VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 – Relacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

flbs.logo.01.250x83W warszawskim Hotelu Gromada, po raz szósty rozpoczęło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych.  Na największe, coroczne spotkanie przybyło ponad 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej,  parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Forum jest "Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych".

flbs.foto.01.500x

 Zobacz także relację wideo

Forum otworzył prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Witając przybyłych uczestników podkreślił wagę spotkania ze względu na toczące się debaty  dotyczące przezwyciężenia kryzysu, roli strefy Euro w tym konkurencyjności gospodarki, możliwości oddłużania krajów a także sposobów finansowania rozwoju gospodarczego oraz pobudzania konsumpcji.

flbs.foto.02.500x

Zwrócił uwagę na historyczne uwarunkowania towarzyszące powstawaniu polskiej bankowości spółdzielczej. „Ponad 20 lat temu zaprosiliśmy grono bankowców do dyskusji o bankach spółdzielczych. Był to czas katastrofy- kilkaset banków w stanie kwalifikującym do upadłości! To nie był czas stracony, choć nie wykorzystaliśmy wielu szans! Był to ogromny wysiłek okupiony setkami debat, spotkań, dyskusji. Przez te lata zbudowaliśmy fundusze, wykształciliśmy pracowników, powstało tysiące nowoczesnych placówek, wprowadziliśmy nowe technologie. Kilku szans nie udało się jednak wykorzystać. Ostatnie lata to także istotne zmiany w warunkach regulacyjnych prowadzenia biznesu bankowego, w dużym stopniu inicjowane przez nowe rozwiązania wprowadzane w skali światowej lub przynajmniej europejskiej. Mimo wysiłków podejmowanych przez polski sektor bankowy, okazał się on zbyt słaby, aby stworzyć międzynarodowe regulacje ostrożnościowe, które byłyby adekwatne do sytuacji naszych banków spółdzielczych. Nie można jednak uznać tych prób za całkowicie nieudane, gdyż polska bankowość spółdzielcza intensywnie śledziła najnowsze zagraniczne doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia biznesu przez bankowość spółdzielczą oraz intensywnie poszukiwała rozwiązań, które pozwoliłyby zachować lokalny charakter polskich banków spółdzielczych”. – powiedział K. Pietraszkiewicz.

flbs.foto.03.500x

Wskazał na wyzwania przed jakimi stoją banki spółdzielcze Polska bankowość spółdzielcza stoi w obliczu istotnych zmian regulacyjnych wynikających m.in. z uchwalenia pakietu CRD IV i CRR. Dostosowanie do wymogów unijnych będzie wymagać zmian reguł działania wielu banków spółdzielczych. Staną one wobec dylematu pogłębienia współpracy w ramach zrzeszeń lub całkowitego usamodzielnienia swojej działalności. Dla mniejszych banków jedynym rozwiązaniem może okazać się pogłębienie współpracy. Konieczne jest poszukiwanie mądrych rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla polskiego sektora bankowego, dla nadzorcy i będą zgodne z przepisami europejskimi a także pozwolą na osiągnięcie korzyści wynikających z efektu skali bez jednoczesnej utraty zalet lokalnego charakteru bankowości spółdzielczej. Potrzebne jest też przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów zmian systemowych w sektorze bankowości spółdzielczej.  Po latach doświadczeń w kształtowaniu bankowości spółdzielczej należy dążyć do budowy polskiego systemu funkcjonowania bankowości spółdzielczej nie opierając się jedynie na doświadczeniach zagranicznych, ale uwzględniając specyfikę bankowości spółdzielczej w Polsce. Jesteśmy w okresie szoku regulacyjnego, czekają nas zmiany zarówno w regulacjach europejskich jak i polskich. To Forum  ma na celu poszukiwanie pierwszych, najlepszych rozwiązań. – dodał na zakończenie wystąpienia Prezes Pietraszkiewicz.

flbs.foto.04.500x

Piotr Piłat, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF  omówił postęp prac nad dostosowaniem regulacyjnym sektora banków spółdzielczych do CRD.  Podkreślił rolę banków spółdzielczych dla całego sektora finansowego. Ze względu na tradycję i doświadczenie sektor banków spółdzielczych odgrywa istotną rolę rynku finansowego- podkreślił na początku swojego wystąpienia P. Piłat.

flbs.foto.05.500x

Wskazał na nieuchronność wprowadzenia koniecznych zmian, które wynikają z regulacji europejskich.  „Polskie otoczenie regulacyjne sprzyja tworzeniu efektywnego i sprawnie funkcjonującego systemu bankowego. Im bardziej jednolity będzie głos dochodzący od banków, tym lepiej poszczególne instytucje tworzące prawo będą pracować. – dodał P. Piłat.

flbs.foto.06.500x

Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP, swoim wystąpieniem nawiązał do rozpoczynającej się na forum europejskim dyskusji na temat wdrażania zasady proporcjonalności w praktyce.

flbs.foto.07.500x

– Niezbędne jest stworzenie na poziomie europejskim regulacji ostrożnościowych  odpowiednich dla specyfiki sektora banków spółdzielczych i uwzględniających  misję  spółdzielczości- podkreślił. Dodał, że zasada ta winna znaleźć odzwierciedlenie także w polskich ustawach i aktach prawnych niższego rzędu oraz rekomendacjach i zaleceniach Komisji Nadzoru Finansowego. Brak stosowania proporcjonalności oznacza negatywne skutki dla banków w postaci znaczącego wzrostu kosztów działania i pogorszenia konkurencyjności mniejszych podmiotów. Właściwe stosowanie zasady proporcjonalności wpłynie na poprawę bezpieczeństwa działania sektora bankowego”- stwierdził Wiceprezes ZBP.

flbs.foto.08.500x

Następnie wystąpił Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF, który podkreślił, że w związku ze zmianami regulacyjnymi na poziomie europejskim konieczne będą zmiany w funkcjonowaniu polskich banków spółdzielczych. Są one nieuniknione, gdyż wejdą do polskiego systemu prawnego automatycznie. Czeka nas przebudowa banków spółdzielczych i ich zrzeszeń. Kierując się odpowiedzialnością za cały system należy niezwłocznie podjąć działania przygotowawcze do nowej sytuacji, która rozpocznie się wraz z początkiem 2014 r.

flbs.foto.09.500x

Jego zdaniem zrzeszenie zintegrowane to tylko etap przejściowy. Należy przygotowywać się do wdrożenia zasad Instytucjonalnego Systemu Ochrony. Działania te poprawią funkcjonowanie polskich zrzeszeń. Zwiększa ich skuteczność, efektywność, konkurencyjność. Decyzja do czasu ustawowej regulacji jest w rękach poszczególnych banków. Nadchodzące zmiany są nieuniknione. Trzeba się do nich zacząć przygotowywać, a nie czekać z założonymi rękami.

www.aleBank.pl/flbs