Temat numeru: Ciąg dalszy nastąpi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2012.k4.foto.007.250xTegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji dla JST, zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, z udziałem niżej podpisanego po raz trzeci zamknęła pewną cezurę. Ewolucja formuły, tak w zakresie czasu i miejsc naszych spotkań, jak problematyki, nie była przypadkowa. Pomni doświadczeń lat ubiegłych staraliśmy się naszą ofertę dopasować do realiów działania samorządów tu i teraz, oraz w dającej się przewidzieć przyszłości.

Maciej Małek

Oceny i wnioski odnoszące się do poszczególnych segmentów tematycznych projektu znajdziecie Państwo w tekstach autorstwa naszych partnerów oraz w zbiorczych ocenach sformułowanych za pośrednictwem ankiet, jakie wypełniali beneficjenci cyklu – reprezentanci samorządów różnych szczebli. Swoisty fenomen stanowił moduł edukacyjny, który młodzież kwitowała oklaskami od Poznania, gdzie zaczęliśmy samorządowe spotkania 5 października, po Warszawę, gdzie w Urzędzie Dzielnicy Bielany- Partnera konferencji na Mazowszu, zakończyliśmy cykl 22 listopada.

Dodajmy od razu, że skutkiem niedopatrzenia informacyjnego część samorządowców przybywała na miejsce przed czasem, w efekcie czego „przymusowo” wysłuchiwała prezentacji Przemysława Wiśniewskiego reprezentującego Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, koordynatora projektu Centrum Pieniądza – nazwa nieprzypadkowa, przez lata związanego ze Związkiem Banków Polskich, gdzie zbudował od podstaw fundację Ulica Bankowa. Jak dowiadywaliśmy się w kuluarach, forma i treść wykładu okazały się równie zajmujące dla dorosłej i przypadkowej widowni. Wypada mieć nadzieję, że nie pozostanie to bez wpływu na praktykę realizacyjną fakultatywnego wciąż jeszcze przedmiotu, jaki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych stanowią lekcje przedsiębiorczości. To jednak, jak mawiał klasyk, temat na osobne opowiadanie. Wiele zmieniło się w trakcie samego cyklu. Dość powiedzieć, że podczas ostatnich trzech konferencji, w Katowicach, Krakowie i Warszawie wszystkie, tak, tak, wszystkie prezentacje kwitowały oklaski! Cóż takiego się stało? Owoce przyniosły kuluarowe rozmowy, doszlifowaliśmy formę przekazu, zindywidualizowali argumentację, wysłuchali opinii słuchaczy i…poszło! Wielu moderatorów i prelegentów na co dzień zawodowo – w ramach obowiązków dydaktycznych lub z racji prowadzenia szkoleń i nadawania certyfikowanych uprawnień – zjadło zęby na publicznych prezentacjach. Tymczasem i oni skorzystali na wejściu w interakcję z włodarzami w małych ojczyznach. Specyfika lokalnych uwarunkowań znalazła zresztą konkretny wyraz w prezentacjach, gdyż uwzględniały one w każdym z miast przykłady znane i bliskie, słuchaczom. Poza bowiem bolączkami natury systemowej, o czym w tekstach pióra Jacka Ratajczyka, Zbigniewa Wierzbickiego i Przemysława Zaremby, wiele uwarunkowań sukcesów i kłopotów ma swoje źródła w specyfice Podkarpacia, Dolnego i Górnego Śląska, Mazowsza, Pomorza… Nasz stały i wypróbowany partner, jakim są banki spółdzielcze reprezentowane na poziomie zrzeszeń – BPS i SGB, pokazał realne instrumenty i narzędzia zapewniające finansowanie nie tylko dużych projektów infrastrukturalnych, lecz także statutowych bieżących zadań, o co trudno w warunkach kłopotów z zachowaniem płynności i osiągnięciem progu dopuszczalnego zadłużenia, co – paradoksalnie – stanowi efekt bezprecedensowego rozwoju i awansu cywilizacyjnego, jaki stał się naszym udziałem za sprawą polskich samorządów i europejskich środków. Część naszych partnerów, w tej liczbie XENTIVO, SMSCentral i AT GROUP, reprezentujących sektor IT żywiło obawy, czy aby na pewno samorządy są przygotowane na dialog dotyczący nowych funkcjonalności przydatnych sektorowi publicznemu i implementację rozwiązań wspierających zarządzanie, komunikację z mieszkańcami i agregowanie posiadanych zasobów. Okazało się, że innowacje, konkurencyjność, rozwój – hasła przewodnie tegorocznego cyklu – nie są dla samorządowców abstrakcją, lecz imperatywem działania! To wielki i trwały sukces nas wszystkich. Przytoczyłem tylko kilka argumentów na rzecz kontynuacji naszych działań. Kontynuacji na miarę potrzeb i wyzwań nadchodzącego czasu. Zmiana dotyczyć będzie w pierwszym rzędzie dalszej segmentacji oferty programowej, w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym, oraz konsolidacji organizacyjnej i finansowej. Zgodnie z dewizą „więcej za mniej”, która w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego, zmiany alokacji środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz zawirowań w strefie euro, stanowić będą rodzaj mapy drogowej wiodącej do upodmiotowienia lokalnych społeczności i dalszej poprawy jakości naszego życia, na miarę aspiracji i dążeń. Wydaje się, że uwolnienie potencjału form współpracy sektora publicznego i podmiotów prywatnych pozwoli szukać odpowiedzi na wyzwania natury finansowej i zastępować system przedstawicielski partycypacją, w różnych obszarach i na różnych poziomach działania. Ponieważ, jak się zdaje, problemów nie ubywa, a uważne wsłuchiwanie się w głos samorządów pozwoliło nam rozpoznać i zdefiniować część z nich, wynikające stąd wnioski przekażemy do zainteresowanych środowisk, w tej liczbie do resortów administracji i cyfryzacji, rozwoju regionalnego oraz PARP, które udzieliły całemu cyklowi konferencji dla JST patronatu honorowego. Nowa jakość, jaką zaobserwowaliśmy podczas tegorocznego touru, to większa niż wcześniej gotowość do wysłuchania wskazań przyczyn niepowodzeń, natury, nazwijmy to, subiektywnej. Luka kompetencyjna to istotny, krytycznie ważny czynnik ryzyka w zarządzaniu projektami, zwłaszcza gdy brak metodyk naprawczych, rejestru doświadczeń czy procedur zarządzania, oceny i weryfikacji zagrożeń. Świadomość owej kwestii daje nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy, zwłaszcza że nasi doradcy i trenerzy pracują dzisiaj w wielu krajach Europy, podczas gdy tak wiele jest do zrobienia na rodzimym podwórku. Łatwych konkluzji nie będzie, bowiem każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Być może ich systemowe, komplementarne zdefiniowanie i skuteczne poszukiwanie stabilnych dróg rozwiązania nawarstwionych przez lata problemów wymaga innej perspektywy. Z myślą o tym zmienimy nie tylko zakres przedmiotowy naszych publikacji, ale również ich charakter. Mniej publicystyki, więcej analiz, raportów, materiałów informacyjno-szkoleniowych. Być może efektem takiej koncepcji będzie zmiana cyklu wydawniczego. By jednak wzmocnić dotychczasowy kanał komunikacji – upowszechnianie dobrych praktyk, pokazywanie przykładów konkretnych działań, wreszcie publicystykę samorządową, której nigdy dość, wzmocnimy zgodnie z deklarowanym dążeniem do innowacyjności nowoczesną platformę interaktywnej komunikacji, jaką jest stale rozwijany staraniem naszego wydawcy – Centrum Prawa Bankowego i Informacji portal aleBank. To dzięki niemu mogliśmy na bieżąco relacjonować Państwu przebieg i rezultaty cyklu konferencji dla JST, zamieszczać relacje, sondy, dokumentację zdjęciową, programy poszczególnych spotkań, wreszcie, po zakończeniu cyklu, prezentacje przygotowane przez naszych partnerów. Sądzimy, że połączenie obu formuł i sposobów komunikacji stworzy nową jakość. Uprzedzając rozwój wypadków, spieszę również uwiadomić Państwa, że zaproponujemy naszym wieloletnim patronom – reprezentacjom samorządów różnych szczebli – zamianę ról, tj. czynne włączenie się na poziomie prac merytorycznych, organizacji naboru i zapewnienia finansowania projektu w realizację jego poszczególnych segmentów, pomyślanych jako swoiste odwzorowanie struktury samorządowej, od gminy, przez miasto i powiat, po województwo. Sądzę, że najbliższe tygodnie zweryfikują te zamierzenia i pozwolą dopisać kolejne rozdziały do historii współpracy środowiska bankowego z samorządami, której witrynę w mijającym pięcioleciu stanowi „Europejski Doradca Samorządowy”.

 

..