Temat numeru: Obowiązek rotacji firm audytorskich

Temat numeru: Obowiązek rotacji firm audytorskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na początku minionego roku dużo mówiło się o wprowadzonym przez KNF wymogu konieczności zmiany firmy audytorskiej przez bank, jeśli współpracował z nią przez 5 minionych lat. Z końcem maja tego roku w Unii Europejskiej opublikowano nowe rozwiązania dotyczące wymogów ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Przewidziano w nich obowiązkową rotację firm maksymalnie co 10 lat.

Bohdan Szafrański

W takiej sytuacji nieaktualne są podnoszone wcześniej zarzuty, że wymóg rotacji nie wynika ani z polskiego, ani z unijnego prawa. Zresztą już w dyrektywie 2006/43/WE wskazywano, że rotacja ma dotyczyć kluczowych partnerów firmy audytorskiej prowadzącej badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego, nie odnosiło się to jednak do zmiany samego audytora. W Polsce ustawa o biegłych rewidentach przewiduje, że kluczowy biegły rewident nie może wykonywać badania finansowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez dłużej niż 5 lat. Obecne zmiany wprowadzone przez UE w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowania firm audytorskich na rynku. Czas pokaże, na ile poprawi to bezpieczeństwo funkcjonowania sektora finansowego w Europie.

Nowe regulacje

W „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” 27 maja opublikowany został pakiet legislacyjny zawierający regulacje dotyczące audytu finansowego. Zostały one przyjęte 3 kwietnia przez Parlament Europejski, a 14 kwietnia przez Radę Europejską. Z punktu widzenia regulacji dotyczących działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich są to dwa akty prawne: Dyrektywa PE i Rady 2014/56/UE z 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz Rozporządzenie PR i Rady 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. W ten sposób zrealizowano wniosek Komisji Europejskiej jeszcze z listopada 2011 r. związany z regulacjami unijnymi dotyczącymi funkcjonowania sektora finansowego w krajach członkowskich.

Zasadnicze zmiany w nowych regulacjach to – poza obowiązkową rotacją firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego – wprowadzenie zakazu świadczenia określonych usług na rzecz badanej jednostki, wprowadzenie limitu na wynagrodzenie za świadczenie dozwolonych usług innych niż badanie oraz wzmocnienie roli komitetu audytu. Rozszerzono też zakres informacji, jakie mają być zawarte w opinii i raporcie z badania. Określono też minimalne wymogi dotyczące zasad wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej oraz ograniczono zakres zadań organu nadzoru publicznego, jakie może on przenieść na samorząd zawodowy biegłych rewidentów. Dyrektywy należy wprowadzić do prawa wewnętrznego państw członkowskich UE w terminie dwóch lat od ich wejścia w życie – czyli od 16 czerwca 2014 r. do 16 czerwca 2016 r. Podobnie jest w przypadku rozporządzenia. Jeśli chodzi o rotację firm audytorskich, to nowe regulacje określają, że powinna ona nastąpić maksymalnie co 10 lat, z możliwością wydłużenia tego okresu o kolejnych 10 lub 14 lat. Warunkiem przedłużenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI