Treściwie i konkluzywnie – VII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logotypy.zbp.ftb.200xCentrum Konferencyjne ADGAR PLAZA w Warszawie gościło we wtorek 16 października uczestników VII Kongresu gospodarki Elektronicznej zorganizowanego przez Związek Banków Polskich wespół z Forum Technologii Bankowych i Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Witając przybyłych prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podziękował nie tylko patronom honorowym projektu -Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izbie Rozliczeniowej, będącej również jednym ze sponsorów spotkania, ale wszystkim osobom i instytucjom, które przez lata wspierały działania Izby służące wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań z obszaru e-gospodarki, wspierających nie tylko biznes i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ale również upowszechnianie dobrych praktyk i standardów w zakresie gromadzenia, przetwarzania, ochrony i przekazywania danych jako środka służącego budowie zaufania.

kge.01.550x364

Wskazał również na coraz lepszą i bardziej efektywną współpracę z przedstawicielami administracji, czego widomym dowodem była obecność ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego, który przybył bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Ministrów. Te właśnie okoliczności sprawiły, ze merytoryczną agendę projektu otworzyła prezentacja przygotowana przez gościa, który część zaprezentowanych tez rozwinął dodatkowo w moderowanym przez Krzysztofa Pietraszkiewicza panelu dedykowanego szansom wynikającym z historycznego wyzwania, jakie stanowi podporządkowanie cyfryzacji państwa jednemu resortowi.

kge.03.550x364

Zdaniem Michała Boniego użytkowy walor wdrażanych rozwiązań wymaga weryfikacji na każdym etapie wdrażanych projektów, których rola jest służebna i nastawiona nie tyle na nowe funkcjonalności i rozwiązania, lecz zmianę jakościową wyrażającą się w przejrzystości, transparentności, otwartości i efektywności państwa. W opinii profesora Wojciecha Cellarego to wizja przemawiająca do wyobraźni, którą chciałby zaprogramować jako inżynier, lecz dysfunkcjonalne procedury nie pozwalają na wdrożenie tak oczywistych zdawałoby się rozwiązań jak jeden uwierzytelniony podpis elektroniczny autoryzujący czynności cywilno-prawne, czy biznesowe, stawiają to pod znakiem zapytania. Bariery regulacyjne nie są jedyne.

kge.04.550x364

Sposób zarządzania projektami budowanie architektury zintegrowanych zbiorów danych, czego warunkiem jest standaryzacja, to refleksja kolejnego z panelistów dr. Marcina Kraski Sekretarza Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. Grzegorz Piwowar odwołując się do doświadczeń zgromadzonych od 1995 roku zaapelował o etapową realizację projektów, których skala i stopień skomplikowania wymagają sprawnego zarządzania na każdym etapie ich wdrażania. Z kolei Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A. wskazał na kryterium efektywności i czas realizacji jako podstawowe mierniki skuteczności wdrożeń w obszarze IT, zarówno w biznesie jak administracji. Zebrani wskazali na potrzebę częstszych roboczych kontaktów z administracją, gdyż suma doświadczeń i wdrożonych rozwiązań sektora bankowego i instytucji współpracujących to potencjał, który pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze podatników. Wolę takiej współpracy potwierdził również Michał Boni.

kge.02.550x364

Perspektywę jaką dla budowy zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej państwa stwarzają możliwości wynikające z realizacji projektów w formule PPP zaprezentował Hubert Drabik – Prezes Fundacji, Instytutu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Równoprawna relacja i podział zadań oraz wynikających z nich ryzyk, zgodnie z doświadczeniem i potencjałem stron to warunek sine qua non powodzenia podejmowanej współpracy. Kolejny panel poświęcony zmianom zachodzącym na rynku szukał odpowiedzi na pytanie o możliwe do przewidzenia efekty wchodzenia na rynek pracy i rynek konsumencki nowych pokoleń. Ich oczekiwania odbiegają od utrwalonych praktyk i rozpoznanych przez środowisko potrzeb.

Nowe wyzwania i trendy dotyczą w równej mierze biznesu, co administracji. Doświadczenia resortu sprawiedliwości w tym względzie, zaprezentowane przez Grzegorza Karasia-z-cę Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów sądowych dobrze lokują i stanowią szansę na nową jakość. Z badań przeprowadzonych przez dr Martynę Kawińską wynika, że pokolenie Y stanowi znaczny potencjał i wyzwanie – nie tylko w zakresie oferty produktowej, ale sposobu komunikacji, czytelnego i akceptowanego przez odbiorcę. Kolejne panele i prezentacje szukały odpowiedzi nie tylko na pytanie o nowe modele biznesu, czy sposoby komunikacji, lecz tak fundamentalne kwestie jak kastomizacja państwa i gospodarki. To one bowiem zdecydują o budowaniu skutecznej przewagi konkurencyjnej w biznesie i sprawnego państwa, ów biznes i jakość życia wspierającego. Znalazło to wyraz w słowie końcowym i szczegółowych wnioskach, które wraz z konkretnymi rekomendacjami trafią do zainteresowanych. Wszystko to wymaga zgodnego współdziałania, konsekwencji, odwagi i optymalizacji procesów zarządczych, konkludował na zakończenie spotkania Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Zapowiedział również powołanie nagrody im. Tragicznie zmarłego profesora Remigiusza Kaszubskiego, który łączył jak mało kto doświadczenie w zakresie praktycznych wdrożeń z obszaru IT z szukaniem efektywnych rozwiązań regulacyjnych. Miłym zwieńczeniem obrad był koktajl, którego uroczysty akcent stanowiło wręczenie dorocznych Wyróżnień Kapituły Kongresu Gospodarki Elektronicznej. W następujących kategoriach:
Ambasador Gospodarki Elektronicznej,
Partner Roku,
Projekt Roku,
Dziennikarz Roku.

Otrzymali je odpowiednio: prof. dr hab. Wojciech Cellary, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PKO Bank Polski S.A., Jacek Uryniuk – Dziennik Gazeta Prawna

kge.05.550x364

kge.06.550x364

kge.07.550x364

Maciej Małek