Stonowane dane na zakończenie 1. kwartału

Stonowane dane na zakończenie 1. kwartału
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odczyty makroekonomiczne za marzec 2018 r. były generalnie niższe niż w pierwszych dwóch miesiącach roku, ale można je uznać za dobre. Na plus zasłużyła sprzedaż detaliczna, która rosła w tempie najszybszym w tym roku, jednocześnie przebijając oczekiwania rynkowe.

Również pozytywne dane napłynęły z rynku pracy, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Dwucyfrowe tempo wzrostu odnotowano w produkcji budowlano-montażowej, aczkolwiek dynamika nie była już tak imponująca jak w styczniu i lutym 2018 r. Nieco poniżej oczekiwań rosła produkcja przemysłowa i rynek mieszkaniowy oraz mieliśmy do czynienia z odczytem inflacji niższym niż dolna granica celu inflacyjnego NBP. Stopy procentowe pozostały bez zmian i patrząc na poziom inflacji nie spodziewamy się, aby miały ulec zmianie w najbliższej przyszłości.

Wstępny odczyt dotyczący produkcji przemysłowej (w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) za marzec 2018 r. nie imponował, bowiem wyniósł +1,8 proc. w skali roku, a więc o 1,1 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Niemniej jednak dane skorygowane o czynniki sezonowe były zdecydowanie lepsze, ponieważ odnotowały wzrost o 5,1 proc. r/r (vs. +7,3 proc. r/r w lutym 2018 r.). Wzrost (niewyrównany sezonowo) odnotowano w połowie sektorów przemysłu, z czego największa (i jedyna dwucyfrowa dodatnia) dynamika widoczna była w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (17,9 proc. r/r). Z kolei największy spadek (-24,2 proc. r/r) miał miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych.

W marcu 2018 r. kolejny raz odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu w skali roku produkcji budowlano-montażowej, aczkolwiek nie tak wysoką jak w pierwszych dwóch miesiącach roku. Wstępny odczyt (wyrażony w cenach stałych, niewyrównany sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) pokazał wzrost 16,2 proc. r/r, tj. o 1,3 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Z kolei dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były wyższe o 18,7 proc. r/r. Największy wzrost odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+34,9 proc. r/r) oraz specjalizujących się we wznoszeniu budynków (+17,7 proc. r/r). Podmioty, których podstawowym rodzajem działalności są specjalistyczne roboty budowlane zanotowały spadek produkcji o 3 proc. w skali roku.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. W minionym miesiącu na rynku mieszkaniowym mieliśmy do czynienia z niewielkimi dynamikami zmian w porównaniu do poprzednich wyników. Porównując liczbę oddanych do użytkowania mieszkań można zaobserwować 9 proc. wzrost w skali roku, co od początku roku przekłada się na narastającą dynamikę rzędu +12 proc. r/r. Z kolei w marcu 2018 r. liczba rozpoczętych budów była o 5 proc. niższa w porównaniu z marcem 2017 r., a narastająco w okresie styczeń-marzec 2018 r. zaczęło powstawać o 9 proc. więcej mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Najlepsze, ale i tak stonowane, dane dotyczyły liczby wydanych pozwoleń na budowę lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym, które w marcu 2018 r. zanotowały roczną dynamikę rzędu 12 proc., a od początku br. +10 proc. w skali roku.

Marcowe wzrosty na rynku pracy były niemal identyczne jak w poprzednim miesiącu. W marcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 205,3 tys. osób, co oznacza analogiczny wzrost do poprzedniego miesiąca, tj. o 3,7 proc. w skali roku (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi). Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 886,56 zł miesięcznie, tj. o 6,7 proc. r/r (o 0,2 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych) vs. 6,8 proc. r/r w miesiąc wcześniej.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI w marcu 2018 r. wyniosła 1,3 proc. r/r. Wynik ten był zgodny ze wstępnym odczytem, który z kolei był o 0,3 pkt. proc. poniżej konsensusu rynkowego. Wzrost cen na poziomie 1,3 proc. w skali roku jest poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego NBP (1,5 proc.) i miał miejsce drugi miesiąc z rzędu. Największy wzrost cen miał miejsce w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych (+3,7 proc. r/r). Natomiast największy spadek ponownie zanotowały ceny obuwia (-3,7 proc. r/r). Na uwagę zasługuje także spadek cen transportu o 1,9 proc. w skali roku. Dane o niskiej inflacji są wodą na młyn dla gołębich członków Rady Polityki Pieniężnej.

Sprzedaż detaliczna pozytywnie zaskoczyła w marcu 2018 r., bowiem tempo jej wzrostu w cenach stałych wyniosło 8,8 proc. r/r, a w cenach bieżących 9,2 proc. w skali roku, co było wynikiem o 1,1 pkt. proc. lepszym od konsensusu rynkowego. Największy wzrost (wg cen stałych) miał miejsce w przypadku pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (+17,4 proc. r/r), podczas gdy najbardziej spadła sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 2,5 pkt. proc. w skali roku).

Na początku kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które zgodnie z naszymi oczekiwaniami zakończyło się utrzymaniem bieżącego poziomu stóp procentowych (stopa referencyjna na poziomie 1,5 proc.). Przy obecnej retoryce członków RPP nie będzie dla nas zaskoczeniem jeśli stopy procentowe utrzymają się na niezmienionym poziomie do końca 2019 r.

Piotr Ludwiczak

Michael/Ström Dom Maklerski