Program Europejski w PKO Banku Polskim

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.02.325x400Program Europejski w PKO Banku Polskim zapewnia przedsiębiorcom kompleksową obsługę bankową w zakresie realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych, wspierając proces absorbcji środków unijnych przez polski sektor MSP. Przeznaczony jest dla podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków wspólnotowych. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują produkty i usługi, które wspomagają przedsięwzięcie na każdym z jego etapów. Począwszy od fazy pomysłu, przez przygotowanie wniosku o dofinansowanie, aplikowanie o dotacje, ocenę projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie, aż po złożenie wniosku o płatność, rozliczenie i wypłatę refundacji.

– Program Europejski to szeroka oferta produktów i usług bankowych stanowiących kompleksowe rozwiązanie dla podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych. Przeznaczony jest zarówno dla „właścicieli” projektów, czyli podmiotów składających wnioski o wsparcie, jak i wykonawców, podwykonawców oraz dostawców niezbędnych usług i towarów w ramach realizowanych przedsięwzięć. Program odpowiada na różne potrzeby w obszarze finansowania i rozliczeń, w tym zapewnia prowadzenie „rachunku pod projekt” bez opłat co przesądza o tym, że jest to doskonała oferta umożliwiająca firmom wykorzystanie środków unijnych i dynamiczny rozwój ich działalności – podkreśla Agnieszka Wardak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Dopasowane do projektu finansowanie

Program Europejski oferuje szeroki wachlarz produktów z zakresu finansowania projektów. Dotyczy to zarówno kosztów kwalifikowanych, które są podstawą do uzyskania dotacji, jak i pozostałych wydatków będących kosztami niekwalifikowanymi.

W ramach programu klienci PKO Banku Polskiego mają do dyspozycji następujące produkty i usługi:

 1. Kredyt technologiczny – udzielany na realizację inwestycji, której celem jest wdrożenie lub uruchomienie technologii, dzięki której możliwe będzie znaczące unowocześnienie towarów, procesów lub usług. Przedsiębiorcy w ramach kredytu mogą liczyć na maksymalnie 6 mln zł premii technologicznej, nawet 25-letni okres kredytowania oraz udział własny już od 25% kosztów kwalifikowanych. Produkt oferowany jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
 2. Kredyt inwestycyjny MSP – udzielany na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, a także na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorcy w ramach produktu mogą skorzystać z szybkiej decyzji kredytowej – nawet 24 h od momentu złożenia kompletnego wniosku na kwotę do 1 miliona złotych. Dodatkowo, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu ze środków z dotacji bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę.
 3. Kredyt obrotowy MSP -idealne rozwiązanie dla firm chcących pozyskać środki na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podatku VAT od realizowanej inwestycji. Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych udzielany jest do kwoty 500 tys. złotych i może być udzielony w różnych walutach.
 4. Pożyczka MSP – szybka i prosta pożyczka na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą. Dzięki Pożyczce MSP przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na inwestycje, bieżące wydatki, prace badawczo-rozwojowe lub spłatę zobowiązań w innych bankach. Maksymalna kwota pożyczki to 500 tys. złotych, przy minimum formalności – braku prognoz i biznesplanu.
 5. Pożyczka Leasingowa dla rolników – elastyczny produkt oferowany przez bank we współpracy ze spółką PKO Leasing. Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą wspierający inwestycje m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki pożyczce rolnicy mogą uzyskać źródło finansowania zakupu środków trwałych na użytek gospodarstwa.
 6. Leasing operacyjny i finansowy – we współpracy ze spółką PKO Leasing Bank proponuje przedsiębiorcom pełną gamę produktów leasingowych, w tym leasing operacyjny i finansowy. Beneficjenci mogą go wykorzystać jako elastyczną formę finansowania środków trwałych w ramach programów unijnych, gdzie część kapitałowa raty leasingowej może być kosztem kwalifikowanym.
 7. Promesa kredytowa – umożliwia podmiotom ubiegającym się o pomoc unijną wykazanie wiarygodnej podstawy w zakresie źródeł finansowania projektu – wystawiana jest na okres do 9 miesięcy.

Pewność spłaty oraz wsparcie doradców na drodze do uzyskania środków unijnych

Współpraca z PKO Bankiem Polskim to nie tylko zróżnicowane produkty w zakresie finansowania. Bank proponuje także szeroki wachlarz usług związanych z rozliczeniem i zabezpieczeniem projektów unijnych. Podstawowe produkty i usługi z tego zakresu to:

 1. Wyodrębniony rachunek projektu – ułatwiający zarządzanie przepływami finansowymi projektu i ich monitorowanie, stanowi jednocześnie rachunek docelowym, na który wpływają środki z dotacji. W PKO Banku Polskim jest prowadzony bez opłat.
 2. Akredytywa dokumentowa – forma zabezpieczenia między stronami kontraktu handlowego, dzięki której zminimalizowane jest ryzyko związane z brakiem terminowej dostawy towaru i wykonania usługi. Beneficjentem akredytywy jest wykonawca lub dostawca usługi.
 3. Gwarancja bankowa – zabezpiecza transakcje handlowe i zamówienia publiczne. Może być stosowana zarówno przez beneficjenta środków pomocowych jako gwarancja zapłaty należności, jak i przez wykonawców oraz dostawców jako gwarancja wadialna, dobrego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji, zwrotu zaliczki itp.
 4. Obsługa depozytowo-transakcyjna – w ramach kompleksowej obsługi Bank proponuje przedsiębiorcom m.in. prowadzenie rachunków bankowych w wybranych walutach, karty debetowe i kartę kredytową dla MSP,, liczne udogodnienia dzięki iPKO, iPKO biznes lub aplikacji mobilnej IKO; realizację rozliczeń z odbiorcami (płatności masowe), bogatą ofertę lokat, w tym typu overnight i terminowych oraz swobodną wymianę walut przez iPKO dealer.
 5. Inne operacje rozliczeniowo-zabezpieczające – przedsiębiorcy mają do wyboru wiele instrumentów i rozwiązań ograniczających ryzyko walutowe, takich jak: transakcje typu FX, opcje oraz transakcje ograniczające ryzyka stopy procentowej: IRS, CIRS.
 6. Program Europejski w PKO Banku Polskim oprócz wsparcia finansowego oferuje doradztwo w zakresie jak najlepszego wykorzystania oferowanych przez Bank produktów i usług. Klienci mogą m.in. liczyć na bezpłatną informację o zdolności kredytowej i możliwościach sfinansowania nakładów w ramach projektów unijnych, optymalne dostosowanie produktów „pod projekt” i pomoc doradców w zakresie wyboru najlepiej dopasowanych elementów struktury finansowania.

Perspektywa unijna na lata 2014-2020

Perspektywa unijna na lata 2014-2020 oferuje małym i średnim firmom bardzo korzystne warunki pozyskania finasowania na rozwój działalności. Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą największymi beneficjentami funduszy unijnych. Największy zakres wsparcia otrzymają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz krajowych programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Łączna pula środków dostępnych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych zamknie się w kwocie 82,5 mld euro. Dla samych przedsiębiorców będzie to ponad 17 mld euro.

Współpraca z PKO Bankiem Polskim przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych pozwala na obniżenie poziomu ryzyka ich realizacji dzięki zapewnieniu stabilnych źródeł finansowania. Dodatkowo włączenie Banku do kręgu interesariuszy przedsięwzięcia, umożliwia łatwe pozyskanie finansowania obrotowego po okresie realizacji projektu. Wiedza i doświadczenie pracowników Banku stanowią także dodatkowy kapitał wspierający sukces jaki firma może odnieść dzięki nowym przedsięwzięciom inwestycyjnym.

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają od lat kluczową rolę w krajowej gospodarce. O ich znaczeniu świadczy nie tylko dominująca pozycja pod względem liczby podmiotów, ale również poziom udziału w kreowaniu dochodu narodowego. W sektorze działa 1,7 mln aktywnych MŚP, które odpowiadają za wytworzenie niemal połowy PKB (48,5%) i zatrudnienie 6,2 mln osób, co stanowi 44% wszystkich pracujących w Polsce (źródło: PARP). Pod względem liczby MŚP w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców Polska plasuje się nieco poniżej średniej dla UE. W Polsce na każde 10 tys. osób przypada 398 MŚP, w UE średnio jest to 442, a w Niemczech 272. Różnice zauważalne są także na poziomie struktury przedsiębiorstw – w Polsce działa większy odsetek mikrofirm, mniej jest natomiast małych przedsiębiorstw (źródło: Komisja Europejska).

PKO Bank Polski, finansuje rozwój firm z sektora MSP w kraju, a także chce podążać za polskimi przedsiębiorstwami rozwijającymi swoja działalność za zagranicą. Oferujemy szyte na miarę usługi w oparciu o relacje i zaufanie wypracowane podczas współpracy na krajowym rynku. Bank zapewnia przedsiębiorcom sprawną, nowoczesną i atrakcyjną cenowo obsługą finansów firmy. Zarówno właściciel sklepu osiedlowego jak i rozbudowanej sieci handlowej otrzyma w PKO Banku Polskim kompleksowe rozwiązania.

Źródło: PKO Bank Polski