Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 7-8 listopada 2017 r.

RPP ocenia, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego #NBP

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

▪ stopa referencyjna 1,50%;
▪ stopa lombardowa 2,50%;
▪ stopa depozytowa 0,50%;
▪ stopa redyskonta weksli 1,75%.

W gospodarce światowej trwa ożywienie koniunktury. W strefie euro utrzymuje się wyższy niż w ubiegłym roku wzrost gospodarczy. Przyczynia się do tego poprawa sytuacji na rynku pracy, dobre nastroje podmiotów gospodarczych, a także ożywienie w handlu międzynarodowym. W Stanach Zjednoczonych dynamika PKB w III kw. była zbliżona do obserwowanej w poprzednim kwartale pomimo negatywnego wpływu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na aktywność gospodarczą. W Chinach wzrost gospodarczy w III kw. nieznacznie spowolnił.

Mimo ożywienia globalnej koniunktury inflacja za granicą pozostaje umiarkowana. Przyczynia się do tego wciąż niska wewnętrzna presja inflacyjna w wielu krajach. Jednocześnie w ostatnim czasie nastąpił pewien wzrost cen niektórych surowców, w tym ropy naftowej.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. Jednocześnie EBC wydłużył czas funkcjonowania programu skupu aktywów finansowych co najmniej do września 2018 r., ograniczając przy tym miesięczną skalę skupu w tym okresie o połowę. Rezerwa Federalna Stanów
Zjednoczonych rozpoczęła natomiast zmniejszanie swojej sumy bilansowej.

W Polsce miesięczne dane sygnalizują, że w III kw. dynamika PKB była prawdopodobnie wyższa niż w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Jednocześnie szybszy niż w I połowie br. wzrost produkcji budowlano-montażowej wskazuje na prawdopodobne ożywienie inwestycji.

Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.

Wzrosły wszystkie miary inflacji bazowej, chociaż pozostają one na umiarkowanym poziomie.

Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,9-2,0% w 2017 r. (wobec 1,6-2,3% w projekcji z lipca 2017 r.), 1,6-2,9% w 2018 r. (wobec 1,1-2,9%) oraz 1,7-3,7% w 2019 r. (wobec 1,3-3,6%).

Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym
prawdopodobieństwem w przedziale 3,8-4,6% w 2017 r. (wobec 3,4-4,7% w projekcji z lipca 2017 r.), 2,8-4,5% w 2018 r. (wobec 2,5-4,5%) oraz 2,3-4,3% w 2019 r. (wobec 2,3- 4,3%).

Biorąc pod uwagę aktualne informacje, w tym wyniki listopadowej projekcji, Rada ocenia, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Rada podjęła uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej. Zgodnie z tą uchwałą stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia 2018 r.

Rada przyjęła Opinię do projektu Ustawy budżetowej na rok 2018.
Rada przyjęła Raport o inflacji – listopad 2017 r.

NBP