Rząd przyjmie krajowy plan ograniczania zanieczyszczenia powietrza w II kw. 2019 roku?

Rząd przyjmie krajowy plan ograniczania zanieczyszczenia powietrza w II kw. 2019 roku?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd planuje przyjęcie projektu "Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza" (KPOZP) w II kwartale 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

#KPOZP ma koordynować wdrażanie działań i środków prowadzących do redukcji zanieczyszczeń zawartych w innych dokumentach strategicznych i legislacyjnych #smog

„KPOZP zawiera krajowe ramy polityki dotyczącej jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza oraz priorytety polityczne i ich odniesienia do priorytetów określonych w innych obszarach, w tym w polityce dotyczącej zmian klimatu oraz w zakresie sektorów gospodarczych, tj. energetyce, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Jak wskazano w dyrektywie NEC, realizacja celów, jakimi są krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji powinna [odbywać się] przez ograniczanie zanieczyszczenia powietrza u źródła jego powstania, co będzie skutkowało skuteczną i trwałą redukcją zanieczyszczeń powietrza. Takie podejście pozwoli wyeliminować nieskuteczne działania i przepisy oraz ułatwi planowanie średnio- i długoterminowej polityki w zakresie ochrony powietrza” – czytamy w informacji.

KPOZP ma koordynować wdrażanie działań i środków prowadzących do redukcji zanieczyszczeń zawartych w innych dokumentach strategicznych i legislacyjnych oraz uzupełniać je o dodatkowe działania i środki, aby został osiągnięty zakładany cel redukcyjny.

Czytaj także: “Czyste Powietrze”: energetyka prosumencka nadzieją w walce ze smogiem >>>

Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji

„Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji odnoszą się do dwóch okresów, które obejmują lata od roku 2020 do roku 2029 i od roku 2030. Zobowiązania redukcyjne ustala się poprzez odniesienie do emisji w roku referencyjnym 2005 r. Zobowiązania te zostały określone odpowiednio dla obu wskazanych wyżej okresów dla SO2 o 59% i 70%, dla NOx o 30% i 39%, dla NMLZO o 25% i 26%, dla NH3 o 1% i 17% oraz dla PM2,5 o 16% i 58%” – podano także.

„Przedstawione w KPOZP polityki, plany, programy i strategie określają kierunki rozwoju w sektorach odpowiedzialnych za największy udział ich emisji w bilansie krajowym. Określone w tych dokumentach kierunki rozwoju zawierają działania i środki, które mają doprowadzić do ograniczania i redukcji zanieczyszczeń. Należy jednak zaznaczyć iż osiągnięcie celów redukcyjnych określonych krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji będzie zależało od konsekwentnego wdrażania działań i środków określonych jako działania dodatkowe” – czytamy dalej.

Na potrzeby KPOZP dokonano podsumowania polityk i środków, które zdecydowano się przyjąć w danym sektorze, w tym harmonogram ich przyjmowania, wdrażania i dokonywania ich przeglądu oraz wyznaczono organy odpowiedzialne za ich wdrażanie.

Wymóg sporządzania, przyjmowania i wdrażania krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) wynika z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywy NEC).

Źródło: ISBnews