Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fns.logo.01.249x83Zakończyło się V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013. To jedno z największych spotkań samorządowców, finansistów, polityków, przedstawicieli świata nauki i mediów zorganizowały, 3 grudnia br., Związek Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Kilkuset gości powitał Andrzej Wolski, przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnego Samorządu, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

eds.logo.01.200x67

zbp.01.250x97

cpb.01.200x

131203.kongres.03.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

131203.pietraszkiewicz.01.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Po nim zabrał głos Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Mówił o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Przypomniał, że niebagatelny w tym udział mają polskie banki. Następnie odtworzono wystąpienie, jakie specjalnie dla uczestników forum nagrał w Brukseli Janusz Lewandowski, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego.

131203.kongres.01.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

131203.kongres.02.550x367

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Sesję inauguracyjną moderował Włodzimierz Grudziński, członek Rady Programowej Forum Nowoczesnego Samorządu. Jan Kozłowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, mówił o tym, że partnerstwo jest kluczem do efektywnego wykorzystania potencjału rozwojowego regionu. Ryszard Lorek, prezes SGB-Banku S.A., wskazał, że jednym z najlepszych partnerów samorządu jest bank spółdzielczy. O tym, że smart cities to oszczędności, lepsze zarządzanie i wygoda dla miast i ich mieszkańców miast przekonywał Maciej Kocięcki, dyrektor Departamentu Usług Internetowych i Aplikacji Biznesowych Orange. Na zakończenie Maciej Malinowski, Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu Hewlett-Packard, zaprezentował technologie informatyczne dla nowoczesnego samorządu.

Miasto nowoczesne i przyjazne

Wczesnym popołudniem rozpoczęły się równoległe ścieżki tematyczne, uczestnikami których byli eksperci, samorządowcy, przedstawiciele władz i bankowców.

W trakcie ścieżki A mówiono o mieście nowoczesnym i przyjaznym. Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, przekonywał, że o nowoczesnym i przyjaznym mieście można mówić wtedy, gdy podejmuje się w nim dialog obywatelski. Sąsiedztwo dużego miasta może być szansą dla rozwoju, ale też i jego barierą – przekonywał Zbigniew Piotrowski, burmistrz Radzymina. Aktywizacja lokalnych rynków pracy jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej – wykazał to na przykładach Henryk Ręcławowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie.

Panel dyskusyjny; w którym uczestniczyli Grzegorz Ganowicz, Maciej Kocięcki, Krzysztof Matyjaszczyk, Zbigniew Piotrowski i Henryk Ręcławowicz; moderował Piotr Matwiej, doradca zarządu Związku Banków Polskich.

Potencjał rozwojowy

Województwo europejskie – tak brzmiał temat wiodący ścieżki B. Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki; wcześniej dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na przykładzie swego regionu przekonywał, że budowa sieci szerokopasmowego internetu może być jednym z ważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej. Model zrównoważonej polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim zaprezentował Robert Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego. Bartosz Kublik, prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej i Grażyna Wilmańska, naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy Instytucjonalnej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przekonywali, że współpraca samorządów z bankami spółdzielczymi jest niezwykle korzystna dla obu tych instytucji. O łódzkim węźle komunikacyjny i tym, jak przyczynił się do rozwoju regionu mówiła Ewa Paturalska-Nowak, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Koncepcję zagospodarowania Wisły przedstawił Sławomir Pyciński, kierownik Działu Rewitalizacji i Konsultingu w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Marek Szczepanik, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, omówił zwrotne mechanizmy finansowania inwestycji firm z sektora MŚP.

Moderatorem panelu dyskusyjnego był Przemysław Zaremba, partner w Grupie Doradczej BDKM, zaś dyskutantami: Arkadiusz Bąk, Ewa Paturalska-Nowak, Sławomir Pyciński i Marek Szczepanik.

Oświata niezwykle istotna

Ścieżkę C poświęcono zarządzaniu oświatą. Przykłady przedsiębiorczości w polskich szkołach, w tym projekty realizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przedstawiła Małgorzata Sobkowicz, kierownik projektu tejże fundacji. Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola, przedstawiła finansowe i pozafinansowe mechanizmy motywacyjne w oświacie. O kreowaniu wizerunku na przykładzie dobrych praktyk w oświacie na podstawie konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” mówili Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, eksperta Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, omówił wnioski i rekomendacje Związku Gmin Wiejskich w obszarze zarządzania oświatą. Jacek Strzemieczny, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, skupił się na temacie: Szkoła skoncentrowana na uczeniu się uczniów.

Moderator panelu dyskusyjnego, Maciej Małek, redaktor naczelny „Europejskiego Doradcy Samorządowego”, do dyskusji zaprosił: Marię Jolantę Batycką-Wąsik, dr. Michała Kaczmarczyka, Marka Olszewskiego i Jacka Strzemiecznego.

Finansowanie rozwoju

Czy nowe programy UE dają szansę wyjścia z impasu? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy ścieżki D.

W jej trakcie poruszono następujące tematy:

  • Potrzeby inwestycyjne JST w latach 2014-2020 i zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.
  • Rola rządu we wspieraniu inicjatyw rozwojowych JST.
  • Nowe regulacje wspólnotowe, programy operacyjne i instrumenty zwrotne dla JST, współfinansowane w latach 2014-2020 przez UE.
  • Potencjał polskich i zagranicznych instytucji finansowych dla finansowania inwestycji publicznych w Polsce oraz wpływ nowych regulacji bankowych na finansowanie długoterminowe
  • Czy PPP ma szanse na rzeczywisty rozwój wśród polskich JST?

W trakcie tej ścieżki przedstawiciel partnera sesji SGB-Banku S.A., Ewa Kollat-Możdżeń, dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego i Windykacji, oceniła aktualne otoczenie prawne i wskazała konieczne zmiany w prawie.

Panel dyskusyjny poprowadził dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. W dyskusji głos zabierali: Paweł Dziekoński, dyrektor zarządzający Obszaru Produktów Kredytowych Deutsche Banku S.A.; Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Małgorzata Kern, skarbnik Chorzowa, członek Komisji Skarbników Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; Arkadiusz Lewicki, dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich; Tomasz Mironczuk, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; dr Marcin Murawski, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Citi Handlowy oraz Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

131203.groszek.mieczyslaw.01.550x354

Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Sesja podsumowująca

Poświęcono ją temu, jak zapewnić ciągłość finansowania samorządów. Po podsumowaniu sesji merytorycznych Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, moderował ostatni w trakcie forum panel dyskusyjny. Głos zabierali: Robert Michalski, Tomasz Mironczuk oraz Paweł Tomczak, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP.

Na zakończenie organizatorzy forum i przedstawiciele BIG InfoMonitor S.A. wręczyli certyfikaty „Gmina dbająca o finanse mieszkańców”.

ala