Projekcja NBP: inflacja CPI wyniesie 4,2 proc., PKB Polski wzrośnie o 5 proc. w 2021 r.

Projekcja NBP: inflacja CPI wyniesie 4,2 proc., PKB Polski wzrośnie o 5 proc. w 2021 r.
Źródło: Narodowy Bank Polski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja konsumencka wyniesie 4,2% w 2021 r., po czym spowolni do 3,3% r/r w 2022 r. i wyniesie 3,4% w 2023 r. (wobec 3,4% w ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Według projekcji z marca, inflacja konsumencka miała wynieść 3,1% r/r w 2021 r., 2,8% w 2022 r. i 3,2% w 2023 r.

Za podniesienie w horyzoncie prognozy ścieżki inflacji CPI względem projekcji marcowej odpowiada korekta wszystkich głównych jej komponentów.

Czytaj także: Prezes NBP: najlepszym rozwiązaniem dla gospodarki jest utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie i kontynuowanie działań, które w 2020 roku podjął NBP >>>

„Wzrost inflacji w 2021 r. jest złożeniem szeregu czynników o zróżnicowanym charakterze. Po pierwsze, rewizja ścieżki cen konsumenta wynika z silniejszej od oczekiwań odbudowy popytu związanej z istotnym luzowaniem obostrzeń społeczno-gospodarczych w kraju. Przyczynia się ona do podniesienia cen towarów trudno dostępnych z powodu obowiązujących wcześniej restrykcji, w tym materiałów do wyposażenia mieszkania, odzieży i obuwia. Podobny mechanizm obserwujemy w zakresie usług, których świadczenie było do tej pory mocno ograniczone, jak turystyki zorganizowanej czy transportu lotniczego. Po drugie, w kierunku wyższej inflacji oddziałują napięcia w globalnych sieciach dostaw prowadzące do opóźnień w produkcji i dystrybucji części towarów.” – czytamy w „Raporcie o inflacji” NBP.

Co wpłynęło na rewizję w górę ścieżki inflacji?

Bank centralny podał, że na rewizję w górę ścieżki inflacji w br. wpłynęły podwyżki cen i zapowiedzi kolejnych operatorów usług telefonicznych kolejnych, podwyżki cen energii, żywności związane z ograniczoną podażą mięsa.

W latach 2022-2023 wpływ czynników podnoszących dynamikę cen w br. będzie wygasać. W kierunku wyższej inflacji w 2022 r. będzie oddziaływał również silniejszy wzrost cen energii, podano również.

Najważniejsze źródło ryzyka dla aktywności gospodarczej, oraz – w mniejszym stopniu – dla kształtowania się inflacji w Polsce stanowi dalszy przebieg pandemii.

„Wpływ pandemii na zmiany inflacji jest bowiem wypadkową, z jednej strony, zmian popytu, a z drugiej – kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

W raporcie podkreślono, bilans czynników niepewności wskazuje na bardziej prawdopodobne ukształtowanie się w najbliższych kwartałach dynamiki PKB poniżej scenariusza centralnego projekcji i zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla inflacji CPI.

W 2023 r. nastąpi ponowny wzrost inflacji CPI, do czego przyczyniać się będzie dalsza poprawa koniunktury i wzrost popytu, odzwierciedlone poprzez wzrost dodatniej luki popytowej.

„Jednocześnie koszty przedsiębiorstw będzie zwiększać podwyższona dynamika wynagrodzeń będąca wynikiem dalszego wzrostu popytu na pracę przy jej ograniczonej podaży” – podał NBP.

Czytaj także: Inflacja w Polsce powyżej 3 proc. aż do 2023 roku? Najnowsza projekcja NBP >>>

Według centralnej ścieżki projekcji, ceny energii wzrosną o 9,1% w 2021 r., a następnie wzrosną o 5% w 2022 r. i o 3,4% w 2023 r. wobec spadku o 0,6% w 2020 r.

Ceny żywności wzrosną – według centralnej ścieżki – o 2,4% 2021 r. oraz o 2,7% w 2022 r. i o 3,2% w 2023 wobec wzrostu o 4,7% w 2020 r.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 3,6% w 2021 r., 3,2% w 2022 r. i 3,5% w 2023 r. wobec 3,9% w 2020 r.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2021 r. do IV kw. 2023 r. – punktem startowym projekcji jest I kw. 2021 r. Projekcja została przygotowana na podstawie danych dostępnych do 22 czerwca 2021 r. (cut-off date).

PKB wzrośnie o 5,4 proc. w 2022 roku

Wzrost PKB sięgnie 5% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 5,4% w 2022 r. i 5,3% w 2023 r., wynika także z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP. Oczekuje się, że w połowie bieżącego roku nastąpi powrót PKB do poziomu sprzed pandemii.

W raporcie z marca br. NBP spodziewał się, że Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,1% w 2021 r. oraz po 5,4% w 2022 r. i 2023 r.

„Rewizja w górę ścieżki PKB w 2021 r. jest wynikiem szybszej od założeń poprzedniej projekcji odbudowy krajowej aktywności gospodarczej w I kw. br. Dane te, wraz z relatywnie korzystnymi wynikami gospodarczymi za kwiecień i maj br., pomimo utrzymywania się w tym okresie trudnej sytuacji epidemicznej, wskazują na wyższy niż zakładano stopień dostosowania podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w okresie pandemii” – czytamy w „Raporcie o inflacji”.

Czytaj także: KE podniosła prognozę inflacji HICP i PKB Polski w 2021 roku >>>

Założone w projekcji opanowanie pandemii oraz odbudowa aktywności gospodarczej za granicą sprawią, że w horyzoncie projekcji PKB w Polsce będzie rosnąć w średnim tempie przewyższającym 5% r/r, podał bank centralny.

„Będzie temu sprzyjać realizacja przez gospodarstwa domowe odroczonego w trakcie pandemii popytu możliwa ze względu na stosunkowo wysoki obecny poziom ich oszczędności. Istotny wkład do wzrostu PKB będą miały również inwestycje prywatne” – czytamy dalej.

W raporcie podkreślono, że „dynamikę popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego będzie podwyższać przyjęte w projekcji założenie o utrzymaniu stóp procentowych NBP na obecnym rekordowo niskim poziomie oraz uruchomienie nowego instrumentu UE – Next Generation EU”.

Przyszła sytuacja gospodarcza w Polsce jest silnie uwarunkowana skutecznością szczepień wpływającą na dalszy przebieg pandemii COVID-19 i przyszłą skalę ograniczeń administracyjnych i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wskazał bank centralny, bilans czynników niepewności wskazuje na bardziej prawdopodobne ukształtowanie się w najbliższych kwartałach dynamiki PKB poniżej scenariusza centralnego projekcji.

Dynamika płac w latach 2022-23 utrzyma się na podwyższonym poziomie

W latach 2022-2023 dynamika wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie – ocenia NBP w raporcie o inflacji. Bank centralny wskazał, że będzie to wynikać z rosnącego popytu na pracę przy niskim zasobie potencjalnych pracowników.

W latach 2022-2023 dynamika wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie ze względu na rosnący popyt na pracę przy niskim zasobie osób, które mogłyby podjąć zatrudnienie.

– napisał NBP.

NBP wskazał, że zaproponowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej w 2022 r. nie będzie miała wpływu na dynamikę wynagrodzeń.

„Planowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej w 2022 r. będzie miała neutralny wpływ na tempo wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce, ponieważ nie zmienia relacji najniższego i przeciętnego wynagrodzenia” – napisał NBP.

Jak podał NBP, w raporcie zostały uwzględnione dane do 1 lipca 2021 r.

Poniżej centralne ścieżki prognoz z lipcowej projekcji i porównanie do marcowej:

 projekcjalipcowa Iprojekcjamarcowa 
 202120222023I202120222023
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r)4,23,33,4I3,12,83,2
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r)3,63,23,5I2,72,63,3
Ceny żywności (%, r/r)2,42,73,2I1,52,92,6
Ceny energii (%, r/r)9,153,4I7,23,43,5
PKB (%, r/r)55,45,3I4,15,45,4
Popyt krajowy (%, r/r)6,676,2I4,47,26,5
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r)5,565,6I4,96,35,8
Spożycie publiczne (%, r/r)2,844,7I3,43,74,9
Nakłady inwestycyjne (%, r/r)8,210,510,2I1,57,79,9
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r)1,31,50,9I0,21,60,9
Eksport (%, r/r)11,511,38,1I99,47
Import (%, r/r)14,714,19,5I1012,78,7
Wynagrodzenia (%, r/r)8,17,87,9I6,26,97,5
Pracujący (%, r/r)0,60,30,2I0,40,40,1
Stopa bezrobocia (%)3,22,92,5I3,83,53,3
NAWRU (%)4,443,7I4,44,24
Stopa aktywności zawodowej (%)56,656,756,5I56,256,356,2
Wydajność pracy (%, r/r)4,45,15,1I4,555,3
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r)3,52,72,7I1,61,82,1
Produkt potencjalny (%, r/r)2,94,34,4I3,13,73,7
Luka popytowa (% PKB potencjalnego)0,20,81,7I1,40,21,9
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0)0,960,970,97I0,90,910,92
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0)0,790,740,67I0,630,60,58
Inflacja za granicą (%, r/r)1,51,11,7I11,11,5
PKB za granicą (%, r/r)4,84,31,8I3,84,11,9
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB)3,321,2I4,62,51,4
WIBOR 3M (%)0,210,210,21I0,220,220,22

Poniżej, prognozy z lipcowego raportu NBP dla najbliższych kwartałów:

 2021  I2022 
 II kw.III kw.IV kw.II kw.II kw.
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r)4,54,64,6I4,13,3
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r)3,83,53,5I3,23
Ceny żywności (%, r/r)1,53,23,2I3,52,6
Ceny energii (%, r/r)12,211,411,4I8,45,5
PKB (%, r/r)10,94,34,3I5,95,4
Popyt krajowy (%, r/r)12,46,16,1I7,67,6
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r)14,11,51,5I6,66,4
Spożycie publiczne (%, r/r)4,53,63,6I3,24,4
Nakłady inwestycyjne (%, r/r)8,810,910,9I11,89,8
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r)0,51,61,6I1,62
Eksport (%, r/r)26,88,88,8I9,311,4
Import (%, r/r)32,512,312,3I12,415,4
Wynagrodzenia (%, r/r)9,48,68,6I7,97,8
Pracujący (%, r/r)1,60,80,8I0,10,4
Stopa bezrobocia (%)3,43,23,2I32,9
NAWRU (%)4,44,44,4I4,24,1
Stopa aktywności zawodowej (%)56,656,656,6I56,756,7
Wydajność pracy (%, r/r)9,13,53,5I5,84,9
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r)055I22,8
Produkt potencjalny (%, r/r)3,73,23,2I4,14,3
Luka popytowa (% PKB potencjalnego)0,40,10,1I0,70,6
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0)0,990,970,97I0,960,99
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0)0,790,860,86I0,840,72
Inflacja za granicą (%, r/r)0,91,61,6I0,51
PKB za granicą (%, r/r)13,53,83,8I6,45
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB)4,84,44,4I3,32,7
WIBOR 3M (%)0,210,210,21I0,210,21

Szpunar z NBP: inflacja obniży się w 2022 r., potem podniosą ją czynniki popytowe

Poziom inflacji CPI obniży się w 2022 r., po czym będzie on rósł stopniowo, wiedziony przez czynniki popytowe, poinformował dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego Piotr Szpunar.

„Czynnik, który podbił inflację – to ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, ale tu należy spodziewać się niestety wzrostu cen uprawnień CO2 i ten czynnik będzie prawdopodobnie podbijał inflację w latach kolejnych – w tym roku o ok. 0,5 pkt proc. i podobnie w latach kolejnych” – powiedział Szpunar podczas prezentacji projekcji NBP.

Po wygaśnięciu znacznej części czynników jednorazowych, administracyjnych i podażowych, inflacja obniży się w przyszłym roku, po czym zacznie stopniowo rosnąć, wiedziona przez czynniki popytowe.

Wskazał, że w porównaniu do projekcji marcowej w projekcji lipcowej „mamy dużą rewizję inflacji CPI w roku bieżącym” z uwagi głównie na czynniki podażowo-regulacyjne.

„Mamy efekty bazy na cenach ropy i paliw, które rosną istotnie po załamaniu cen ropy w zeszłym roku. Mamy wzrost pozostałych cen administracyjnych. Oprócz powyższego mamy wąskie gardła – odłożony popyt i ceny surowców są to czynniki powodujące odbicie cen, ale te czynniki najprawdopodobniej w dużej mierze wygasną lub zostaną złagodzone w roku kolejnym, co spowoduje obniżenie inflacji. Powróci ona do przedziału celu.

Rynek pracy nie będzie stwarzał silnej presji na poziom inflacji, wskazał Szpunar.

„Co ciekawe, nie będzie zbyt dużej presji z rynku pracy na wzrost cen, gdyż dynamika ULC będzie obniżana przez bardzo wysoki wzrost wydajności pracy, dlatego, że PKB będzie tak szybko rósł. Domyka się w tej chwili ujemna luka popytowa i stanie się ona dodatnia w przyszłym roku. Będzie ona stopniowo rosnąć i powolutku będzie na pewno wpływać na wzrost presji popytowej w kierunku wzrostu inflacji, co widać. Niemniej w całym horyzoncie inflacja kształtuje się w przedziale celu, z tym, że mamy ryzyka w dół i w górę, przy czym w przeciwieństwie do PKB, bilans ryzyk dla inflacji jest mniej więcej zrównoważony” – podsumował Szpunar.

Wpływ KPO na dynamikę wzrostu PKB Polski w latach 2022-2023 wyniesie po 0,4 pkt. proc.

Wpływ Krajowego Planu Odbudowy na dynamikę wzrostu PKB Polski w latach 2022-2023 wyniesie po 0,4 pkt. proc. – powiedział podczas konferencji online wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Dodał, że presja inflacyjna związana z tym programem pojawi się dopiero w 2023 r. i wpływ na CPI wyniesie wówczas 0,2 pkt. proc.

„Przeszacowaliśmy jak ten program (Krajowy Plan Odbudowy – przyp. red.) może wpłynąć na PKB i poszczególne komponenty. Wydaje nam się, że on będzie miał wpływ i na PKB, i na potencjał. Nasz szacunek wpływu na PKB – w 2021 r. będzie znikomy, bo dopiero będzie uruchamiany. W 2022 i 2023 r. – po 0,4 pkt. proc. powinien być wpływ na PKB” – powiedział Kotłowski.

„Presja inflacyjna związana z tym programem pojawi się dopiero w 2023 r. i szacujemy ten wpływ na CPI na 0,2 pkt. proc. Na produkt potencjalny – to jest 0,1-0,2 pkt. proc. w 2022 r. i 2023 r. To spowoduje wzrost luki popytowej, ale wzrost inflacji z tego tytułu będzie się materializował dopiero w 2023 r.” – dodał.

Piotr Szpunar zaznaczył podczas konferencji, że Krajowy Plan Odbudowy jest ujęty w prognozach NBP.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES