Trzynasta emerytura: ZBP zgłosił uwagi do projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Trzynasta emerytura: ZBP zgłosił uwagi do projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
Fot. stock.adobe.com/npolymanu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich zgłosił uwagi do projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
#ZBP zwraca uwagę, że wprowadzone rozwiązania uniemożliwiają bankom skuteczną identyfikację środków jako dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów #13emerytura #emerytury #renty

12 grudnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został  projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (numer z wykazu UA1).

Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (art. 5 projektowanej ustawy). Świadczenie to będzie przysługiwało osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do świadczeń określonych w art. 2 ust. 1 projektowanej ustawy.

Czytaj także: Waloryzacja rent i emerytur: w 2020 r. wzrost najniższych świadczeń. W 2021 r. kontynuacja wypłaty “czternastki” >>>

Wskazane rozwiązanie w ocenie projektodawcy wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych (art. 2 ust. 1 projektowanej ustawy).

Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju (art. 6 projektowanej ustawy).

Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji

Z punktu widzenia sektora bankowego istotne jest brzmienie art. 11 projektu, zgodnie z którym: „Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji”. Dodatkowo projekt zakłada zmianę w tym zakresie w przepisie art. 54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Komu nie będzie przysługiwało nowe świadczenie?

Wspomnieć również należy, że omawiane świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 marca 2019 r. Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie podlegać ponownemu ustaleniu, jeśli okaże się, że prawo do świadczenia np. emerytury lub renty nie istniało (np. ze względu na przedłożenie nieprawdziwych dokumentów), podlegało zawieszeniu (np. ze względu na przekroczenie maksymalnego limitu dochodu, rzutującego na wypłatę np. renty) lub przysługiwała wypłata świadczenia (np. sprawa zakończona wyrokiem sądu, przyznającego prawo do emerytury lub renty albo świadczenie to zostało na wniosek emeryta/rencisty zawieszone, ale nie było do tego uzasadnienia) – art. 2 ust. 2 i 3 projektowanej ustawy. Wówczas, po podjęciu informacji o zaistniałych faktach, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przyznane lub zostanie ono uznane za nienależnie pobrane, przy zastosowaniu przepisów ustaw wymienionych w art. 13 projektowanej ustawy.

Uwagi ZBP do projektu


W dniu 13 grudnia 2019 r. Związek Banków Polskich zgłosił uwagi do niniejszego projektu, w których zwrócono uwagę, że wprowadzone rozwiązania uniemożliwiają bankom skuteczną identyfikację środków jako dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Podkreślono, że banki prowadzące rachunki bankowe na które wpłyną przedmiotowe świadczenia nie będą posiadać informacji o pochodzeniu środków, tak aby nie dokonać zajęcia środków zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez organ egzekucyjny, zwłaszcza że przedmiotowe świadczenia będą przekazywane jednym przelewem razem z wypłatą emerytury/renty za dany miesiąc.

Dodatkowo w przekazanych uwagach podkreślono, że niemożliwość w prawidłowej identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu potęguje fakt, że katalog środków zwolnionych spod egzekucji, określony w art. 833§6 i 7 k.p.c. obejmuje kilkanaście świadczeń w tym świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz jedenaście kategorii innych świadczeń.
W celu umożliwienia bankom realizacji obowiązków wynikających z projektowanej ustawy, ZBP zwrócił się  do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o możliwość skierowania wypłaty przedmiotowego jednorazowego świadczenia odrębnym przelewem z odpowiednim oznaczeniem w tytule przelewu lub z innego numeru rachunku niż z którego następuje wypłata świadczeń emerytalno-rentowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP