Polskie banki w 7. Programie Ramowym UE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpk.cip.250x197Dokładnie 787 milionów złotych dla polskich przedsiębiorców zamierzają łącznie uruchomić krajowe instytucje finansowe, które pozyskały wsparcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach 7.Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Z proinnowacyjnej oferty kredytowej i leasingowej, w ciągu najbliższych dwóch lat, ma szanse skorzystać do tysiąca polskich firm. Doświadczenia obecnego programu będą też podstawą opracowania instrumentów zwrotnych nowej perspektywy finansowej UE. 29 października br. w Związku Banków Polskich rozmawiano o szczegółach oferty finansowej dla innowacyjnego biznesu.

Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (7PR) jest największym programem ramowym UE i jednocześnie największym (54 mld EUR) mechanizmem finansowania badań naukowych i transferu technologicznego w Europie. W ramach 7PR, obok dotacji, uruchomiono także specjalne instrumenty wsparcia sektora innowacyjnego w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego (RSFF- RSI). W Polsce za 7PR odpowiada Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Dzięki wspólnym działaniom instytucji unijnych, polskiego rządu i naszego rynku finansowego oferta finansowa dla polskich innowacyjnych przedsiębiorców rozwija się o  nowe instrumenty finansowania. Taka sytuacja jest naturalną konsekwencją rozwoju sektora przedsiębiorstw, w tym ich rosnącego zainteresowania B+R, o czym świadczą ostatnie dane GUS potwierdzające wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i innowacje – powiedział Prof. Jacek GULIŃSKI, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instrument podziału ryzyka (RSI) to pilotażowy program gwarancyjny (gwarancje bezpośrednie i regwarancje), wspierający finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i/lub finansowanie innowacyjnych małych i średnich firm. Jest to wspólna inicjatywa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. Stanowi on element istniejącego Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF), którym zarządza Europejski Bank Inwestycyjny. W ramach RSI Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancje dla banków i instytucji leasingowych, udzielających finansowania przedsiębiorcom małym, średnim i średnim-plus (midcaps).

– Polskie banki finansują projekty innowacyjne. Dzisiaj mówimy o 7 Programie ramowym, ale banki i powiązane instytucje finansowe, uczestniczą także z powodzeniem w finansowaniu projektów technologicznych w ramach krajowych programów operacyjnych oraz programów międzynarodowych. Jest to możliwe dzięki współpracy i udziałowi sektora publicznego i wspólnym podziale ryzyka takich projektów. Doświadczenia obecnej perspektywy finansowej UE pokazują, że instytucje finansowe powinny być szerzej włączone w nowe programy inwestycyjne- powiedział Krzysztof PIETRASZKIEWICZ, Prezes Związku Banków Polskich.

RSI udostępniony został 41 państwom (UE oraz stowarzyszone). Gwarancje UE dostępne są dla instytucji finansowych zarejestrowanych i działających na terenie tych państw. Aktualnie w programie bierze udział 12 państw i 18 pośredników finansowych. Przypomnijmy, że w RSI nie ma alokacji krajowych- kandydaci na pośredników ze wszystkich państw uczestniczących w programie konkurują o środki z tego samego budżetu i w trybie ciągłym. Instytucje które zaproponują najciekawsze projekty uzyskają akceptację KE oraz EFI i będą mogły wykorzystać środki RSI do rozwoju aktywności rynkowej. W Polsce trzy instytucje finansowe: Bank Pekao SA, Deutsche Bank PBC SA oraz Raiffeisen Leasing Polska SA będą finansowały przedsiębiorców w ramach RSI. Polskie instytucje należą do grupy pierwszych w Europie pośredników finansowych tego programu. Jednocześnie Polska zajęła obok Włoch czołowe miejsce w grupie państw o największej liczbie pośredników finansowych programu.

Banki i instytucja leasingowa sfinansują koszty inwestycji innowacyjnych przedsiębiorców. Cel finansowania to inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz dostarczenie kapitału obrotowego. Przedsiębiorcy będą mogli oczekiwać wsparcia w walucie krajowej lub w euro o równowartości od 25 tys. EUR do 7.5 mln EUR na 2-7 lat.

– Wsparcie rozwoju małych i średnich firm jest jednym z najważniejszych działań, jakie należy podjąć, aby wspomagać ożywienie polskiej gospodarki. Chcemy by rodzime przedsiębiorstwa były jak najlepiej przygotowane do konkurowania z firmami z innych krajów Unii Europejskiej, wzmocniły swoją pozycję, a także stały się bardziej innowacyjne. Dlatego rozbudowa oferty dla biznesu jest dla nas priorytetem. Tym bardziej cieszymy się z podpisanej dzisiaj umowy z EFI – tj. z kolejną instytucją, z którą współpracujemy w ramach specjalnych programów finansowania przedsiębiorstw – mówi Leszek NIEMYCKI, Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC.

W razie niewypłacalności, gwarancja unijna pokrywa 50% niespłaconej części każdego kredytu. Gwarancja ta ma charakter portfelowy i obejmuje kapitał i odsetki. Pozwala to przedsiębiorcy uzyskać szerszy zakres finansowania i załatwić wszystko w „jednym okienku” instytucji finansowej. W przypadku niespłacenia kredytu, wypłata gwarancji następuje z proporcjonalnym podziałem kwot odzyskiwanych pomiędzy pośrednika a EFI. Pośrednicy finansowi w zamian za uzyskanie ww. gwarancji są zobowiązani do transferu korzyści finansowej gwarancji, jaką jest przede wszystkim redukcja oprocentowania. Przedsiębiorcy skorzystają także na dostępie do taniego zabezpieczenia, uproszczeniu procedur kredytowych oraz braku reżimu pomocy publicznej (w tym limitów  i biurokracji z tym związanej). Z oferty RSI w Polsce będą mogły korzystać także nowopowstali przedsiębiorcy (start up).

– Jako pierwsza firma leasingowa w Europie podpisaliśmy umowę gwarancyjną z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF), która wspiera finansowanie małych i średnich firm w ramach instrumentu RSI. Do dyspozycji naszych Klientów w ciągu najbliższych 2 lat mamy blisko 250 milionów złotych na bardzo preferencyjnych warunkach i wesprą inwestycje MŚP w nowe technologie i innowację. Zależy nam bowiem na podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki- powiedział Przemysław STAŃCZYK, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska SA.- Dotychczas pomogliśmy naszym Klientom w realizacji 71 innowacyjnych projektów inwestycji technologicznych na łączną kwotę ponad 348 mln PLN- dodał Jan CZEREMCHA, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank SA.

Przedsiębiorca planujący skorzystanie z oferty finansowej w ramach RSI musi spełnić co najmniej jedno z dziesięciu innowacyjnych kryteriów kwalifikowalności RSI, np. inwestować w produkcję lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów lub usług, gdzie zachodzi ryzyko technologicznego niepowodzenia, albo być „szybko rosnącym” przedsiębiorstwem, mierzonym za pomocą zatrudnienia lub obrotów. Co ważne, przedsiębiorca taki może skorzystać więcej niż raz z wsparcia RSI.

– Bank Pekao SA od września br. oferuje innowacyjnym firmom kredyty z gwarancją EFI RSI o łącznej wartości 331 mln złotych. Gwarancja EFI to nie tylko zabezpieczenie 50% kwoty kredytu i prosty sposób jego ustanawiania. Dzięki obniżonemu oprocentowaniu, zwiększa się zdolność kredytowa firm, a przez to dostęp przedsiębiorstw do finansowania – powiedział Tomasz Kierzkowski, Dyrektor w Departamencie Klienta Biznesowego, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych.

Polscy pośrednicy finansowi po podpisaniu umów z EFI rozpoczynają lub rozwijają akcję finansową. Instytucje te będą otwarte na współpracę z instytucjami wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości.

– Zachęcamy wszystkie instytucje zainteresowane współpracą z polskimi pośrednikami finansowymi 7 Programu ramowego do zgłaszania się do naszego Krajowego Punktu Kontaktowego. Naszym celem jest rozwój kompetencji rodzimego rynku i wsparcie polskich  instytucji finansowych i przedsiębiorców w jak najszybszym wykorzystaniu tych dodatkowych środków unijnych- powiedział Arkadiusz LEWICKI, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Zwrotnych Programów UE, działającego przy Związku Banków Polskich.

Związek Banków Polskich powołał w 2013r. Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) ds. Instrumentów Zwrotnych Programów UE dla wsparcia polskiego rynku finansowego i przedsiębiorców w dostępie do instrumentów finansowych UE. Związek Banków Polskich od wielu lat współpracuje z instytucjami publicznymi (Komisją Europejską, Ministrem Rozwoju Regionalnego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Gospodarki, etc.) oraz z Grupą EBI, w tym specjalizuje się w instrumentach zwrotnych programów ramowych. Od 2007r. pełni funkcję oficjalnego KPK dla Instrumentów finansowych dla MŚP w ramach programu ramowego CIP. Misja ZBP zakończyła się tam sukcesem w skali Europy – w zakresie tak liczby wprowadzonych do programu CIP polskich instytucji finansowych, jak i uruchomionych rynkowo instrumentów. Aktualnie ZBP przygotowuje się, we współpracy z właściwymi resortami, do zadania realizacji KPK dla instrumentów zwrotnych wszystkich programów ramowych UE. Umożliwiłoby to spójną i skoncentrowaną (system „one stop shop”) dystrybucję i wymianę informacji dla/i/pomiędzy rynkiem finansowym i przedsiębiorcami- o dostępnym nowym wsparciu na lata 2014-2020.

WIĘCEJ INFORMACJI: Wojciech Stawin: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów zwrotnych UE: +48/693459595, programy@zbp.pl

Źródło: www.zbp.pl