Wyniki Alior Banku S.A. za 2013 rok

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alior.bank.01.400x200

  • Alior Bank wypracował w 2013 r. ponad 1,54 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 999 mln zł z tytułu odsetek i 275 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
  • Zysk netto Banku za 2013 r., z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 227,8 mln zł, co oznacza wzrost o 272,8% r/r. Bez uwzględnienia zdarzeń nadzwyczajnych zysk netto w 2013 r. wyniósł 247 mln zł i był wyższy o 12 proc. od wyniku osiągniętego w 2012 r.
  • Na koniec 2013 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 19,7 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 20,8 mld zł. To odpowiednio 38 proc. i 19 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie 2012 r. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 94 proc.
  • Dzięki niskokosztowemu modelowi zarządzania Spółką, pomimo wzrostu skali prowadzonej działalności, współczynnik kosztów do dochodów wyniósł 55 proc. w 2013 r., w porównaniu do 58,7 proc. w roku poprzednim (bez uwzględnienia zdarzeń nadzwyczajnych).
  • Dane finansowe za 2013 r., jak i dane porównywalne, uwzględniają przekształcenia związane z księgowym ujmowaniem przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń, o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2014 z 26 lutego 2014 r. modyfikując wprowadzone w III kwartale 2013 r. podejście do księgowej ewidencji przychodów z bancassurance.

W pierwszym roku finansowym obecności na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych skonsolidowany zysk netto Alior Banku, z pominięciem zdarzeń nadzwyczajnych, wyniósł ponad 247 mln zł. Bank odnotował ponad 20 proc. wzrost przychodów r/r, zwiększając je z 1,28 mld zł do 1,54 mld zł.

W tym samym czasie, mimo utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych, wynik odsetkowy zwiększył się o ponad 20 proc. do 999 mln zł.

Alior Bank stale poprawia efektywność kosztową. W 2013 r. Bank odnotował wzrost przychodów przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki wzrostu kosztów. Współczynnik C/I w raportowanym okresie ukształtował się na poziomie 55 proc. i, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, zmniejszył się o 3,6 p.p (bez zdarzeń nadzwyczajnych). Ponadto Zarząd Banku zdecydował o wdrożeniu programu optymalizującego strukturę Centrali Banku, który ma na celu organicznie kosztów działania w 2014 r. o 25 mln zł oraz w 2015 r. o kolejne 25 mln zł i obniżenie współczynnika C/I do poziomu poniżej 45% w 2016 roku.
140308.przychody.alior.01.600x447

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 38 proc. r/r osiągając poziom 19,7 mld zł na koniec 2013 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 20,8 mld zł, czyli o 19% więcej, niż rok wcześniej. Tym samym Alior Bank utrzymuje współczynnik kredytów do depozytów na poziomie 94 proc.
140308.alior.01.600x294

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku

W grudniu 2013 r. udział Alior Banku w rynku kredytów wyniósł 2,5%, a w rynku depozytów 2,6%, r/r udziały te wzrosły odpowiednio o 0,6 pp. i 0,3 pp.

Alior Bank wykorzystując swój potencjał wdraża kolejne strategiczne projekty. W pierwszej połowie br. wystartuje wspólny projekt Alior Banku i T-Mobile Polska. Celem współpracy jest zapewnienie klientom najnowocześniejszych na świecie rozwiązań technologii internetowej i mobilnej, bankowości transakcyjnej oraz produktów i usług, które łączyć będą korzyści wynikające ze współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej.

Alior Bank skutecznie realizuje założoną strategię rozwoju spółki, zwiększając skalę prowadzonej działalności oraz udziały rynkowe. Poszerzanie oferty produktów i portfela usług o nowoczesne rozwiązania, skutkuje dynamicznym tempem pozyskiwania nowych klientów. Na koniec 2013 r. liczba klientów Banku wyniosła prawie 2,12 mln, z czego 2 mln stanowili klienci indywidualni, a blisko 120 tys. klienci biznesowi. Oznacza to wzrost o 42% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie liczba nowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych klientów indywidualnych prowadzonych przez Bank wzrosła o ponad 277 tys. w porównaniu z końcem 2012 roku.

Alior Bank stworzył czwartą co do wielkości bankową sieć dystrybucji w Polsce. Na koniec 2013 r. produkty i usługi Banku dostępne były w 859 placówkach, w tym między innymi w 210 oddziałach tradycyjnych i 221 nowoczesnych mini oddziałach Alior Bank Express. Mając na uwadze ścisłą współpracę z T-Mobile Polska, Bank nie planuje w 2014 r. powiększać istniejącej sieci oddziałów.

W ciągu pierwszego roku notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, kurs akcji Alior Banku wzrósł o ponad 30%. Dla porównania indeks WIG wzrósł w tym samym okresie o 8%. Łączna wartość obrotów akcjami Banku w 2013 r. wyniosła prawie 3,3 mld zł, tym samym należały one do grupy najbardziej płynnych walorów bankowych na GPW. Niespełna półtora roku od debiutu giełdowego, 21 marca br., Alior Bank wejdzie w skład WIG 20, indeksu skupiającego dwadzieścia największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Źródło: Alior Bank