Prawo: Nowe zasady procesu cywilnego (cz. 2) – środki zaskarżenia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.02.foto.077.aUstawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia dotychczas obowiązujące reguły procesu cywilnego w polskim systemie prawa. Wiele zmian dotyczy przedsiębiorców, którzy od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy prowadzić będą spory na innych zasadach.

Piotr Gałązka

W poprzednim numerze informowaliśmy o zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczących zmian w zasadach ogólnych postępowania, rozszerzenie uprawnień organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym, nowych zasad postępowania dowodowego, statusu odpowiedzi na pozew oraz pism przygotowawczych w procesie. Teraz skupimy się na zmianach dotyczących środków zaskarżenia orzeczeń sądu pierwszej i drugiej instancji.

Zmiany w apelacji

Apelacja jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od wyroków i postanowień sądu I instancji, rozstrzygających sprawę co do zasady. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Pomimo to apelację, zgodnie z art. 369 k.p.c. wnosi się do sądu pierwszej instancji, który wydał zaskarżany wyrok (odpowiednio: rejonowego albo okręgowego) w terminie 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, a jeśli strona nie wnosiła o sporządzenie uzasadnienia termin powyższy zaczyna biec po upływie siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Jeśli apelacja została wniesiona w terminie, spełnia przesłanki formalne oraz została prawidłowo opłacona, sąd pierwszej instancji przesyła ją wraz z aktami postępowania sądowi drugiej instancji (art. 371 k.p.c.).

W tym miejscu bardzo często, zwłaszcza w przypadku osób niereprezentowanych przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata bądź radcę prawnego), pojawiał się duży problem. Większość uczestników postępowań cywilnych zdaje sobie sprawę, iż apelację rozpoznaje sąd drugiej instancji, jednakże bardzo częstym błędem było bezpośrednie wnoszenie apelacji z pominięciem sądu pierwszej instancji, a bezpośrednio do drugiej. Skutkowało to niedopełnieniem terminu na wniesienie apelacji, a zatem brzemiennym w skutkach uprawomocnieniem się wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym od dawna istnieje ugruntowane stanowisko, iż wniesienie apelacji wprost do sądu rewizyjnego, z pominięciem sądu, który wydał zaskarżony wyrok nie może być traktowane jako wniesienie jej w terminie (vide uchwała Sądu Najwyższego połączonych izb: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 listopada 1987 r., sygn. akt: III ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI