Premier Morawiecki: rząd przyjął zrównoważony budżet na 2020 r. i tzw. 13. emeryturę

Premier Morawiecki: rząd przyjął zrównoważony budżet na 2020 r. i tzw. 13. emeryturę
Fot. KPRM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt zrównoważonego budżetu na 2020 r., poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Premier @MorawieckiM: rząd przyjął także tzw. 13-emeryturę, która jest częścią tego budżetu #budżet #FinansePubliczne #emerytury

„Przyjęliśmy na Radzie Ministrów budżet bez deficytu, budżet zrównoważony, budżet, w którym znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno nasz wielki projekt prorodzinny, czyli program 500+, również na pierwsze dziecko – wszystko utrzymujemy w takim kształcie, jak obiecaliśmy. Ale w tym budżecie znajdują się także nasze projekty dla młodych ludzi, czyli bez PIT dla ludzi do 26 roku życia. Obniżony podatek PIT z 18% na 17% dla 24 mln ludzi” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

„W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym oraz rozwojowym. Jest to kolejny budżet, w którym rząd priorytetowo traktuje wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów” – czytamy w komunikacie.

Co przewiduje projekt ustawy?

W projekcie przewidziano:

– dochody –  435,3 mld zł,

– wydatki – 435,3 mld zł,

– brak deficytu budżetu państwa,

– deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB,

– dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4%),

– w 2020 r. planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł,

– projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej, podano także.

Dochody:

* Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, m.in. dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, np.:

– wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK,

– dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności,

– wprowadzenie kas online oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących,

– działania dotyczące rozwoju systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów.

* W prognozie dochodów uwzględniono również:

– zmiany stawek akcyzy na używki – tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie,

– efekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,

– efekt rozszerzenia tzw. „małego ZUS”,

– skutki planowanych działań dotyczących promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów,

– zmniejszenie „szarej strefy” w obrocie odpadami.

* Na dochody wpływać będą także działania związane ze zmniejszeniem PIT w 2019 r.:

– zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),

– obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18% do 17% (od października 2019 r.),

– podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

* Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE.

* W 2020 r., w stosunku do 2019 r., zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT.  Wzrośnie on z 49,9% w 2019 r. do 50% w 2020 r. W przypadku podatku CIT, udział samorządów pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,8%.

Wydatki:

* W ramach wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań –  przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na:

– finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego (w 2020 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 39,2 mld zł),

– finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. „13” dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej,

– realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.,

– wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”,

– wypłatę świadczenia 4 000 zł związanego z programem „Za życiem”,

– wypłatę świadczenia związanego z programem „Mama4+”,

– waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł;  podwyższona zostanie także  najniższa emerytura do 1200 zł (szacowany koszt rozwiązań wyniesie ok. 8,7 mld zł),

– realizację programu „Senior+”,

– zwiększenie wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.,

– wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,

– zadania dotyczące transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,

– realizację zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

– kontynuowane będzie także finansowanie zadań z lat ubiegłych, takich jak obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn czy zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, podano także.

Rząd przyjął dziś także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, przedłożoną przez ministra finansów.

„Dokument – obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny – jest przygotowywany corocznie. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4% na koniec 2019 r., 43,8% na koniec 2020 r. i 39,7% na koniec 2023 r.

„Relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się o 47% na koniec 2019 r., 46,5% na koniec 2020 r. i 42,8% na koniec 2023 r.” – czytamy także.

Koszt wypłaty tzw. 13. emerytury to 11,7 mld zł w 2020 r.

Premier dodał, że rząd przyjął także tzw. 13-emeryturę, która jest częścią tego budżetu.

 

„Rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytura) będzie wypłacane corocznie. Rozwiązanie to jest realizacją obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose” – czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1 200 zł brutto przy czym nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r., zaznaczono.

Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

„Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł” – czytamy dalej.

13. emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Rozwiązanie będzie zastosowane do:

– emerytur i rent w systemie powszechnym,

– emerytur i rent rolników,

– emerytur i rent służb mundurowych,

– emerytur pomostowych,

– świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,

– rent socjalnych,

– rent strukturalnych,

– nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,

– rodzicielskich świadczeń uzupełniających,

– rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także.

Zmiany w uszczelnieniu podatków

„Rzeczywiście, zwiększyliśmy budżet dokonując pewnych zmian w kwestii uszczelnienia podatków. Dokonaliśmy przesunięcia także środków na zdrowie Polaków. A także dokonaliśmy uszczelnianie w przypadku nielegalnego handlu odpadami, a także wiele drobnych przesunięć, aby spiąć budżet” – odpowiedział Morawiecki na pytanie dotyczące tego, jak udało się zrównoważyć budżet.

Wskazał, że jeśli budżet wynosi 434 mld zł, to kwestia 1 mld zł przesunięcia „to nie jest kwestia, która zasadniczo wpływa na całokształt”.

Czytaj także: Budżet się sypie?

Zwrócił też uwagę, że efekt netto wycofanego projektu dotyczącego zniesienia limitu 30-krotności w składkach na ubezpieczenie społeczne wynosił ok. 5,3 mld zł.

Według niego, w budżecie udało się zabezpieczyć całą sferę społeczną, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, ale także sferę aspiracji Polaków dotyczącą rozwoju gospodarczego.

„Łączny dług będzie spadał w relacji do PKB r/r i to pokazuje, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi zarządzać” – dodał Morawiecki.

We wcześniejszym projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano: dochody na 429,5 mld zł, a wydatki – 429,5 mld zł, brak deficytu budżetu państwa – będzie to budżet zrównoważony. Z kolei deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) miał wynieść na poziomie 0,3% PKB.

Źródło: ISBnews