Polska gospodarka stabilna na tle Europy

Polska gospodarka stabilna na tle Europy
Wykres gospodarczy Fot. stock.adobe.com/Kurt Kleemann
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2011 roku Parlament Europejski i Rada Europejska zaakceptowały regulacje, dotyczące zarządzania gospodarkami. Przewidują one między innymi coroczną publikację wyników dotyczących zakłóceń równowagi w krajach UE (Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP). Najnowsze wyniki, za 2018 rok pokazują, że polska gospodarka była jedną z najbardziej zrównoważonych w Unii Europejskiej.

#WitoldGadomski: Na tle Unii Europejskiej jesteśmy więc gospodarką bardzo stabilną, aczkolwiek w roku 2019 niektóre wskaźniki się pogorszyły, co wykaże raport, który poznamy za rok

Badanie zakłóceń równowagi obejmuje następujące wskaźniki:

1.Saldo rachunku bieżącego w relacji do PKB, wyrażone w procentach.

 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, czyli zestawienie aktywów i pasywów finansowych podmiotów krajowych względem zagranicy wyrażone jako procent PKB.
 2. Rzeczywisty efektywny kurs walutowy. Pokazuje osłabienie lub wzmocnienie kursu waluty krajowej wobec 42 innych krajów w ciągu trzech lat, w procentach.
 3. Zmianę udział w światowym eksporcie w %.
 4. Wskaźnik nominalnego jednostkowego kosztu pracy – procentowa zmiana w ciągu trzech lat relacji kosztu pracy do wydajności.
 5. Indeks cen domów – jak zmieniają się ceny nieruchomości w stosunku do zmian cen w całej gospodarce.
 6. Przepływy kredytowe w sektorze prywatnym – kwota netto zobowiązań, które zaciągnęły przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe i instytucje non-profit w ciągu roku w procentach PKB.
 7. Zadłużenie sektora prywatnego w procentach PKB.
 8. Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w procentach PKB.
 9. Stopa bezrobocia – trzyletnia zmiana w pkt proc.
 10. Zobowiązania sektora finansowego ogółem – roczna zmiana sumy wszystkich zobowiązań sektora instytucji finansowych, wyrażona w procentach.
 11. Wskaźnik aktywności zawodowej – zmiana w ciągu trzech lat w pkt proc.
 12. Stopa długotrwałego bezrobocia – trzyletnia zmiana w pkt proc.
 13. Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15-24 lata – trzyletnia zmiana w pkt proc.

Ujemna, ale korzystna pozycja

Wskaźnikom tym przypisano wielkości graniczne, których przekroczenie oznacza stan nierównowagi. W przypadku Polski jedynym wskaźnikiem, świadczącym o nierównowadze jest pozycja inwestycyjna netto, która w 2018 roku wynosiła -55,8 % PKB, gdy za wielkość graniczną Komisja Europejska i Eurostat uznają -35%.

Ujemna pozycja inwestycyjna netto w Polsce, podobnie jak w kilkunastu innych krajach UE, wynika przede wszystkim z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mają one korzystny wpływ na innowacyjność gospodarki, ale z księgowego punktu widzenia są one zobowiązaniami wobec nierezydentów Polski.

Rosnący udział Polski w światowym eksporcie

Inne wskaźniki pokazujące stan równowagi, nie budzą zastrzeżeń. W 2018 roku mieliśmy niewielki deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego – 0,1 %, kurs waluty wzmocnił się realnie (z uwzględnieniem inflacji) o 0,1 %, udział w światowym eksporcie wzrósł aż o 25,8 %, co było drugim, po Irlandii, wynikiem w Unii Europejskiej.

Zadłużenie sektora prywatnego wyniosło 76,1 % PKB, gdy za wskaźnik graniczny uznano 133 % PKB. Aż 12 krajów UE przekracza ten wskaźnik.

Ceny nieruchomości wzrosły o 4,9% ponad ogólny wskaźnik inflacji. Granicą jest 6%.

Wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce wzrósł, zaś wskaźniki bezrobocia spadały.

Na tle Unii Europejskiej jesteśmy więc gospodarką bardzo stabilną, aczkolwiek w roku 2019 niektóre wskaźniki się pogorszyły, co wykaże raport, który poznamy za rok.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10266449/2-17122019-BP-EN.PDF/8b6bd6be-4bf8-0bf5-6024-7f5e9b3083b9

Źródło: aleBank.pl