Rząd obiecuje: będzie więcej urzędników

Rząd obiecuje: będzie więcej urzędników
Notary public in office stamping document
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wiadomo już ilu nowych urzędników przybędzie w administracji rządowej w najbliższych trzech latach. Rada Ministrów określiła limity mianowań w służbie cywilnej na ten okres.

Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym przyjmowane są od 1 stycznia do 31 maja danego roku. Jeśli zatem ktoś nie ma jeszcze np. odpowiedniego certyfikatu językowego ma czas, aby te braki uzupełnić

Zgodnie z przyjętymi ostatnio przez rząd limitami mianowań w 2019 roku status urzędnika służby cywilnej będzie mogło uzyskać 420 osób, w 2020 r. – 490 osób, w 2021 r. – 550. To w więcej niż było w ostatnich latach, w których liczba mianowana nie przekraczała 350 (w 2015 r.- 200, w 2016 r. – 200, w 2017 r. – 280, w 2018 r. – 350 osób). Osoby zatrudnione w administracji rządowej mają, zatem większą szansę, aby zapewnić sobie większą stabilizacje zatrudnienia i dużo w wyższe zarobki.

Trzeba spełnić warunki

Nie każdy jednak może zostać urzędnikiem służby cywilnej. Aby móc ubiegać się o mianowanie trzeba, bowiem, zgodnie z art. 40 ustawy o służbie cywilnej być pracownikiem służby cywilnej (a więc członkiem korpusu sc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę), posiadać, co najmniej trzyletni staż pracy w tej służbie (chodzi tu o trzyletni ogólny staż pracy, do którego wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w tej służbie, nie jest jednak brany pod uwagę staż uzyskany w urzędzie administracji rządowej przed 1 lipca 1999 r.) lub uzyskać zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w sc. Konieczne jest też posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Znajomość języka musi być udokumentowana

Osoba, która ma zamiar starać się o status urzędnika musi też znać, co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych UE lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński. Rodzaje dokumentów potwierdzających tę znajomość określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz.1695). Nie jest to jednak lista zamknięta. Dlatego w razie wątpliwości czy posiadany dokument potwierdzający znajomość języka będzie wystarczający warto zapytać o to Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, która to szkoła przeprowadza postępowania kwalifikacyjne na urzędników mianowanych.

Ostatni z wymienionych w art.40 ustawy o służbie cywilnej warunków (bycie żołnierzem rezerwy lub nie podleganie powszechnemu obowiązkowi obrony) dotyczący stosunku do służby wojskowej ze względu na zniesienie obowiązku takiej służby wydaje się obecnie bezprzedmiotowy.

Potwierdza dyrektor

Spełnienie przez pracownika sc wymienionych wyżej warunków potwierdza dyrektor generalny urzędu, w którym pracownik jest zatrudniony. Dotyczy to zarówno pracowników składających zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego jak i pracowników sc będących absolwentami KSAP składających wnioski o mianowanie (oni nie muszą uczestniczyć w takim postępowaniu składają tylko wniosek o mianowanie). Dyrektor generalny robi to na podstawie dokumentów, które są w posiadaniu urzędu.

Udział w konkursie

Spełnienie wskazanych w ustawie o sc warunków to jednak nie wszystko. Aby zostać urzędnikiem służby cywilnej trzeba, bowiem wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, który jest czymś w rodzaju konkursu, zakończyć je z odpowiednim wynikiem i zmieścić się w limicie mianowań.

Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym przyjmowane są od 1 stycznia do 31 maja danego roku. Jeśli zatem ktoś nie ma jeszcze np. odpowiedniego certyfikatu językowego ma czas, aby te braki uzupełnić.

Trzeba zdobyć odpowiednią liczbę punktów

W toku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzany jest sprawdzian, w trakcie, którego w odrębnych częściach sprawdzana jest wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego wyraża się w punktach (są one przyznawane osobno za każdą część sprawdzianu).

Warunkiem zakończenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie w każdej części sprawdzianu, co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w tej części liczby punktów oraz uzyskanie w całym sprawdzianie, co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w całym sprawdzianie liczby punktów.

Uzyskany wynik jest podstawą do umieszczenia kandydata na urzędnika na liście rankingowej w porządku malejącym. Mianowania osób mieszczących się w ustalonym przez RM limicie dokonuje Szef SC. Przy czym zgodnie z ustawą o służbie cywilnej osiągnięcie miejsca uprawniającego do mianowania oznacza uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym wyniku pozytywnego z sumą punktów pozwalającą na mianowanie wszystkich osób, które uzyskały tę sumę punktów bez konieczności przekroczenia limitu mianowań.

Dlaczego warto walczyć o mianowanie?

Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej zapewnia stabilizacje zatrudnienia. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej wypowiedzieć stosunek pracy urzędnikowi służby cywilnej można, bowiem tylko wówczas, gdy zachodzą okoliczności wymienione w ustawie. I tak rozwiązanie stosunku pracy następuje, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie:

1) dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej oceny okresowej,

2) stwierdzenia przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków urzędnika sc (w celu zbadania stanu zdrowia urzędnika tego można skierować do ZUS z urzędu lub na jego prośbę);

3) utraty nieposzlakowanej opinii;

4) likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie, w trybie art.66 usc, czyli przez Szefa Służby Cywilnej.

Stosunek pracy urzędnika sc może też zostać rozwiązany z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika ZUS.

Żadne inne okoliczności nie pozwalają pracodawcy na wypowiedzenie stosunku pracy urzędnikowi. Pracodawca może go także zwolnić w trybie natychmiastowym, ale i w tym wypadku ustawa wymienia enumeratywnie okoliczności, w których takie zwolnienie jest możliwe.

Wyższe zarobki

Uzyskanie mianowania to również lepsze zarobki. Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się, bowiem oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, czyli tzw. dodatku za wysługę lat także z dodatku służby cywilnej. Dodatek ten – to iloczyn kwoty bazowej publikowanej corocznie w ustawie budżetowej (w 2018 r. – 1873,84 zł brutto) i mnożnika, którego wysokość zależy od stopnia służbowego urzędnika. I tak np. przy najniższym (1) stopniu – wynosi on 0,47, przy najwyższym (9 stopniu) 2,05. Podwyżka, jaką zapewnia mianowanie w tym roku to, zatem prawie 900 zł miesięcznie. Urzędnik służby cywilnej ma też prawo do dłuższego wypoczynku. Oprócz urlopu kodeksowego ( 20 lub 26 dni) ma, bowiem prawo także do urlopu dodatkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia w służbie cywilnej 1 dzień. Urlop ten wzrasta z każdym rokiem pracy o 1 dzień aż do osiągnięcia 12 dni.