Powołano Radę Programową Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150232.kongres.400xOcena najistotniejszych przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku wierzytelności i postulaty zmian w kierunku rozwiązań, racjonalizujących i ułatwiających obrót wierzytelnościami staną się przedmiotem debaty praktyków gospodarczych oraz organizacji samorządowych podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wyłoniono Radę Programową wydarzenia, które po raz trzeci zorganizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. 

Aktualna sytuacja na rynku wierzytelności jest sama w sobie merytoryczną motywacją do organizacji Kongresu i zastosowanej formuły debaty, w której uczestniczą profesjonalni uczestnicy tego rynku ze wszystkich sektorów. Jest ona zbliżona do okrągłego stołu interesariuszy tego rynku. – Dla praktyków, ekspertów – profesjonalistów rynku zarządzania wierzytelnościami, ten Kongres jest prawdopodobnie jedynym miejscem, w którym mogą nawiązać dialog i określić wspólne stanowisko dla najważniejszych rozwiązań prawnych – zauważa Marcin Nakielski z Alektum Inkasso.

Wierzyciele wszystkich sektorów gospodarki, a w szczególności bankowego, są w przededniu podejmowania bardzo ważnych decyzji o sprzedaży bądź samodzielnym windykowaniu należności, których w portfelach, po okresie spowolnienia gospodarczego, znajdują się względnie duże salda. – Odczuwalna poprawa sytuacji gospodarczej może zachęcać zarówno wierzycieli jak i inwestorów, podobnie jak to się dzieje w całej Europie, do zwiększania liczby transakcji na sprzedaż portfeli wierzytelności. Pozytywne zmiany w otoczeniu gospodarczym mogą ułatwić wierzycielom uzyskiwanie nieco lepszych cen, a inwestorom pozwolić na większy odzysk z prowadzonej działalności windykacyjnej – ocenia Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Jednocześnie, przepisy odnoszące się do wymogów kapitałowych i konieczność poszukiwania, uzupełniania źródeł finansowania nowej akcji  kredytowej, czy ekspansji i zwiększania udziału w rynku może skłaniać wierzycieli do zwiększenia zainteresowania współpracą z sektorem komplementarnych usług – firmami profesjonalnie zarządzającymi wierzytelnościami.

To jest szersze tło pracy dla powołanej przez KPF Rady Programowej, która zbuduje szczegółowy program merytoryczny Kongresu. W jej składzie znaleźli się zarówno znakomici eksperci z sektora bankowego, zarządzania wierzytelnościami, jak i środowiska komorników:

  • Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich
  • Rafał Fronczek, Krajowa Rada Komornicza
  • Joanna Syzdół, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna sp.k.
  • Urszula Rybszleger, Best S.A.
  • Marcin Nakielski, Alektum Inkasso Sp. z o.o.
  • Sebastian Stańko, Prawna RAVEN Krupa & Stańko sp. k.
  • Olga Krzeska, Ultimo S.A.
  • Marcin Czugan, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jako organizacja samorządowa pracodawców, skupia siedem sektorów rynku usług finansowych, reprezentując zarówno wierzycieli pierwotnych (banki, firmy ubezpieczeniowe, pożyczkowe) jak i największych w Polsce wierzycieli wtórnych.

Ich wspólnym podmiotowym mianownikiem jest kredyt, Aktywnie uczestniczy we wszystkich ważnych dla tych branż inicjatywach legislacyjnych zarówno polskich, jak i europejskich, które oddziaływują na otoczenie prawne, w jakim działalność gospodarczą prowadzą wierzyciele.

Rada Programowa Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami zakreśliła tematykę zagadnień, na których skoncentruje się uwaga uczestników wydarzenia.

– Istotnym tematem będzie  kwestia ochrony danych osobowych w ramach projektu Rozporządzenia UE. Komisja Europejska zaproponowała przeprowadzenie gruntownego przeglądu norm prawnych UE dotyczących tego obszaru po to, by poprawić przejrzystość i spójność przepisów UE. Propozycja Komisji ma na celu wzmocnienie praw jednostki i wyjście naprzeciw wyzwaniom związanym z rynkiem globalnym. Z tego punktu widzenia Kongres pozwoli spojrzeć na proponowane zmiany w tym zakresie z perspektywy wierzycieli pierwotnych i wtórnych – komentuje Joanna Syzdół z EOS&M. Witoń Kancelaria Prawna

Rosnący rynek obrotu wierzytelnościami hipotecznymi i fakt, że stanowią one znaczącą część portfeli wielu inwestorów powoduje, że sytuacja dojrzała do podzielenia się spostrzeżeniami na temat obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, a być może – również zgłoszenia postulatów zmian.

– Obrót wierzytelnościami instytucji finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do wierzytelności hipotecznych, wymaga spełnienia najwyższych standardów etycznych i wypracowania najlepszych dobrych praktyk neutralizujących, dla konsumentów, skutki zmiany wierzyciela. Przeniesienie wierzytelności banku na inny podmiot jest przez wielu komentatorów uznawane za znaczące pogorszenie standardu obsługi tej wierzytelności i dlatego trzeba aktywnie kształtować ramy prawne i etyczne rynku wierzytelności, aby skutecznie zapobiegać takiemu postrzeganiu, tego ważnego segmentu rynku usług finansowych. Jednocześnie, należy stale  przeciwdziałać niekorzystnej asymetrii praw wierzycieli i osłabiania pozycji komorników sądowych – uważa Jerzy Bańka, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Rekomendacje, mające za zadanie usprawnienie procesu dochodzenia należności, wypracowuje od kilku miesięcy Zespół ds. wsparcia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, złożony z przedstawicieli KPF  Krajowej Rady Komorniczej. O pomysłach na ich wdrożenie będzie mowa także podczas kongresu.

– Rynek zarządzania wierzytelnościami jest już rynkiem dojrzałym. Także dzięki wysokiej jakości regulacjom, w obrębie których funkcjonuje. Właśnie inspirowanie do tworzenia dobrej legislacji w tym obszarze, a także – co istotne – chęć inicjowania niektórych rozwiązań legislacyjnych legły u podstaw organizacji kongresu przez KPF – mówi Mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

– Kongres to bez wątpienia doskonała platforma wymiany poglądów i doświadczeń w obszarze zarządzania wierzytelnościami. W ostatnim czasie mamy do czynienia z istotnymi zmianami regulacji prawnych w obszarze egzekucji sądowej, wśród których znalazły się również propozycje rekomendowane dzięki takiej współpracy – dodaje Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Trzecia edycja Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami odbędzie się 21 kwietnia w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl. Dotychczasowe zgromadziły blisko czterystu praktyków biznesowych, przedstawicieli samorządów finansowych i środowisk komorniczych oraz decydentów.

Źródło: KPF