Rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe ‒ Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski

Rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe ‒ Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), które dotyczą przyspieszenia działań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju ‒ poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak podano, zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących jednostek węglowych, a plany inwestycyjne dot. nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji pod kątem ekonomiki produkcji.

„Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski. W szczególności te wytyczne (…) dotyczą wyzwań geopolitycznych związanych z dywersyfikacją gazu i ropy i przyspieszenia działań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju” ‒ powiedział Piotr Müller. Dodał, że prace nad dokumentem będą kontynuowane.

„Rząd aktualizuje założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, aby zneutralizować lub ograniczyć ryzyka związane z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Wpisuje się to również w realizację głównego celu polityki energetycznej, tj. zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko” ‒ napisano w komunikacie prasowym KPRM.

Najważniejsze zmiany w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”:

– zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe;

– dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii;

– poprawa efektywności energetycznej;

– dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów;

– dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa;

– wykorzystanie jednostek węglowych;

– wdrożenie energetyki jądrowej;

– rozwój sieci i magazynowania energii;

– negocjacje zmian regulacji UE.

Czytaj także: Polityka energetyczna Polski 2040, uwagi Rady Przedsiębiorczości

Źródła krajowe, OZE

Jak podano, realizowane będzie dążenie Polski do pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną zdywersyfikowanymi technologicznie źródłami krajowymi w celu utrzymania wysokiego stopnia niezależności energetycznej.

Inwestycje w sektorze energetycznym będą ukierunkowane na zapewnienie stabilności pracy systemów energetycznych z uwzględnieniem ograniczania wpływu sektora na środowisko.

W perspektywie 2040 r. dążyć się będzie do tego, aby ok. połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł. Obok dalszego rozwoju mocy wiatrowych i słonecznych, zintensyfikowane będą działania mające na celu rozwój OZE wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi.

Zwiększone zostanie wsparcie finansowe w instrumentach wspierających samowystarczalność energetyczną gospodarstw domowych.

Odchodzenie od gazu

Polska będzie dążyć do stopniowego zmniejszania zależności gospodarki od gazu ziemnego i ropy naftowej, jednakże ‒ jak podano ‒ w perspektywie najbliższych dekad wciąż niezbędne jest zagwarantowanie pewności ich dostaw do odbiorców.

„Z tego względu kontynuowana będzie dywersyfikacja źródeł, kierunków i dróg dostaw tych surowców, która obejmować będzie w szczególności uniezależnienie od dostaw z Rosji i innych państw objętych sankcjami gospodarczymi. Przyspieszona zostanie budowa gazowego pływającego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej wraz z rozbudową sieci krajowej oraz rozbudową podziemnych magazynów gazu ziemnego” ‒ napisano.

Polska będzie dążyć do zastępowania popytu na gaz ziemny gazami zdekarbonizowanymi oraz innymi sprawdzonymi paliwami.

„Jednostki gazowe wciąż będą miały znaczenie dla regulowania pracy systemu energetycznego, jednak ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej i brak przewidywalności na rynku gazu w ujęciu średniookresowym zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących jednostek węglowych. Również w konsekwencji tych zmian plany inwestycyjne dotyczące nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji pod kątem ekonomiki produkcji” ‒ napisano w komunikacie.

„Co szczególnie istotne w ciepłownictwie – tempo konwersji jednostek węglowych na jednostki gazowe będzie zależne od dostępności surowca. Jednocześnie poszukiwane będą możliwości wykorzystania innych źródeł energii, stanowiących realną alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w ciepłownictwie. Powinno przyczynić się to również do budowy efektywnych systemów ciepłowniczych” ‒ dodano.

Czytaj także: Polityka Energetyczna Polski 2040, ocena polskich dostawców technologii

Okresowe zwiększenie wydobycia węgla

Wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

„Tempo ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla może ulec niewielkiemu spadkowi w stosunku do dotychczasowych scenariuszy ze względu na możliwą potrzebę dłuższej niż przewidywano eksploatacji poszczególnych istniejących jednostek węglowych, biorąc pod uwagę potencjalne zakłócenia w imporcie surowców energetycznych” ‒ napisano w komunikacie.

„Dla zapewnienia ciągłości dostaw podjęte zostaną działania mające na celu utrzymanie gotowości do pracy jednostek węglowych zgodnie z ich technicznym czasem życia, który jest dłuższy niż wynika to z przesłanek ekonomicznych, wrażliwych na ceny uprawnień do emisji CO2.

W tym celu zweryfikowana zostanie możliwość modernizacji istniejących jednostek wytwórczych. Pozwoli to na ich wykorzystanie przy lepszych parametrach pracy i niższym obciążeniu środowiska, co wpłynie również na ekonomiczne przesłanki ich wykorzystania.

Inwestycje te przyczynią się do zapewniania lepszych warunków integracji OZE w systemie elektroenergetycznym, ze względu na zagwarantowanie odpowiedniej rezerwy mocy” ‒ dodano.

Elementem nowego dokumentu będzie plan wykorzystania istniejących jednostek wytwórczych z uwzględnieniem możliwości zwiększenia efektywności i okresu funkcjonowania bloków węglowych wraz z niezbędnymi działaniami modernizacyjnymi i utrzymaniowymi na rzecz zapewnienia właściwego poziomu mocy stabilnych i właściwego bilansowania.

Plan zostanie opracowany przy udziale zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego prowadzonego przez ministra ds. energii, a także ministra ds. aktywów państwowych oraz pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i spółek Skarbu Państwa.

Zintensyfikowane będą również działania mające na celu rozwój czystych technologii węglowych (CTW).

Energetyka jądrowa ‒ duże reaktory

Założenia przewidują wdrażanie energetyki jądrowej opartej przede wszystkim o duże reaktory (powyżej 1000 MW). Równolegle kontynuowane będą wysiłki mające na celu perspektywiczne wdrożenie małych reaktorów modułowych (SMR).

Ponadto, Polska będzie dążyć do poprawy efektywności energetycznej, która ogranicza popyt na energię, a tym samym redukuje zapotrzebowanie na surowce oraz skutki potencjalnych braków dostaw energii.

Priorytetem pozostaną działania wzmacniające rozwój sieci elektroenergetycznych. Intensyfikowane będą prace związane z rozwojem magazynów energii, w tym elektrowni wodnych szczytowo-pompowych oraz magazynów prosumenckich.

Reforma mechanizmów polityki klimatycznej UE

Jak podano, Polska będzie podejmować wysiłki negocjacyjne w celu reformy mechanizmów polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

„Chodzi o to, aby możliwe było przeprowadzanie niskoemisyjnej i ambitnej transformacji, przyczyniając się do realizacji celów UE, przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania konwencjonalnych mocy wytwórczych, bez ponoszenia nadmiernych kosztów wynikających z polityki klimatycznej” ‒ napisano.

„Konieczne jest zapewnienie adekwatnych środków finansowych, umożliwiających prowadzenie inwestycji zmniejszających ryzyko braków dostaw energii, spowodowane brakiem stabilnych źródeł wytwarzania.

Podejmowane działania powinny być ukierunkowane na rozwój nowych niskoemisyjnych technologii i ich integracji w systemie” ‒ dodano.

Czytaj także: Ørsted i Politechnika Warszawska będą kształcić specjalistów morskiej energetyki wiatrowej

Źródło: PAP BIZNES