Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających: Trudne słowo: integracja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.06.foto.012.a.400xW czasie prac w parlamencie RP nad projektem ustawy o bankach spółdzielczych, na wniosek przedstawicieli środowiska dokument ten został rozszerzony o rozdział, obejmujący zapisy o zrzeszeniu zintegrowanym, które wzbudziły stanowczy sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego.

Anna Zwierzchowska – prezes BS w Tarczynie, Elżbieta Ceglarek – prezes BS w Raciborzu, Helena Olechowska – prezes WMBS, Ryszard Leszczyński – prezes BS w Jastrzębiu Zdroju w piśmie do Kazimierza Kleiny, przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych postulują doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości skorzystania z preferencyjnych wag wypływów i wpływów depozytów, określanych dla potrzeb miar płynnościowych. W ich opinii jest to istotne, albowiem wyróżnia model zrzeszenia zintegrowanego od systemu ochrony instytucjonalnej IPS.

Model zrzeszenia – wybór iluzoryczny

Wprowadzony w wyniku zgłoszonej poprawki zapis do ust. 5 art. 22 w brzmieniu, że wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia zintegrowanego Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję w sprawie stosowania w zrzeszeniu zintegrowanym niższego współczynnika procentowego wpływów i wypływów od depozytów, o których mowa w art. 22 ust.1, składanych przez zrzeszone banki spółdzielcze w banku zrzeszającym, nie definiuje podstawy prawnej preferencyjnych wag wpływów i wypływów. W takiej sytuacji możliwość wyboru modelu funkcjonowania może być iluzoryczna. Wybór modelu pomiędzy zrzeszeniem zintegrowanym a IPS nie będzie bowiem wynikał z Ustawy, ale z decyzji KNF dotyczącej wysokości wag wpływów i wypływów – czytamy w piśmie.

W piśmie do senatorów prezesi banków argumentują, że waga wypływów może zostać określona w decyzji KNF, na poziomie np. 99 proc. (niższym od 100 proc.). Taka decyzja będzie zgodna z przywołanym w ust. 5 art. 22 przepisem projektu ustawy i nie będzie podlegała zaskarżeniu. Ale czy cel zrzeszenia zintegrowanego zostanie osiągnięty? Wyraźnie widać, że nie. W związku z tym proponują dodatkowy zapis, że wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia zintegrowanego Komisja Nadzoru Finansowego wydaje, stosownie do art. 422 ust. 8 rozporządzenia nr 575/2013 oraz przepisów art. 29 oraz art. 34 Rozporządzenia delegowanego 2015/61, decyzję o zezwoleniu na stosowanie w zrzeszeniu zintegrowanym preferencyjnych współczynników procentowych wpływów i wypływów

Zdaniem wnioskujących, funkcjonujące w obecnym kształcie zrzeszenia banków spółdzielczych spełniają unijne przesłanki instytucji kredytowych stowarzyszonych w sieci o określonych relacjach operacyjnych, co pozwala bankowi zrzeszającemu na przypisanie niższych wag dla zobowiązań wynikających z depozytów. Nie znajduje uzasadnienia odmienne rozumienie relacji w ramach zrzeszenia niż to stosowane dotychczas. Niemniej ukazuje to konieczność przesądzenia na poziomie ustawy, iż obecne zrzeszenia są zrzeszeniami funkcjonującymi w sieci, tworzącej spółdzielczy system ochrony. Pominięcie w projekcie ustawy odniesienia się do tej kwestii i brak ustawowego przesądzenia, iż obecne zrzeszenia są siecią, o jakiej mowa w ustawodawstwie europejskim powoduje brak spójności w podejściu do bankowości spółdzielczej przez prawodawcę europejskiego i krajowego, a nadto może powodować niepewną praktykę organu nadzoru, co wpływać będzie na stabilność prowadzenia działalności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI