Prawo w bankach:Stanowisko Prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich w sprawie ryzyka prawnego związanego z ujawnieniem informacji objętych tajemnicą bankową na rzecz Krajowego Biura Informacji Kredytowej Sp. z o.o.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. w dniu 2 czerwca b.r. poinformowało o rozpoczęciu działalno- ści w zakresie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową na potrzeby oceny ryzyka kredy- towego. Prezydium Rady Prawa Bankowego, mając na uwadze bezpieczeństwo i pewność wymiany informa- cji stanowiących tajemnicę bankową, w dniu 5 lipca 2011 r. opublikowało stanowisko w sprawie Krajowe- go Biura Informacji Kredytowej. Poniżej zamieszcza- my fragment tego stanowiska.

Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe instytucjami upoważnionymi do gromadzenia, prze- twarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową (tzw. rejestry kredytowe), mogą być instytucje tworzone wyłącznie przez banki i ban- kowe izby gospodarcze.

A contrario, żaden inny podmiot, tj. podmiot niebędący bankiem lub bankową izbą gospodarczą, nie może uczestniczyć w tworzeniu podmiotu, o którym mowa w art. 105 ust. 4 Pra- wa bankowego. Choć w treści art. 105 ust. 4 Prawa bankowego ustawodawca posługuje się określeniem „utworzyć”, co wskazuje na czynność dokonaną, przy wykładni normy wynikającej nie można abstra- hować od celu i funkcji regulacji dotyczącej szcze- gólnej ochrony tajemnicy bankowej. W takim więc kontekście, użyte przez ustawodawcę sformułowanie „utworzyć”, należy rozumieć w takim znaczeniu, że instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, przez cały okres ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI