Zalecenia KNF dotyczące wypłat dywidend przez banki

Zalecenia KNF dotyczące wypłat dywidend przez banki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę maksymalnie do 75 proc. z zysku za 2023 r. i utrzymała próg wypłaty do 50 proc. Komisja określiła dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi - podała KNF w wytycznych dywidendowych dla banków komercyjnych.

„Maksymalny możliwy do wypłaty poziom dywidendy z zysku wypracowanego w 2023 roku jest ograniczony do 75 proc. w związku z oczekiwaniem wzmacniania bazy kapitałowej w celu absorpcji ewentualnej materializacji ryzyk zakumulowanych w otoczeniu polskiego sektora bankowego” – napisała Komisja.

Komisja podała, że kwotę do wysokości 50 proc. zysku z 2023 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

– nierealizujące programu naprawczego,

– pozytywnie oceniane w ramach Badania i Oceny Nadzorczej (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5),

– wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.,

– posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5 proc. + 56,25 proc.*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora + P2G,

– posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6 proc. + 75 proc.*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora + P2G,

– posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8 proc. + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora + P2G.

Prawo do wypłaty wyższej dywidendy

Kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2023 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc., a jednocześnie których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5 proc.).

Określone kryteria bank powinien spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, według stanu na koniec 2023 roku oraz w dniu podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy o wypłacie dywidendy.

KNF podała, że dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować o dodatkowe kryteria

Kryterium 1 bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych udzielonych kredytobiorcom niezabezpieczonym w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

– banki z udziałem powyżej 5 proc. – korekta stopy dywidendy o 20 p.p.,

– banki z udziałem powyżej 10 proc. – korekta stopy dywidendy o 40 p.p.,

– banki z udziałem powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 60 p.p.,

– banki z udziałem powyżej 30 proc. – korekta stopy dywidendy o 100 p.p.

Kryterium 2 bazuje na udziale kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:

– banki z udziałem powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 30 p.p.,

– banki z udziałem powyżej 50 proc. – korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Jak podano, łączna wartość korekty (maksymalnie 75 proc.) jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Komisja uznała także za niezbędne niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, bez uprzedniej konsultacji z KNF.

„Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo poprzedzona konsultacją z KNF i uzależniona od jej wyniku” – napisano.

Źródło: PAP BIZNES