobowiązaniowego powstałego na gruncie umowy w zakresie Metryk Niezaliczonych oraz Metryk Powiązanych i Integratora, ze skutkiem natychmiastowym. W zakresie Metryk Niezaliczonych ZUS złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w zakresie Metryk Powiązanych i Integratora, ZUS złożył oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu umowy” – czytamy w komunikacie.

Według oświadczenia ZUS, w zakresie nieobjętym wypowiedzeniem lub odstąpieniem umowa pozostaje w mocy, podkreślono w komunikacie.

Powód odstąpienia od umowy

„Jako powód odstąpienia od umowy w zakresie Metryk Niezaliczonych oraz częściowego wypowiedzenia umowy ZUS wskazuje niepowodzenie w weryfikacji gotowości Comarch w zakresie 7 Metryk Niezaliczonych, co w opinii ZUS implikuje także konieczność wypowiedzenia Umowy w zakresie 23 Metryk Powiązanych oraz w zakresie pełnienia roli Integratora” – czytamy także.

Ryczałtowa wartość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu świadczenia usług objętych oświadczeniem ZUS wynosi 1 908 542 zł netto miesięcznie.

Wezwanie do zapłaty kary umownej

„W związku ze złożonym częściowym wypowiedzeniem umowy ZUS wezwał konsorcjum do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, tj. do zapłaty kwoty 24 203 300,4 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia ZUS” – czytamy także.

„W opinii zarządu Comarch S.A. nie zaistniały przesłanki do odstąpienia od jakiejkolwiek części umowy lub jej częściowego wypowiedzenia. Ponadto, naliczając karę umowną ZUS powołuje się na postanowienia umowy nie mające zastosowania do częściowego wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy na podstawach wskazanych w oświadczeniu ZUS. Comarch S.A. informuje również, że konsorcjum realizuje postanowienia umowy i potwierdza gotowość do przejęcia 1 marca 2019 r. całości usług utrzymania ZUS KSI zgodnie z harmonogramem. W ramach sprawdzianów kompetencji wykonanych przez ZUS do dnia 30 stycznia 2019 potwierdzone zostało kompletne przygotowanie merytoryczne konsorcjum w zakresie funkcji Integratora oraz w zakresie 67 metryk z 74 metryk ogółem” – czytamy także.

Dodano, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nastąpiło przed zakończeniem okresu przejściowego, co do zasady pozbawiło konsorcjum możliwości dowiedzenia swoich kompetencji w okresie przewidzianym umową.

„W opinii zarządu Comarch S.A., działania podjęte przez ZUS stanowią istotne naruszenie warunków umowy i prawa, w związku z tym Konsorcjum wezwie ZUS do respektowania jej zapisów i jest gotowe do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Zarząd Comarch S.A. stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do żądania przez ZUS od konsorcjum zapłaty kary umownej” – czytamy także.

Informacja poufna

Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalnie cenotwórczy charakter i jednocześnie informuje, że w ocenie zarządu opisana sytuacja nie będzie mieć istotnego negatywnego wpływu na sytuację finansową i gospodarczą Grupy Comarch, podkreślono także.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

Źródło: ISBnews