Rynek Finansowy: Polski nadzór czeka rewolucja

Rynek Finansowy: Polski nadzór czeka rewolucja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gruntowna przebudowa struktury organu nadzorczego, nowe zadania KDPW i obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych to najważniejsze propozycje zawarte w procedowanym obecnie przez Sejm projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku.

Przesłanką dla bezprecedensowej inicjatywy ustawodawczej były nieprawidłowości towarzyszące dystrybucji obligacji korporacyjnych spółki GetBack, trudno jednak nie dostrzec, iż zakres postulowanych zmian znacząco wykracza poza potrzebę przeciwdziałania ujawnionym formom missellingu.

– Uchwalenie nowych przepisów oznaczać będzie faktyczną rewolucję na rynku nieskarbowych obligacji. Dotychczasowe zwyczaje rynkowe ulegną modyfikacji o wiele głębszej, niż mogłoby to wynikać z pobieżnej lektury tej ustawy – ocenił Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP. Trudno odmówić racji tej opinii. Dokument, skierowany pod obrady parlamentu 4 września br., przewiduje nowelizację aż dziewiętnastu aktów prawnych. Istotne zmiany mają objąć przepisy regulujące funkcjonowanie polskiego nadzoru finansowego, a więc ustawę o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego; ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym; ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Dotychczasowy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ulec ma likwidacji, w jego miejsce zostanie powołany organ o tej samej nazwie, ale całkiem odmiennej formie organizacyjnej. „Urząd Komisji jako państwowa osoba prawna uzyska niezależność w dysponowaniu posiadanymi funduszami, co pozwoli na swobodną alokację środków zgodnie z bieżącymi potrzebami” – zapisano w uzasadnieniu do projektu ustawy. Bezpośrednią przesłanką dla wprowadzenia tak poważnych zmian były zalecenia Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wystosowane w ramach Programu Oceny Sektora Finansowego. „Jedną z rekomendacji skierowaną do polskiego sektora finansowego w wyniku przeprowadzonej oceny było wyłączenie budżetu urzędu komisji z budżetu państwa w celu zwiększenia niezależności organu” – twierdzą twórcy rządowego przedłożenia. Podkreślają oni, że rewolucja ta nie powinna pociągnąć ofiar w ludziach, przyjęciu zmienionej formy organizacyjnej nie będą bowiem towarzyszyły ruchy kadrowe. Powołanie nowego UKNF oznaczać będzie natomiast odwrócenie dotychczasowych relacji pomiędzy tym organem a KNF. Zgodnie z postulatami zawartymi w projekcie urząd zyska rangę ciała nadrzędnego, zaś komisja oraz przewodniczący staną się jego organami.

Kłopotliwe poszerzenie KNF

Nowy model funkcjonowania podstawowego regulatora rynku finansowego to nie jedyna zmiana, jaka na przestrzeni nadchodzących miesięcy czekać może KNF. „Ustawa rozszerza skład Komisji Nadzoru Finansowego o czterech dodatkowych członków, wśród których znajdują się przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych” – taka propozycja znalazła ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK