Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – 4-5 kwietnia 2017 r.

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – 4-5 kwietnia 2017 r.
NBP - Narodowy Bank Polski (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 kwietnia 2017 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 1,50%;
stopa lombardowa 2,50%;
stopa depozytowa 0,50%;
stopa redyskonta weksli 1,75%.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie jest nadal umiarkowany, przy czym w wielu gospodarkach utrwalają się sygnały poprawy koniunktury. W strefie euro wzrost PKB jest stabilny, czemu towarzyszą dobre nastroje w gospodarce. W Stanach Zjednoczonych koniunktura jest wspierana przez poprawę sytuacji na rynku pracy oraz przyrost inwestycji, choć ostatnie dane sygnalizują pewne osłabienie wzrostu PKB w I kw. br. Towarzyszy temu stabilizacja dynamiki aktywności gospodarczej w Chinach, ale wciąż słaba koniunktura w Rosji.

W marcu ceny surowców na rynkach światowych obniżyły się, pozostając jednak powyżej poziomu sprzed roku. W efekcie roczne wskaźniki inflacji w wielu krajach są wyraźnie wyższe niż w ub.r., jednak ich wzrost wyhamował. Jednocześnie inflacja bazowa w wielu gospodarkach, w tym strefie euro, jest nadal niska, co wiąże się z wciąż słabą presją popytową.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. EBC kontynuuje także program skupu aktywów finansowych, choć od kwietnia w mniejszej niż dotychczas skali. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podwyższyła w marcu stopy procentowe i sygnalizuje kontynuację zacieśniania polityki pieniężnej w przyszłości.

W Polsce bieżące dane o produkcji nadal sygnalizują poprawę koniunktury w I kw. br. Głównym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych. Wskazuje na to utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży detalicznej.

Po wyraźnym wzroście rocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na początku roku, w marcu inflacja nieco się obniżyła. Inflacja bazowa jest nadal niska, co wskazuje na utrzymującą się słabą presję popytową. Mimo rosnącego zatrudnienia i płac wciąż umiarkowana jest także dynamika jednostkowych kosztów pracy.

W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacji dynamiki cen w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

NBP