Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego lekiem na całe zło?

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego lekiem na całe zło?
Fot. stock.adobe.com/carloscastilla
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwszy raz ktoś tak kompleksowo spojrzał na rynek kapitałowy, trafnie zdiagnozował sytuację i przedstawił rozwiązanie, mówił na piątkowej konferencji prasowej o przygotowanej przez Ministerstwo Finansów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Marek Dietl, prezes @GPW_WSExchange: priorytetem dla wszystkich interesariuszy rynku kapitałowego powinno być, żeby zachęcać do wdrożenia rozwiązań #SRRK #GPW

Jak zadziała SRRK i czy okaże się lekiem na całe zło, czas pokaże, dodał Marek Dietl.

„Teraz priorytetem dla wszystkich interesariuszy rynku kapitałowego powinno być, żeby zachęcać do wdrożenia tych rozwiązań. Są to rozwiązania potrzebne i na pewno nie będziemy żałować żadnego z nich” – zaznaczył prezes GPW.

SRRK „w dużym stopniu” odpowiada inicjatywom strategicznym GPW, dodał wiceprezes Jacek Fotek.

Czytaj także: Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – dokument dla polityków >>>

„Pierwsza ocena strategii ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów pokazuje, że w dużym stopniu odpowiada ona inicjatywom strategicznym GPW. Nasze inicjatywy jak chociażby w segmencie instrumentów pochodnych, dłużnych, pożyczkach papierów wartościowych, czy rozwój segmentu pieniężnego, też znajdują się w strategii dla rynku kapitałowego MF” – powiedział Jacek Fotek na spotkaniu z dziennikarzami.

Jednocześnie dodał, że proces realizacji inicjatyw strategicznych GPW podlega ciągłej weryfikacji.

„Mamy komitety sterujące, zarząd co miesiąc ocenia postępy, zmiany scenariuszy. Weryfikacja, w tym założeń inicjatyw, będzie postępowała, co jest naturalne. Dodatkowo co kwartał rada giełdy dokonuje przeglądu. Przypominam, że jedna inicjatywa już wypadła, a weszła platforma żywnościowa, która jest bardzo obiecująca przychodowo” – dodał wiceprezes.

Wiceprezes GPW Jacek Fotek stwierdził: „Przyszłość polskiego rynku kapitałowego, w tym jego segmentu, jakim jest rynek akcji, stoi na dwóch fundamentach. Jednym z nich jest ogłoszona wczoraj Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego, a drugim uruchamiany w tej chwili program Pracowniczych Planów Kapitałowych. Plany kapitałowe powinny zasypać lukę w napływie długoterminowych oszczędności,  albo lepiej powiedzieć funduszy inwestycyjnych na rynek kapitałowy. Oba wymienione przez mnie fundamenty dają także szansę na wzmocnienie innych segmentów rynku kapitałowego takich jak rynek instrumentów dłużnych lub produktów strukturyzowanych, które dywersyfikują ryzyko małych i średnich przedsiębiorstw. Musimy wykorzystać szansę jaką dają rynkowi te dwie uruchomione przez rząd inicjatywy. Myślę tutaj o giełdzie, usługach post transakcyjnych, pośrednikach, bankach, a w szczególności o inwestorach instytucjonalnych, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych. Są to zmiany jakościowe, które dają nam perspektywę stabilnego wzrostu.”

Przypomnijmy, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

Strategia będzie składać się z trzech głównych części:

* analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy,

* rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju,

* właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych. Mają one wzmocnić polski rynek kapitałowy i sprawić, aby w większym zakresie był on wsparciem dla długoterminowego rozwoju całej polskiej gospodarki.

Jakie rozwiązania przewiduje projekt SRRK?

Projekt SRRK zakłada m.in. szereg zmian w zakresie podatków związanych z inwestowaniem, m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji, zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych oraz umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy.

„W zakresie podatków w projekcie proponuje się następujące działania:

• Zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej;

• Umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy – dla emitentów – celem zwiększenia atrakcyjności IPO;

• Obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji (>3 lat) – celem zachęcenia do długoterminowych inwestycji i oszczędności;

• Umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych);

• Zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych w określonym zakresie;

• Zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym;

• Zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO” – czytamy w informacji.

„Zależy nam również nad usprawnieniami administracyjnymi w zakresie poboru podatków. Jest pomysł, żeby wprowadzić centralizację procesów obsługi skarbowej w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych dla emitentów w celu m.in. uspójnienia interpretacji podatkowych” wskazał też resort.

Pozyskanie nowych emitentów i inwestorów

SRKK zakłada również m.in. rozwiązania, których celem jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy oraz umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych, podało Ministerstwo Finansów.

„Wielką szansą dla naszego rynku jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy, w tym przede wszystkim z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Warszawa powinna dążyć do osiągnięcia pozycji centrum (hubu) dla rozwoju i finansowania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu” – czytamy w informacji resortu.

„Zależy nam na zachęceniu zagranicznych emitentów do emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, co wiąże się z wyzwaniem po stronie administracji w zakresie odpowiedniej elastyczności, np. w zakresie stosowania języka angielskiego. Według danych ESMA jesteśmy obecnie jednym z niewielu państw UE, gdzie nadzorca nie proceduje prospektów emisyjnych w języku angielskim” – czytamy dalej.

Bariery dla rozwoju rynku kapitałowego

Resort finansów zwraca uwagę, że istotną barierą dla rozwoju naszego rynku są również niedostatecznie rozwinięte relacje inwestorskie, zbyt niska kultura komunikacji i brak ciągłości relacji pomiędzy emitentem a inwestorem. „Dlatego już teraz, niezależnie od wdrożenia Strategii proponujemy w ramach implementacji przepisów dyrektywy o prawach akcjonariuszy umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych” – zapowiedziano.

„Docelowo widzimy również zasadność utworzenia rejestru posiadaczy papierów wartościowych, który umożliwiłby emitentom łatwy i sprawny dostęp do informacji o swoich inwestorach. Należy również zadbać, żeby wprowadzenie takiego rejestru nie przełożyła się na znaczny wzrost opłat po stronie emitentów” – wskazał resort.

Emitenci obecnie spotykają się również z problemem dotyczącym nadmiernie długich procesów zatwierdzania prospektów emisyjnych. W tym zakresie w projekcie podniesiona została kwestia wyłączenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego czynności prowadzonych przez KNF w ramach procesu prospektowego, podał Ministerstwo Finansów, zaznaczając, że widzi również potrzebę większej automatyzacji procesów przez nadzorcę.

Nadzór rynkowy silny, efektywny i innowacyjny

Nadzór nad rynkiem kapitałowym powinien być silny, efektywny i innowacyjny, napisano w projekcie SRKK.

„Potrzebujemy zarówno silnego, jak i efektywnego oraz innowacyjnego nadzoru. Innymi słowy, potrzeba z jednej strony więcej kontroli oraz inspekcji „na miejscu” i jednocześnie zrozumiałych wytycznych w każdym problematycznym z punktu widzenia rynku aspekcie. Z drugiej strony konieczne jest większe wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nadzorczych, np. w zakresie akceptacji prospektów emisyjnych” – napisało Ministerstwo Finansów w informacji na temat projektu.

Według resortu, istotne jest wdrożenie w Polsce standardu iXBRL wcześniej, niż przewidziano to w zaproponowanym przez ESMA harmonogramie. Warto również umożliwić wykorzystanie iXBRL w publikacji danych finansowych w prospektach emisyjnych. Standard ten zapewnia bowiem bardziej terminowy dostęp i większą przejrzystość danych dla inwestorów, a także zwiększa efektywność analizy danych przez organy regulacyjne, co z kolei doprowadzi do zwiększenia skuteczności procesu nadzorczego.

„Kluczowe jest również dbanie o stabilność i przewidywalność regulacji odnośnie do rynku kapitałowego. W związku z tym zaproponujemy NBP i KNF podpisanie wspólnego porozumienia w celu dążenia do rozwoju rynku i współpracy pomiędzy instytucjami” – zapowiedziało ministerstwo.

Uczestnicy rynku zwracają często uwagę na problem tzw. gold-plating, czyli implementowania regulacji unijnych w bardziej rygorystyczny sposób niż jest to wymagane w tych aktach. Wraz z KNF i przy udziale rynku resort zamierza utworzyć grupę roboczą mającą na celu przegląd tego typu regulacji i rozważenie ich usunięcia.

Źródło: aleBank.pl, ISBnews