Prawo bankowe: prezydent podpisał nowelizację dotyczącą wymogów kapitałowych instytucji finansowych

Prawo bankowe: prezydent podpisał nowelizację dotyczącą wymogów kapitałowych instytucji finansowych
Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa bankowego związaną z unijnymi regulacjami dotyczącymi wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych - wynika z czwartkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta RP.

Jak wyjaśniono w informacji, podstawowym celem ustawy jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie pakietu unijnych regulacji prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych – dyrektyw i rozporządzeń unijnych. Pakiet ów jest wynikiem unijnej reformy dotyczącej standardów świadczenia usług finansowych w związku z wystąpieniem kryzysu ekonomicznego w latach 2007 i 2008.

„Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą odpowiednio, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z dniem 26 czerwca 2021 r., z dniem 28 czerwca 2021 r. oraz z dniem 1 stycznia 2023 r.” – podała kancelaria.

Reakcja na poprzedni kryzys finansowy

Jak tłumaczył resort finansów przygotowując zmiany, regulacje są reakcją na poprzedni kryzys finansowy.

Wskutek nowelizacji Prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które, choć mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych, nie są obecnie objęte nadzorem finansowym. Wskazane zostaną zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi.

Banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi

Nowelizacja przewiduje, że banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi, które mają się przyczynić do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Mniejsze banki o prostszym modelu biznesowym będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji niż duże, co ma wpłynąć na zmniejszenie ich kosztów operacyjnych.

Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy. Oddziały banków zagranicznych zobowiązano do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać. KNF będzie mogła odwołać członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienia danej funkcji. Uelastyczniony będzie też mechanizm nakładania bufora ryzyka systemowego, co ma ułatwić dopasowanie narzędzia do zidentyfikowanego ryzyka systemowego. 

Źródło: PAP BIZNES