Polskie firmy wierzą w lepsze drugie półrocze – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zestawienie.wykres.01.400x267- Polscy przedsiębiorcy odczuli w lipcu dalszą poprawę bieżącego klimatu biznesowego. Wyraźnie rośnie także ich optymizm w odniesieniu do sytuacji przyszłej. Spowolnienie, jakiego doświadczyła polska gospodarka w II kwartale, może mieć więc przejściowy charakter - wskazują wyniki lipcowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez Pracodawców RP w lipcu 2014 roku, Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 106,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej wobec 105,9 pkt w czerwcu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 120,9 pkt w poprzednim miesiącu do 129,5 pkt w lipcu.

140801.optymizm.01.550x

Wyniki badania wskazują na rosnący optymizm polskich firm – aż 38% ankietowanych podmiotów wskazało na poprawę swojej sytuacji biznesowej w lipcu. Odpowiedzi uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw sugerują, iż pomimo spowolnienia, jakie dało się odczuć w II kwartale bieżącego roku, ożywienie gospodarcze w Polsce będzie kontynuowane.

Polscy przedsiębiorcy – mimo poprawy ogólnej oceny sytuacji – odczuwają jednak wyraźny spadek tempa wzrostu liczby nowych zamówień. Przyspiesza natomiast ich aktywność zakupowa, która po czerwcowych spadkach znowu zaczęła się charakteryzować dodatnią dynamiką. Poprawę koniunktury gospodarczej może zwiastować również spowalniający spadek stanu zapasów oraz cen sprzedaży. Coraz więcej wskazuje na to, że firmy wyczerpały już możliwości dalszego wykorzystywania zalegających w ich magazynach wyrobów gotowych, materiałów lub półproduktów i w kolejnych miesiącach będą musiały odtwarzać stan rzeczowych aktywów obrotowych, przyczyniając się do wzrostu popytu krajowego. Malejąca presja na spadek cen sprzedaży może natomiast pozytywnie oddziaływać na wynik finansowy przedsiębiorstw, czemu niestety towarzyszy jednak wzrost cen kupowanych przez nie dóbr lub usług, co w istotnej mierze niweluje ten pozytywny efekt. Osłabieniu uległa ponadto dynamika spadku opóźnień płatności, a tempo wzrostu zatrudnienia maleje już trzeci miesiąc z rzędu.

Zdecydowanie wzrósł natomiast optymizm przedsiębiorców w odniesieniu do sytuacji przyszłej w perspektywie 6-miesięcznej. Wartość tego wskaźnika – wynosząca 129,5 pkt – jest już bliska poziomów z marca bieżącego roku. Prognozowana dynamika nowych zamówień ponownie zmalała, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, podczas gdy spodziewana aktywność zakupowa nadal przyspiesza – jej wzrostu w ciągu najbliższego półrocza oczekuje już niemal połowa ankietowanych firm. Wartości pozostałych składowych Indeksu świadczą jednak o tym, że plany przedsiębiorców związane z inwestycjami oraz zwiększaniem poziomu zatrudnienia stają się coraz ostrożniejsze, co świadczy o ich rosnącej niepewności

Głos biznesu

Komentarze ankietowanych przedsiębiorców

„Większość produkcji sprzedawana będzie w II półroczu 2014 roku.”

Firma z branży przetwórstwa przemysłowego

Ceny usług stoją w miejscu lub spadają. Zapytań nowych niewiele. Duże międzynarodowe koncerny logistyczne nie przebierają w pracy, łapią kąski, które kiedyś ich w ogóle nie interesowały.”

Firma z branży transportowej

Ogólnie sytuacja biznesowa jest trudna. Zamyka się wiele piekarń. Nieopłacalna staje się produkcja pieczywa na naturalnych fermentacjach, czyli w sposób prozdrowotny, bo wymaga to dużego nakładu pracy, większego zatrudnienia i zwiększonego czasu pracy.

Firma z branży przetwórstwa spożywczego

„Na bieżącą sytuację wpływ mają postępowania przetargowe, gdzie głównym wskaźnikiem jest cena. W dalszym ciągu brak wykwalifikowanej kadry.”

Firma z branży usługowej

„Maleje dostępność kredytów dla klientów poprzez wzrost marży kredytowej, co bezpośrednio wpływa na spadek zdolności kredytowej. Zwiększa się też nieprzewidywalność wydawanych przez bank decyzji kredytowych oraz wydłuża termin na ich uzyskanie.”

Firma z branży pośrednictwa finansowego

140801.optymizm.02.550x

Źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych