„Rodzina na Swoim” imponuje, ale nie ratuje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

czysciecka.barbara.b.150x19Program "Rodzina na Swoim" zakończył się imponującymi wynikami w IV kwartale 2012 roku. Wzrost zarówno liczbowy, jak i wartościowy sięgnął poziomu 40 % w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku. Mimo takich wyników nie udało się jednak zatrzymać trendu spadkowego wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych i w ostatnim kwartale minionego roku łączna wartość nowych kredytów wyniosła 8,843 mld zł - w tym kredyty udzielone w ramach Programu "Rodzina na Swoim" stanowiły aż 30%.

Od października do grudnia kredyty preferencyjne otrzymało 15 828 rodzin na łączną kwotę 2,72 mld zł. Warto zaznaczyć, że w całym IV kwartale 2012 roku udzielono 47 523 nowych kredytów, co oznacza, że co trzeci kredyt udzielony został w ramach kończącego się Programu.

130301.amron.01.550x

W porównaniu rocznym, wyniki są jednak słabsze od roku poprzedniego (2011). W skali roku nastąpił spadek liczby udzielanych kredytów o 10,79%, podobnie było z wartością udzielonych kredytów, która spadła o 22,54%. W minionym roku zmieniał się poziom limitów cenowo-kosztowych dla nabywanych nieruchomości, co było głównym powodem spadku liczby i wartości kredytów udzielonych w ramach Programu „Rodzina na Swoim” w 2012 roku  (łączna wartość wyniosła 7,94 mld zł, a liczba 45 792 sztuk).

W okresie trwania Programu „Rodzina na Swoim” (czyli od 2007 do 2012 roku) udzielono łącznie 181 768 sztuk kredytów, ich wartość wyniosła 32, 967 mld zł. Średnia wartość kredytu ogółem wyniosła 181 374 zł.  W podziale na rodzaj rynku, najwyższa średnia wartość kredytu dotyczyła rynku pierwotnego – 225 891 zł, natomiast dla segmentu domów jednorodzinnych średnia wartość udzielonego kredytu wyniosła 198 792 zł, natomiast najniższą wartość miały kredyty udzielone na zakup mieszkania z rynku wtórnego – 154 339 zł.

130301.amron.02.550x

Nie znamy jeszcze ostatecznych wyników podsumowujących Program. Szacuje się, że wciąż około 26 000 wniosków czeka na rozpatrzenie. W związku tym w mediach pojawiły się negatywne informacje dla czekających na decyzję kredytową. Związek Banków Polskich zwrócił się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w związku z licznymi nieporozumieniami dotyczącymi akceptacji umów rezerwacyjnych przedłożonych przez potencjalnych kredytobiorców do wniosku o zakwalifikowanie do Programu ” Rodzina na Swoim”. W efekcie wyjaśniona została kwestia ważności przedłożonych bankom dokumentów przez potencjalnych nabywców. Najważniejszym uzgodnieniem jest informacja, że tytuł umowy sporządzonej między deweloperem a nabywcą nie decyduje o wypełnieniu wymagań ustawowych, z czego wynika, że o ważności umowy decydują konkretne ustalenia normatywne, które są weryfikowane przez banki. Prawidłowa umowa powinna zawierać parametry umożliwiające zaciągnięcie kredytu, czyli powierzchnię lokalu oraz jego cenę. Te informacje mogą pochodzić również z prospektu informacyjnego dołączonego do wniosku kredytowego. Wsparcie w postaci dopłaty do kredytu można uzyskać pod warunkiem, że parametry  przesądzające o spełnianiu przez dany lokal warunków cenowych i powierzchniowych określonych dla Programu „Rodzina na swoim” zawarte w umowie składanej wraz z wnioskiem kredytowym odpowiadały paramentom określonym w umowie deweloperskiej przekazywanej później do banku przed podpisaniem umowy kredytowej.

Zakończenie Programu „Rodzina na Swoim” dla niektórych nabywców było czynnikiem mobilizującym i przyśpieszającym decyzję o zakupie mieszkania bądź budowie domu, czego dowodem są wyniki ostatniego kwartału 2012 roku. Program miał wyraźny wkład w łączną liczbę i wartość nowo udzielonych kredytów. Perspektywa uruchomienia nowego Programu rządowego „Mieszkanie dla Młodych” dopiero na początku 2014 roku może spowodować, że część nabywców wstrzyma swoje decyzje zakupowe w 2013 roku, czekając na nowy Program.

Barbara Czyściecka
Analityk Rynku Nieruchomości
Dział Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, znany powszechnie pod nazwą AMRON, to działająca od 2004 roku ogólnopolska baza danych o cenach i wartościach nieruchomości, wyposażona w funkcjonalności analityczne i statystyczne.

Misją AMRON jest zapewnienie przejrzystości i wiarygodności informacji o rynku nieruchomości, dostępnej zarówno dla profesjonalnych uczestników tego rynku, jak i dla wszystkich tych, którzy podejmują decyzję o zakupie własnego „kawałka podłogi” lub szukają atrakcyjnej formy lokaty bądź zainwestowania swoich oszczędności.

AMRON oferuje:

  • dostęp do ogólnopolskiej wystandaryzowanej bazy danych o nieruchomościach oraz ich cenach i wartościach, tworzonej przez współpracujące z nami podmioty aktywne na rynku obrotu nieruchomościami,
  • narzędzia wspierające podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze nieruchomości
  • kwartalny „Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”, powszechnie znany jako Raport AMRON-SARFIN (dostępny również w angielskiej wersji językowej),
  • cykl publikacji analitycznych dotyczących rozwoju regionalnych rynków lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz gruntów rolnych,
  • funkcjonalność raportu oceny wartości nieruchomości, umożliwiającą weryfikację aktualnej wartości nieruchomości w oparciu o autorski algorytm predykcji wartości,
  • analizy tematyczne na indywidualne zamówienie, dotyczące określonego segmentu rynku, regionu geograficznego oraz przedziału czasowego,
  • wsparcie logistyczne i merytoryczne przy budowaniu koncepcji oraz realizacji szkoleń i seminariów dla uczestników rynku nieruchomości,
  • współpracę przy kreowaniu rozwiązań regulacyjnych służących poprawie jakości i bezpieczeństwa transakcji obrotu nieruchomościami,
  • współdziałanie na rzecz przejrzystości informacji o rynku nieruchomości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amron.pl