Rozmowa z Mieczysławem Groszkiem: O konsekwencjach wejścia w życie unijnej dyrektywy PSD2 regulującej rynek usług płatniczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Mieczysław Groszek: Jest to w tej chwili jedna z najważniejszych regulacji. Zarówno w zakresie spraw, które będzie regulowała, czyli szeroko rozumianego sektora usług płatniczych jak również złożoności rozwiązań. O złożoności świadczy to, że bardzo rozbudowana jest sama dyrektywa PSD2, a druga część wdrożenia to są regulacyjne standardy techniczne, które na bazie dyrektywy ma wydać Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Jesteśmy na etapie formułowania stanowiska i opinii do pierwszej wersji regulacyjnych standardow technicznych (RTS). Przesłaliśmy to do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dużą starannością pracując nad różnymi rozwiązaniami. Nie pamiętam wielu takich przypadków, aby środowsko bankowe tak się mobilizowało w sensie intelektualnym i organizacyjnym, aby stanowisko wobec pierwszego projektu aktu regulacyjnego sformułować. To jest kolejny dowód na to, jak ważna jest to regulacja.

Jeżeli mówimy o Europejskim Urzędzie Nadzoru Finansowego to myślimy o dwóch rzeczach: o treści regulacji, która dotyczy banków, ale też o krajowych nadzorach – w naszym przypadu o KNF, która nadzoruje wykonywanie tego, co EBA ustali i równocześnie formułuje różne interpretacje. Cieszy nas fakt, że jako ZBP – reprezentując sektor bankowy na etapie konsultacji pierwszego RTSu – nawiązaliśmy dobry dialog z Komisją Nadzoru Finansowego. Komisja zachowuje swoje kompetencje, nie będzie formułowała swojego stanowiska dokładnie tak, jak sektor bankowy, ale są obszary, które już na tym etapie możemy wytłumaczyć, czy zinterpretować jak je rozumiemy.

Myślę o jednej z ważniejszych instytucji, rozwiązań, które proponuje RTS – Open API, czyli obowiązek utworzenia przez banki interface’u dostępowego dla podmiotów niebankowych. Rozwiązania mogą być bardzo zindywidualizowane albo zuniwersalizowane dla grupy banków lub całego sektora.

W ramach dialogu z KNF idziemy w kierunku wytworzenia standardu Open API wspólnego dla całego sektora. Nadzór bankowy przyjmuje Open API wspólne dla całego sektora jako pożyteczne zarówno z punktu widzenie regulacyjnego jak też nadzorczego.

Relacja video dostępna tutaj

aleBank.pl