Pragma Faktoring SA notuje 101 proc. wzrost wyniku brutto w 2014 roku!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pragma.faktoring.02.400x116Istotny wzrost wyników efektem przyjętej strategii.

Pragma Faktoring, jeden z wiodących faktorów z sektora pozabankowego w kraju w 2014 r. odnotowała istotny wzrost wyników: przychody brutto wzrosły o 26%, przychody netto o 16%, wynik na sprzedaży o 35%, wynik brutto o 101% a zysk netto o 32% w stosunku do wyników roku poprzedniego.

150319.pragma.01.550x

*dane skonsolidowane

„2014 rok był bardzo udany do Spółki. Wprowadzone w 2013 roku zmiany modelu biznesowego (nacisk na płynność i dywersyfikację aktywów kosztem zmniejszenia marż, rozwój usługi faktoringu i zmniejszanie skali pożyczek) mają, bardzo pozytywny wpływ na bilans i przepływy oraz dodatkowo zaczynają przynosić efekty w postaci wzrostu przychodów i zysku Spółki.” – zaznacza Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

150319.pragma.02.550x 

*Kaucje- niefinansowane części wierzytelności nabywanych w ramach faktoringu, wypłacane Klientom po spłacie należności przez dłużników faktoringowych

„Realizowana polityka sprzedaży i ryzyka w sposób bardzo pozytywny przekłada się na bezpieczeństwo i płynność portfela. Wartość wpływów gotówkowych z portfela osiągnęła w 2014 r. kwotę 496 mln zł, co oznaczało, że średnio portfel wierzytelności Spółki rotował w 2014 r. przeszło 6-krotnie (w tym portfel faktoringowy 7,5 krotnie, a portfel pożyczkowy przeszło 3 krotnie). Całkowita kwota wpływów na rachunki spółki, łącznie z pozabilansowo ujmowanymi cesjami wierzytelności na zabezpieczenie transakcji pożyczkowych, wyniosła 625 mln zł. Zdecydowanie zwiększyła się dywersyfikacja portfela: średni obrót faktoringowy przypadający na jednego odbiorcę (płatnika wierzytelności) wyniósł w 2014 r. 306 tys. zł wobec 620 tys. zł dwa lata wcześniej.” – podkreśla Tomasz Boduszek.

W 2014 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 504 533 tys. zł, co stanowi wzrost o 30 % w stosunku 2013 roku. Spółka pozyskała w 2014 roku 140 nowych klientów.

Warto również podkreślić, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy Pragma Faktoring wykupiła terminowo 3 serie obligacji o łącznej wartości 40 mln zł bez konieczności tzw. rolowania. Mając na uwadze zakończony proces spłaty obligacji oraz niewielki poziom zadłużenia Spółki, Zarząd Pragma Faktoring S.A. rekomenduje przeznaczenie całego wypracowanego przez spółkę zysku netto (tj. kwoty 4.007 tys. zł) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy (w wysokości 1,56 zł na akcję).

„Jestem przekonany, że Pragma Faktoring będzie w kolejnych latach regularnie zwiększać przychody i zyski, co w powiązaniu z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, pozwoli na  systematyczny wzrost jej wartości.” – dodaje Tomasz Boduszek.

Źródło: Pragma Faktoring