Prezentacje: Kompleksowa redukcja kosztów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W obecnej sytuacji rynkowej banki są zmuszone do rewizji swoich ambitnych planów ekspansji i większej koncentracji na kosztowej stronie działalności. Kwestie strategiczne oraz finansowe to najważniejsze punkty spotkań zarządów, koncentrujące się między innymi na redukcji kosztów funkcjonowania - jako niezwykle istotnego elementu strategii przetrwania trudnych czasów.

Małgorzata Nasiłowska, Marcin Dymek, Andrzej Kaczmarczyk

Jedną z kluczowych usług doradczych wspierających banki w realizacji strategii przetrwania trudnych czasów jest zaprojektowanie i przeprowadzenie kompleksowego programu redukcji kosztów zmierzającego do obniżenia wskaźnika określającego efektywność działania, czyli wskaźnika kosztów do dochodów. Działania w tym zakresie nie powinny ograniczać się do prostego obcięcia niektórych wydatków. Inicjatywy takie wymagają długoterminowego spojrzenia, obejmującego stworzenie efektywnych kosztowo modeli operacyjnych oraz zmiany w kulturze organizacyjnej banku.

Pomoc doradcy pozwala na kompleksowe spojrzenie na organizację i jej zwymiarowanie oraz wskazanie źródeł usprawnień skutkujących zarówno szybkimi zmianami, jak również długoterminowym obniżeniem bazy kosztowej. Dzięki fachowej wiedzy oraz znajomości najlepszych praktyk doradca zapewnia niezależność i obiektywizm, który byłby trudno osiągalny przy realizacji programu wyłącznie przez zasoby wewnętrzne.

Trzy wymiary działań

Kompleksowe podejście realizowane przy zaangażowaniu doradcy obejmuje 3 wymiary działań, zróżnicowanych z uwagi na stopień ich złożoności i czas wymagany do ich realizacji. Pierwsza kategoria to działania, które można podjąć stosunkowo szybko i o relatywnie szybkich skutkach ograniczających koszty (tzw. quick wins). Obejmują wprowadzenie mechanizmów dyscypliny kosztowej i kontroli kosztów opartych między innymi na analizie racjonalności ponoszonych wydatków.

Druga kategoria to działania taktyczne, które polegają na uelastycznieniu jak największej części kosztów stałych i identyfikacji nieefektywności wynikających ze złego wykorzystania posiadanych zasobów (wadliwie skonstruowane procesy, zduplikowane funkcje).

Trzecia kategoria to obszar działań strategicznych, czyli działania związane ze zmianą struktury organizacyjnej banku w celu stworzenia modelu operacyjnego opierającego się na niskiej bazie kosztów stałych.

W ramach każdego z tych wymiarów doradca formułuje hipotezy na podstawie posiadanego doświadczenia, koncentrujące się na obszarach o potencjalnie wysokich korzyściach. Podlegają one szczegółowej analizie opartej na faktach i liczbach, a następnie są przekształcane w portfel inicjatyw, z którymi związane są skwantyfikowane oszczędności, możliwe do zrealizowania w określonych perspektywach czasowych. Portfel inicjatyw stanowi zatem zintegrowany harmonogram zmian.

Zidentyfikowanie możliwości usprawnień to dopiero połowa drogi. Bardzo ważne i często niedoceniane jest zaplanowanie oraz – co jest jeszcze trudniejsze – wdrożenie zmian. Wymaga ono z jednej strony szczegółowego zaprojektowania procesu zmiany, a z drugiej zarządzania procesem zmiany.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w realizacji programów optymalizacji kosztów, możemy wskazać kilka obszarów, w których hipotezy mogą być przekształcone w konkretne propozycje usprawnień.

Dyscyplina kosztowa

Obszarem kluczowym z punktu widzenia optymalizacji kosztów jest takie wprowadzenie dyscypliny kosztowej w organizacji, aby ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI