Prawo bankowe: Ustawa o kredycie konsumenckim

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.12.foto.047.a.250xRekomendacje Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego przy ZBP (fragmenty)

  • Czy w przypadku gdy na danym etapie procedury kredytowej kredytodawca nie otrzymał od kredytobiorcy informacji pozwalających na przedstawienie całkowicie spersonalizowanego formularza informacyjnego, dopuszczalne jest podanie w formularzu informacyjnym informacji w sposób niedoprecyzowany, tj. poprzez wskazanie informacji, które nie mogą być na tym etapie sprecyzowane, w sposób „od – do”?

Dopuszczalne jest wskazanie klientowi informacji w sposób niedoprecyzowany – „od – do” – w przypadku gdy na danym etapie procedowania kredytu, kredytodawca nie otrzymał od kredytobiorcy informacji pozwalających na przedstawienie całkowicie spersonalizowanego formularza informacyjnego.

Jeżeli podane przez konsumenta dane są nieprecyzyjne lub niepełne, to bezpośrednio wpływa to na zakres i precyzyjność informacji, jakie mogą być podane przez kredytodawcę w formularzu informacyjnym. Istotne jest, że jeżeli konsument poda nieprecyzyjne/niepełne warunki u kilku kredytodawców, uzyska od nich formularze informacyjne z informacjami ujętymi w sposób wprawdzie nieprecyzyjny („od – do”), to jednak pozwalającymi na ich porównanie. Wobec powyższego funkcja formularza informacyjnego zostanie zrealizowana.

  • Jak powinna, stosownie do art. 10 ustawy o kredycie konsumenckim, wyglądać klauzula informacyjna w zakresie odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy?

„Bank informuje, że odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego dokonana została między innymi na podstawie informacji zawartych w bazie danych (należy wskazać: nazwę bazy danych, administratora bazy danych, siedzibę, adres). Sprawdzenia danych można dokonać w drodze zapytania skierowanego bezpośrednio do bazy danych.” „Bank informuje, że odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego dokonana została na podstawie informacji zgromadzonych w wewnętrznym zbiorze danych banku.”

Zgodnie z art. 10 ustawy, jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

Powyższy przepis zobowiązuje kredytodawcę do udzielenia informacji osobie ubiegającej się o kredyt konsumencki o wynikach sprawdzenia w swoim wewnętrznym zbiorze danych oraz w zewnętrznej bazie danych informacji jej dotyczących, które stanowiły podstawę do odmowy udzielenia kredytu. Celem tej regulacji, w przypadku negatywnych informacji znajdujących się w bazie danych, jest udzielenie krótkiej informacji wskazującej konkretną bazę danych, w których są one przetwarzane. Ostatnie zdanie w klauzuli jest informacją dodatkową, której co prawda ustawa wprost nie wymaga, ale w uzasadnieniu do ustawy wyraźnie została podniesiona kwestia możliwości zwrócenia się przez konsumenta do konkretnej bazy celem uzyskania przetwarzanych o nim informacji. W uzasadnieniu do art. 10 ustawy wskazano, że,,zgodnie z art. 10 projektu ustawy, w przypadku gdy kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie sprawdzenia w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Pozwoli to konsumentowi zwrócić się do wskazanej bazy danych o przedstawienie informacji w niej figurujących dotyczących jego osoby. Obowiązek informowania konsumentów o odmowie udzielenia kredytu po uzyskaniu informacji z bazy danych wynika z art. 9 ust. 2 dyrektywy.”

Powyższe wskazanie będzie wystarczającą informacją dla konsumenta, gdyż ten może skorzystać z uprawnień przewidzianych w innych przepisach. Art. 23 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych daje konsumentowi prawo bezpłatnego dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych, jeżeli ma on miejsce nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Również rejestry kredytowe (Biuro Informacji Kredytowej S.A., System BANKOWY REJESTR) są zobowiązane na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych udostępniać informacje przetwarzane w tym rejestrze każdej osobie zainteresowanej. Wobec powyższego nie ma potrzeby szczegółowego podawania danych, których obowiązek dostarczenia mają instytucje wskazane powyżej.

  • Czy prowizje bankowe podlegają rekalkulacji (obniżce) w przypadku wcześniejszej (częściowej) spłaty kredytu?

Prowizje bankowe nie podlegają rekalkulacji w przypadku wcześniejszej (częściowej) spłaty kredytu, z wyjątkiem prowizji pobieranych tytułem wynagrodzenia za korzystanie z pieniędzy banku w czasie lub za inne czynności, które miały być realizowane przez bank w okresie, o który skrócono okres kredytowania.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio.

W celu ustalenia czy i w jakim zakresie dana prowizja bankowa ma ulec rekalkulacji w przypadku wcześniejszej (częściowej) spłaty kredytu, przede wszystkim należy ustalić tytułem czego bank ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI