Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE | Świadomy inwestor w zielonej gospodarce

Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE | Świadomy inwestor w zielonej gospodarce
Fot. 9comeback/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Współcześni inwestorzy coraz częściej uwzględniają nie tylko biznesową opłacalność wspieranych przedsięwzięć, ale również ryzyko związane z ich oddziaływaniem na środowisko i sferę społeczną. Jednoznaczna ocena tychże kryteriów, w przeciwieństwie do ekonomicznych wskaźników rentowności, nie jest zadaniem łatwym i nastręcza wiele trudności. Obowiązujące od marca br. unijne regulacje stanowią istotny krok ku budowie świadomości inwestorów w zakresie zrównoważonego finansowania.

Podstawowym aktem prawa wspólnotowego, w kompleksowy sposób określającym obowiązki sprawozdawcze korporacji z obszaru oddziaływania na środowisko, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego, jest dyrektywa z 22 października 2014 r. (tzw. dyrektywa NFRD). Z kolei rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), którego termin wejścia w życie wyznaczono na 10 marca br., ma zastosowanie wyłącznie do podmiotów oferujących szeroko rozumiane produkty o charakterze inwestycyjnym oraz firm zapewniających obsługę w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.

Do grona instytucji obowiązanych należą m.in. zakłady ubezpieczeń, dostarczające polisy z komponentem inwestycyjnym (w tym również znane na polskim rynku produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), podmioty świadczące usługi zarządzania portfelem, a także instytucje działające na rynku programów i produktów emerytalnych czy niektóre fundusze venture capital. Z obowiązku stosowania przepisów SFDR zwolnieni są natomiast doradcy inwestycyjni i ubezpieczeniowi, którzy zatrudniają mniej aniżeli trzy osoby, zarówno prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak też funkcjonujący w formie spółki osobowej bądź kapitałowej. W realiach polskich warunek ten spełniać będą najczęściej indywidualni agenci ubezpieczeniowi, dystrybuujący polisy z UFK. Na chwilę obecną przepisy rozporządzenia nie mają też zastosowania wobec innych segmentów rynku finansowego, takich jak działalność kredytowa banków czy ubezpieczenia majątkowe.

Dane o ryzykach niefinansowych będą jawne

Podstawowym obowiązkiem, określonym przez rozporządzenie SFDR, jest ujawnienie dwojakiego rodzaju informacji, należących do obszaru ESG (środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Do pierwszej grupy, określonej jako „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju”, zaliczane są czynniki ekologiczne, społeczne i zarządcze, których występowanie mogłoby mieć negatywne oddziaływanie na wartość całego przedsięwzięcia. Drugą grupę stanowią realne lub potencjale zagrożenia, jakie dana inwestycja stwarza w obszarze ekologicznym i społecznym, ale również relacjach pracowniczych oraz przeciwdziałaniu korupcji, zdefiniowane w treści aktu prawnego jako „czynniki zrównoważonego rozwoju”.

Publiczne ujawnianie informacji odnoszących się do wskazanych powyżej obszarów ma następować w&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK